LUCAS 6

1Sang isa ka Adlaw nga Inugpahuway, si Jesus nag-agi sa kaumhan sang trigo. Ang iya mga gintuton-an nagpangutol sang mga uhay, ginkisikisi nila ini kag ginkaon. 2May mga Fariseo nga nagsiling, “Ngaa bala ginahimo ninyo ang ginadumilian sang aton Kasugoan sa Adlaw nga Inugpahuway?” 3Sinabat sila ni Jesus, “Wala bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang sia kag ang iya mga kaupdanan gingutom? 4Nagsulod sia sa balay sang Dios, ginkuha niya ang tinapay nga nahalad sa Dios, ginkaon ini, kag ginhatagan man niya ang iya mga kaupdanan, bisan indi tugot sa bisan kay sin-o ang pagkaon sini luas lamang sa mga pari.” 5Kag si Jesus nagsiling pa sa ila, “Ang Anak sang Tawo Ginoo sang Adlaw nga Inugpahuway.” 6Sang isa na man ka Adlaw nga Inugpahuway, nagsulod si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo. May tawo didto nga ang iya kamot nga tuo naitus. 7May mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo nga nagapangita sing kabangdanan sa pagsumbong kay Jesus. Gani ginpanilagan nila sia sing maid-id kon bala magapang-ayo sia sang mga masakiton sa Adlaw nga Inugpahuway. 8Ugaling si Jesus nakahibalo sang ila panghunahona kag nagsiling sia sa tawo nga naitus ang iya kamot, “Tindog ka kag magkari sa atubangan.” Ang tawo nagtindog kag nagkadto sa atubangan. 9Dayon si Jesus nagsiling sa ila, “Mamangkot ako sa inyo: Ano ang ginatugot sang aton Kasugoan sa Adlaw nga Inugpahuway nga himuon ta? Ang magbulig bala ukon ang maghalit? Ang magluwas sang kabuhi sang isa ka tawo ukon ang magpatay?” 10Gintulok niya sila tanan, kag nagsiling sa tawo, “Untaya ang imo kamot.” Gin-untay niya ang iya kamot, kag nag-ayo ini. 11Pero naakig gid sila, kag ginhambalan nila kon ano ang ila himuon kay Jesus. 12Sa sadto nga tion nagkadto si Jesus sa isa ka bakulod kag didto nagpangamuyo sia sa Dios sa bilog nga gab-i. 13Sang pagkaaga gintawag niya ang iya mga gintuton-an, kag nagpili sia sing dose nga gintawag niya nga mga apostoles. 14Ini sila amo ang masunod: si Simon nga ginhingalanan niya kay Pedro kag ang iya utod nga si Andres, si Santiago kag si Juan, si Felipe kag si Bartolome, 15si Mateo kag si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Simon nga gintawag ang patriota, 16si Judas nga anak ni Santiago kag si Judas Iscariote nga nangintraidor. 17Sang nagdulhog si Jesus halin sa bakulod kaupod nila, nagtindog sia sa matapan nga duog kaupod ang iya madamo nga mga gintuton-an. Didto may mga tawo halin sa Judea, Jerusalem kag mga banwa sa baybayon sang Tiro kag Sidon. 18Nagkadto sila didto sa pagpamati sa kay Jesus kag sa pagpabulong sang ila mga balatian. Ang mga ginatublag sang malaut nga mga espiritu nagkadto man kag nag-alayo. 19Ang tanan nga mga tawo nagtinguha sa pagtandog sa iya, kay may gahom nga nagagwa sa iya kag nagaayo sa ila tanan. 20Gintulok ni Jesus ang iya mga gintuton-an kag ginsingganan: “Bulahan kamo nga mga imol, Kay inyo ang Ginharian sang Dios! 21“Bulahan kamo nga ginagutom karon, Kay pagabusgon kamo! “Bulahan kamo nga nagahibi karon, Kay magakadlaw kamo! 22“Bulahan kamo kon ang mga tawo magdumot sa inyo, magsikway sa inyo, magpasipala sa inyo, kag magtawag sa inyo nga malaut tungod sa Anak sang Tawo. 23Magkalipay kamo kon ina matabo, kag maghinugyaw kamo, kay daku ang inyo balos sa langit. Kay amo man ini ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa mga propeta. 24“Pero kailo man kamo Nga mga manggaranon karon, Nga nakaagom na Sang mahapos nga pagpangabuhi! 25“Kailo man kamo Nga mga busog karon, Kay gutomon kamo! “Kailo man kamo Nga nagakadlaw karon, Kay magapangasubo Kag magahibi kamo! 26“Kailo man kamo kon ang tanan nga mga tawo magdayaw sa inyo, kay amo man ini ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa di-matuod nga mga propeta.” 27“Pero nagasiling ako sa inyo nga nagapamati sa akon: Higugmaa ang inyo kaaway, ayuhi ang mga nagadumot sa inyo, 28pakamaayuha ang mga nagapakamalaut sa inyo, kag pangamuyoi ang nagatratar sa inyo sing malain. 29Kon may magtampa sa imo sa pihak nga guya, itaya man ang pihak. Kon may magkuha sang imo kunop, ihatag man ang imo bayu. 30Hatagi ang nagapangayo sa imo, kag kon may magkuha sang imo pagkabutang, indi na pagbawia ina sa iya. 31Himoa ninyo sa mga tawo ang luyag ninyo nga himuon nila sa inyo. 32“Kon ang ginahigugma ninyo amo man lang ang nagahigugma sa inyo, ano bala nga kaayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga makasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. 33Kag kon ang ginahimuan ninyo sing maayo amo man lang ang nagahimo sing maayo sa inyo, ano bala nga kaayuhan ang inyo nahimo? Bisan pa gani ang mga makasasala nagahimo man sina! 34Kag kon ang ginapahulam ninyo amo man lang ang makabayad sa inyo, ano bala nga kaayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga makasasala nagapahulam man sa mga makasasala nga makabayad. 35Indi amo ina! Higugmaa ang inyo mga kaaway kag himoa ang maayo sa ila. Magpahulam kamo nga wala nagapaabot nga bayaran. Kag magabaton kamo sing daku nga balos, kag mangin-anak kamo sang Labing Makagagahom nga Dios. Kay maalwan sia bisan pa sa mga tawo nga walay kabalaslan kag mga malaut. 36Magmaluloy-on kamo, subong nga ang inyo Amay maluloy-on.” 37“Indi kamo magpanghukom, kag ang Dios indi man maghukom sa inyo. Indi kamo magpangkondenar sang iban, kag ang Dios indi man magkondenar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Dios magapatawad man sa inyo. 38Magpanghatag kamo sa iban, agod ang Dios magahatag man sa inyo. Ang ihatag sa inyo nasukob sing maayo, nadasok, nauyog kag nagaawas. Kay ang ginagamit ninyo nga talaksan para sa iban amo man ang talaksan sang Dios para sa inyo.” 39Kag si Jesus naghatag sa ila sini nga palaanggiran: “Ang isa ka bulag indi makatuytoy sa isa man ka bulag, kon himuon niya ini, sila nga duha madagdag sa kanal. 40Wala sing eskuwela nga maglabaw pa sa iya maestro; pero kon matapos na ang iya kurso manginsubong na sia sang iya maestro. 41“Ngaa bala ginamulalongan mo ang diutay nga puling sa mata sang imo utod, pero wala mo ginasapak ang puling nga daw tablon kadaku sa imo kaugalingon nga mata? 42Paano ang pagkasiling mo sa imo utod, ‘Utod, ipakuha sa akon ang diutay nga puling sa imo mata,’ nga indi gani ikaw makakita sang puling nga daw tablon kadaku sa imo mata? Salimpapaw! Kuhaa anay ang puling nga daw tablon kadaku sa imo mata, kag dayon makakita ka kag makuha mo ang diutay nga puling sa mata sang imo utod.” 43“Ang maayo nga kahoy wala nagapamunga sing malain nga bunga, kag ang malain nga kahoy wala nagapamunga sing maayo nga bunga. 44Ang tagsa ka kahoy makilala mo sa iya bunga. Wala kamo nagapamupo sing higos sa talungon, kag wala man kamo nagapamupo sing ubas sa sapinit. 45Ang maayo nga tawo nagapagwa sang maayo nga mga butang nga yara sa iya tagipusoon, kag ang malain nga tawo nagapagwa sang malain nga mga butang nga yara sa iya tagipusoon. Kay kon ano ang sulod sang tagipusoon sang tawo amo man ina ang iya ginahambal.” 46“Ngaa ginatawag ninyo ako, ‘Ginoo, Ginoo,’ kag wala ninyo ginahimo ang mga butang nga akon ginasiling sa inyo? 47Sugiran ta kamo kon daw ano ang tawo nga nagakari sa akon, kag nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini: 48Kaangay sia sang isa ka tawo nga nagpatindog sang balay. Nagkutkot sia sing madalom kag iya ginpasad ang sadsaran sa daku nga bato. Ang suba nagbaha kag nag-awas kag ang tubig nagsampi sa balay, pero wala ini makauyog sa balay kay ang balay napasad sing malig-on. 49Pero ang nagapamati sang akon pulong kag wala nagatuman sini kaangay sia sang isa ka tawo nga nagpatindog sang iya balay sa duta, nga wala sing sadsaran nga mapag-on. Sang ginbahaan ini nga balay natumba ini sa gilayon, kag nawasdak.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\