LUCAS 8

1Sa tapos sadto si Jesus nagkadto sa mga banwa kag mga baryo sa pagwali sang Maayong Balita sang Ginharian sang Dios. Nag-upod sa iya ang dose ka mga apostoles 2kag subong man ang pila ka mga babayi nga gin-ayo niya sa mga balatian kag malaut nga espiritu. Ang mga babayi amo sanday Maria nga ginatawag Magdalena nga gikan sa iya gintabog ni Jesus ang pito ka yawa; 3si Juana, ang asawa ni Chuza nga isa ka opisyal sa korte ni Herodes; si Susana, kag iban pa nga madamo nga mga kababayin-an nga suno sa ila masarangan nag-amuma kay Jesus kag sa iya mga gintuton-an. 4Padayon ang pag-inabot sang mga tawo halin sa mga kabanwahanan, kag sang madamo na gid sila, naghambal si Jesus sining palaanggiran. 5“May isa ka tawo nga nagkadto sa uma sa pagsab-og. Sang pagsab-og niya ang iban nga binhi nagtupa sa dalan. Tinapakan ini kag tinuka sang mga pispis. 6Ang iban nagtupa sa batuhon nga duta, kag sang magtubo ang binhi nalaya man lang dayon kay mamala ang duta. 7Ang iban nagtupa sa talungon kag ang talungon nagtubo upod sa tanom kag naglumos sang tanom. 8Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag nagtubo kag nagpatubas sing 100 ka pilo.” Si Jesus nagsiling pa gid, “Gani, kon sin-o ang luyag magpamati, magpamati sia.” 9Ang mga gintuton-an ni Jesus nagpamangkot sa iya, “Ano bala ang kahulogan sining palaanggiran?” 10Si Jesus nagsabat, “Ang paghibalo sang tinago sang Ginharian sang Dios ginhatag sa inyo. Pero sa iban ginahatag ini paagi sa mga palaanggiran, agod nga kon magtan-aw sila, indi sila makakita kag kon makabati sila, indi sila makahangop.” 11“Amo ini ang kahulogan sang palaanggiran: ang binhi amo ang pulong sang Dios. 12Ang binhi nga nagtupa sa dalan amo ang nakabati, ugaling nagaabot ang Yawa kag nagaagaw sang pulong sa ila tagipusoon, agod nga indi sila magtuo kag maluwas. 13Ang binhi nga nagtupa sa batuhon nga duta amo ang nakabati sang pulong kag nagabaton sini sing malipayon. Pero ang pulong wala gid makapanggamot sa ila. Wala magdugay ang ila pagtuo kay kon mag-abot ang mga pagsulay, nagabiya sila sang ila pagtuo. 14Ang binhi nga nagtupa sa mga talungon amo ang nakabati, pero ang pagpalibog kag ang manggad kag ang kalipayan sining kabuhi nagalumos sa ila, kag ang ila bunga wala nagagulang. 15Ang binhi nga nagtupa sa maayo nga duta amo ang nagapamati sang pulong kag nagatipig sini sa maayo kag masinulondon nga tagipusoon kag nagapadayon tubtob nga magpamunga sila.” 16“Wala sing may nagasindi sing suga kag tabunan man lang niya ini, ukon ibutang niya ini sa idalom sang higdaan, kundi ginabutang niya ini sa tulongtongan, agod nga ang mga nagasulod makakita sang kapawa. 17Kay wala sing natago nga indi mapahayag, ukon tinago nga indi mahibaluan kag mabuyagyag. 18“Gani maghalong kamo sa inyo pagpamati. Kay ang may iya na hatagan pa, pero ang wala iya, bisan pa ang diutay nga ginahunahona niya nga iya pagakuhaon pa.” 19Ang iloy kag mga utod ni Jesus nagkadto sa iya, pero indi sila makapalapit sa iya tungod sang madamo nga mga tawo. 20May nagsiling sa iya, “Ang imo iloy kag mga utod yara sa gwa nga luyag magpakigkita sa imo.” 21Si Jesus nagsiling sa ila tanan, “Ang akon iloy kag mga utod amo sila nga nagapamati sang pulong sang Dios kag nagatuman sini.” 22Sang isa ka adlaw si Jesus nagsakay sa isa ka sakayan upod sa iya mga gintuton-an kag nagsiling sia sa ila: “Dali, matabok kita sa pihak sang linaw.” Gani nagtulak sila. 23Sang nagapanakayon sila natulogan si Jesus. Sa hinali nagmadlos ang hangin sa linaw, sa bagay nga ang sakayan ginsudlan sang tubig kag nabutang sila sa daku nga katalagman. 24Ginpalapitan sang mga gintuton-an si Jesus kag ginpukaw sia nga nagasiling, “Manunodlo, Manunodlo! Daw malumos kita!” Nagbangon si Jesus kag iya ginmanduan ang hangin kag ang balod nga mag-untat. Nag-untat ang bagyo kag may daku nga kalinaw. 25Nagsiling sia sa iya mga gintuton-an, “Diin na bala ang inyo pagtuo?” Pero hinadlukan kag natingala gid sila kag nagsinilingay, “Sin-o bala ini nga tawo, nga bisan ang hangin kag balod nagapati sang iya sugo?” 26Karon nagdungka sila sa lugar sang mga taga-Gerasa nga nagaatubang sa Galilea. 27Sang pagtakas ni Jesus, ginsugata sia sang isa ka tawo nga ginagamhan sang mga yawa. Ini nga tawo naghalin sa banwa. Madugay na nga wala sia nagabayu kag wala man nagapuyo sa balay, kundi sa mga lungib nga lulobngan. 28Sang pagkakita niya kay Jesus nagsinggit sia kag naghapa sa atubangan ni Jesus kag nagsiling sa mabaskog nga tingog, “Jesus, Anak sang Dios nga Labing Makagagahom, anhon mo ako? Maluoy ka sa akon, indi ako pagsakita!” 29Nagsiling sia sini kay ginsugo ni Jesus ang malaut nga espiritu sa paggwa sa iya. Sa madamo na nga beses ginagamhan sia sang yawa, kag bisan pa nga ginagapos nila sia sang mga kadena sa tiil kag sa kamot, ginapamugto niya ini kag ginadala sia sang yawa sa desierto. 30Si Jesus namangkot sa iya, “Sin-o ang imo ngalan?” Nagsabat sia, “Ang akon ngalan si ‘Madamo.’ ” Ginsiling niya ini kay madamo nga yawa ang nagsulod sa iya. 31Ang mga yawa nagpakiluoy sa kay Jesus nga indi sila pagtabugon pakadto sa kadadalman. 32Malapit sa sadto nga duog may madamo nga mga baboy nga nagapang-ungad sa banglid. Ang mga yawa nagpakiluoy kay Jesus nga tugotan sila sa pagsulod sa mga baboy, kag gintugotan niya sila. 33Gani ang mga yawa naggwa sa tawo kag nagsulod sa mga baboy. Ini sila nagdinaguso sa pil-as pakadto sa linaw kag nagkalalumos. 34Ang mga nagabantay sang mga baboy nakakita sang nahanabo. Gani, nagpalagyo sila kag nagpanugid sa mga tawo sa banwa kag sa mga kaumhan. 35Dayon ang mga tawo nagdulogok didto sa pagtan-aw sang nahanabo. Nagpalapit sila kay Jesus kag nakita nila ang tawo nga gingwaan sang mga yawa. Nagapungko sia sa tiilan ni Jesus, nga may bayu na kag yara sa iya husto nga panghunahona, kag hinadlukan gid sila. 36Ang mga nakakita sang nahanabo nagpanugid sa mga tawo kon paano nag-ayo ang tawo nga may yawa. 37Dayon ang tanan nga mga tawo sa palibot sang Gerasa nagpangabay kay Jesus nga maghalin sia, kay nahadlok gid sila. Gani si Jesus nagsakay sa sakayan kag naghalin didto. 38Ang tawo nga gingwaan sang mga yawa nagpakiluoy kay Jesus, “Paupda ako sa imo.” Pero ginpalakat sia ni Jesus kag ginsingganan, 39“Pauli ka sa inyo kag isugid sa tanan kon ano ang ginhimo sang Dios sa imo.” Ang tawo naglibot sa bug-os nga banwa kag nagpanugid sa tanan nga mga tawo sang ginhimo ni Jesus sa iya. 40Sang pagbalik ni Jesus sa pihak sang linaw gin-abiabi sia sang mga tawo, kay tanan sila naghinulat sa iya. 41May nag-abot nga isa ka opisyal sang sinagoga nga ginahingalanan kay Jairo. Nagluhod sia sa atubangan ni Jesus kag nagpakiluoy sa iya nga magkadto sa iya balay, 42kay tagumatayon na ang iya bugtong nga anak nga babayi nga nagapanuigon sing dose ka tuig. Sang nagapadulong si Jesus, gindugokan sia sang mga tawo sa palibot. 43May isa ka babayi didto nga tama gid ang iya pag-antos tungod sang pagpanggwa sang dugo sa iya nga wala mag-untat sa sulod sang dose ka tuig. Naurot na niya gasto ang iya tanan nga pagkabutang sa pagpabulong, pero wala gid sing may nakaayo sa iya. 44Nagpanagil-ot sia sa tunga sang mga tawo sa likod nayon ni Jesus, kag iya gintandog ang sidsid sang bayu ni Jesus kag sa gilayon nag-untat ang pagpanggwa sang iya dugo. 45Namangkot si Jesus, “Sin-o ang nagtandog sa akon?” Sang wala sing may nag-ako, si Pedro nagsiling, “Manunodlo, nagaginutok lang kag nagadis-uganay ang mga tawo sa palibot mo.” 46Pero si Jesus nagsiling, “May nagtandog gid sa akon, kay nabatyagan ko ang paggwa sang gahom sa akon.” 47Sang matalupangdan sang babayi nga nasapwan sia, nagpalapit sia nga nagakurog kag nagluhod sa tiilan ni Jesus. Sa atubangan sang tanan ginsugiran niya si Jesus kon ngaa nga gintandog niya sia kag sang iya gilayon nga pag-ayo. 48Si Jesus nagsiling sa iya, “Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Maglakat ka sa paghidait.” 49Sang nagahambal pa sia sini nag-abot ang isa ka sinugo halin sa balay sang opisyal sang sinagoga. Nagsiling sia kay Jairo, “Ang imo bata nga babayi patay na. Indi na lang paggamuha ang Manunodlo.” 50Pero nabatian ini ni Jesus, kag nagsiling sia kay Jairo, “Indi ka magkahadlok, magtuo ka lang kag magaayo sia.” 51Sang pag-abot ni Jesus sa balay ni Jairo wala niya pagtugoti ang iban sa pagsulod sa balay upod sa iya luas lamang kanday Pedro, Juan, Santiago kag ang amay kag iloy sang dalagita. 52Ang tanan didto nagahinibi kag nagapanalambiton tungod sa bata. Si Jesus nagsiling sa ila, “Indi kamo maghibi, kay ang bata indi patay kundi nagakatulog lang.” 53Ginyaguta nila sia, kay nahibal-an nila nga patay na ang dalagita. 54Pero gin-uyatan ni Jesus ang kamot sang dalagita kag gintawag sia, “Inday, bangon ka.” 55Nabuhi sia kag nagbangon gilayon. Ginsugo sila ni Jesus nga hatagan sing pagkaon ang dalagita. 56Ang iya mga ginikanan naurongan, pero ginpaandaman sila ni Jesus nga indi sila magpanugid sang natabo bisan kay sin-o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\