LUCAS 7

1Sa tapos ni Jesus mahambal ining mga butang sa mga tawo, nagkadto sia sa Capernaum. 2Ang kapitan nga Romanhon didto may isa ka suloguon nga palangga gid niya. Ini nga suloguon nagamasakit kag tagumatayon. 3Sang pagkabati sang kapitan nahanungod kay Jesus, ginpadala niya ang pila ka mga katigulangan sang mga Judio sa pagpangabay kay Jesus nga magkari kag ayuhon ang iya suloguon. 4Nagkadto sila kay Jesus kag nagpakiluoy gid sa iya: “Ini nga kapitan takos gid sang imo bulig. 5Nagahigugma sia sang aton pungsod kag sia gid nagpatindog sang amon sinagoga.” 6Gani si Jesus nag-upod sa ila. Sang malapit na si Jesus sa balay, ginsugo sang kapitan ang iya mga abyan nga sugataon si Jesus kag silingon, “Sir, indi ka na magpagamo! Indi ako takos nga magkadto ka sa akon balay, 7kag indi man ako takos magpalapit sa imo. Pero magsiling ka lang kag magaayo ang akon suloguon. 8Kay ako sa idalom man sang pagbulot-an sang mataas pa nga mga opisyales, kag may mga soldado man ako. Ginasugo ko ining isa, ‘Lakat!’ kag nagalakat sia. Ginasugo ko inang isa, ‘Kari!’ kag nagakari sia. Kag ginasugo ko ang akon suloguon, ‘Himoa ini!’ kag ginahimo niya.” 9Natingala si Jesus sang pagkabati niya sini. Nagliso sia kag nagsiling sa mga nagasunod sa iya, “Nagasiling ako sa inyo, wala ako makakita sing pagtuo kasubong sini, bisan sa Israel.” 10Sang magbalik sa balay sang kapitan ang mga ginsugo nakita nila nga maayo na ang suloguon. 11Sa tapos sini, si Jesus nagkadto sa banwa nga ginatawag Nain. Nag-upod sa iya ang iya mga gintuton-an kag ang madamo nga mga tawo. 12Sang nagahinampot sia sa puwerta sang banwa, may patay nga ginayayungan pa gwa kag madamo nga mga tawo sa banwa ang nagakompanyar. Ang patay nga tawo amo ang bugtong nga anak sang isa ka iloy nga balo. 13Sang pagkakita sang Ginoo sa balo naluoy gid sia kag nagsiling sa iya, “Indi ka maghibi.” 14Dayon nagpalapit sia sa lungon kag gintandog niya ini. Ang mga nagayayong nagdulog. Si Jesus nagsiling, “Noy, nagasiling ako sa imo, bangon ka.” 15Ang patay nagbangon kag naghambal, kag gintugyan sia ni Jesus sa iya iloy. 16Ang tanan hinadlukan gid kag nagdayaw sila sa Dios nga nagasiling, “Ang isa ka daku nga propeta nagpakita sa tunga naton, kag ang Dios nagkari sa pagluwas sang iya mga tawo.” 17Ining balita nahanungod kay Jesus naglapnag sa bug-os nga Judea kag sa palibot nga kadutaan. 18Ginsugiran si Juan sang iya mga gintuton-an nahanungod sini tanan nga mga butang. Gintawag niya ang duha sang iya mga gintuton-an 19kag ginpakadto sa Ginoo sa pagpamangkot sa iya kon sia bala ang ginsiling ni Juan nga magaabot ukon magapaabot pa sila sing isa. 20Sang pagkadto nila kay Jesus nagsiling sila, “Ginpadala kami ni Juan sa pagpamangkot sa imo, ‘Ikaw bala ang ginsiling niya nga magaabot, ukon magapaabot pa kami sing isa?’ ” 21Sa sadto gid nga tion ginpang-ayo ni Jesus ang madamo nga mga tawo nga may masakit, balatian kag malaut nga mga espiritu, kag gin-ayo man niya ang madamo nga mga bulag. 22Nagsabat sia sa mga ginpadala ni Juan, “Balik kamo kag sugiri si Juan sang inyo nakita kag nabatian: ang mga bulag makakita na, ang mga piang makalakat na, ang mga aruon matinlo na, ang mga bungol makabati na, ang mga patay ginbanhaw, kag ang Maayong Balita ginwali sa mga imol. 23Bulahan ang wala nagapangduhadoha nahanungod sa akon.” 24Sang nakahalin na ang mga ginsugo ni Juan, naghambal si Jesus sa mga tawo nahanungod kay Juan: “Ano ang ginpaabot ninyo nga makita sang pagkadto ninyo kay Juan didto sa desierto? Kugon bala nga ginahapayhapay sang hangin? 25Ano bala ang ginkadto ninyo nga tan-awon? Isa bala ka tawo nga nagabayu sing malahalon? Kamo gid nakahibalo nga ang nagabayu sang malahalon kag ang nagaginawi sing minanggaranon makita sa mga palasyo. 26Sugiri ninyo ako, ano gid bala ang inyo ginkadto nga tan-awon? Isa bala ka propeta? Huo, nagasiling ako sa inyo, kag labaw pa sa isa ka propeta ang inyo nakita. 27Kay si Juan amo ang ginasiling sini nga kasulatan, ‘Yari ang akon manugbalita, siling sang Dios, ipadala ko sia nga magauna sa imo kag magaaman sang imo alagyan.’ 28Nagasiling ako sa inyo, sa mga nagkalatawo sa sini nga kalibutan wala sing may maglabaw pa kay Juan. Pero ang labing kubos sa Ginharian sang Dios daku pa sa iya.” 29Ang tanan nga mga tawo kag ang mga manugsokot sang buhis nakabati sa iya. Sila amo ang nagtuman sang pagkamatarong nga ginapangayo sang Dios sa ila kag ginbautisohan sila ni Juan. 30Pero ang mga Fariseo kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagsikway sang tinutoyo sang Dios para sa ila kag wala sila magpabautiso kay Juan. 31“Karon, sa ano ko bala ipaanggid ang mga tawo sining panahon? Kaangay bala sila sang ano? 32Kaangay sila sa mga kabataan nga nagpungko didto sa tiyendahan kag nagasinggitanay, ‘Nagtukar kami sa inyo sing plawta, pero wala kamo magsaot. Nagpanalambiton kami, pero wala man kamo maghibi.’ 33Nagkari si Juan Bautista nga nagapuasa kag wala nagainom sing bino, kag kamo nagsiling, ‘Ginagamhan sia sang yawa.’ 34Ang Anak sang Tawo nagkari nga nagakaon kag nagainom, kag kamo nagsiling, ‘Tan-awa ninyo ini nga tawo! Palakaon sia kag palainom sing bino, kag amigo sang mga manugsokot sang buhis kag sang mga makasasala!’ 35Pero ang kaalam sang Dios ginapahayag nga matuod sang tanan nga nagabaton sini.” 36Si Jesus gin-agda sang isa ka Fariseo nga magkaon upod sa iya. Nagkadto si Jesus sa balay sining Fariseo kag nagkaon didto. 37May isa ka makasasala nga babayi nga nagapuyo sa amo nga banwa. Nakabati sia nga si Jesus yara sa balay sang Fariseo nga nagakaon. Nagkadto sia didto nga may dala nga tibudtibod nga puno sang agwa. 38Nagtindog sia sa likod nayon ni Jesus malapit sa iya tiil nga nagahibi kag ginbasa niya ang mga tiil ni Jesus sang iya mga luha. Dayon ginpahiran niya ang mga tiil ni Jesus sang iya buhok, iya ginhalukan, kag ginbuboan sang agwa. 39Sang pagkakita sini sang Fariseo nga nag-agda kay Jesus nagsiling sia sa iya kaugalingon, “Kon matuod nga ining tawo propeta, kuntani nahibal-an niya kon sin-o ining babayi nga nagatandog sa iya kag kon ano kahigko ang iya kabuhi.” 40Si Jesus nagsiling sa iya, “Simon, may isugid ako sa imo.” Si Simon nagsabat, “Huo, Manunodlo, sugiri ako.” 41Si Jesus nagsiling, “May duha ka tawo nga may utang sa isa ka manugpautang. Ang isa nakautang sa iya sing P500 kag ang isa P50. 42Sila nga duha indi gid makabayad, gani, wala na lang sila ginpabayad sang nagpautang sa ila. Diin sa ila nga duha ang magahigugma sing labi sa nagpautang sa ila?” 43Si Simon nagsabat, “Sa banta ko ang nakautang sing daku kag wala na pagpabayara.” Si Jesus nagsiling, “Husto ang sabat mo.” 44Dayon ginbalikid niya ang babayi kag nagsiling kay Simon, “Nakita mo ining babayi? Nagsulod ako sa imo balay kag wala ka maghatag sa akon sing tubig para sa akon mga tiil, pero sia naghugas sang akon mga tiil sang iya gid mga luha kag ginpahiran niya sang iya buhok. 45Wala ka maghalok sa pag-abiabi sa akon, pero sia halin sang akon pag-abot, wala sia mag-untat sa paghalok sang akon mga tiil. 46Wala mo paghiboi sing lana ang akon ulo, pero sia naghaplas sang akon mga tiil sang agwa. 47Nagasiling ako sa imo, ang iya daku nga gugma nagapamatuod nga ang iya madamo nga mga sala napatawad na. Ang ginpatawad sing diutay nagahigugma sing diutay.” 48Dayon si Jesus nagsiling sa babayi, “Ang imo mga sala ginpatawad na.” 49Ang iban nga upod nila sa kalan-an nagsiling sa ila kaugalingon, “Sin-o bala sia, nga nagapatawad bisan pa sang mga sala?” 50Pero si Jesus nagsiling sa babayi, “Ang imo pagtuo nagluwas sa imo. Maglakat ka sa paghidait.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\