LUCAS 9

1Gintawag ni Jesus sing tingob ang iya dose ka mga apostoles kag ginhatagan sila sing gahom kag awtoridad sa pagtabog sang tanan nga mga yawa kag sa pag-ayo sang mga balatian. 2Dason iya sila ginpadala sa pagwali sang Ginharian sang Dios kag sa pag-ayo sang mga masakiton. 3Nagsiling sia sa ila, “Indi kamo magdala sing bisan ano sa inyo pagpanglakaton: bisan sungkod, puyo, tinapay, kuwarta ukon isa ka ilislan nga bayu. 4Kon diin kamo nga balay ginabaton, dira lang kamo dayon tubtob maghalin kamo sa sina nga banwa. 5Kon ang mga tawo indi magbaton sa inyo, bayai ninyo ina nga banwa kag taktaka ang yab-ok sa inyo mga tiil subong pagpaandam sa ila.” 6Ang mga gintuton-an naglakat kag nagkadto sa tanan nga kabaryuhanan sa pagwali sang Maayong Balita kag sa pag-ayo sang mga tawo sa tanan nga duog. 7Si Herodes nga pangulo sang Galilea nakabati sang tanan nga nagkalatabo. Naglibog gid ang ulo niya kay may mga tawo nga nagsiling, “Nabanhaw si Juan Bautista.” 8Ang iban nagsiling nga si Elias nagpakita, kag ang iban pa gid nagsiling nga ang isa sang mga propeta sang una nabanhaw. 9Nagsiling si Herodes, “Ginpapugotan ko sing ulo si Juan, pero sin-o ining tawo nga madamo ang akon nabatian nahanungod sa iya?” Kag nagtinguha sia sa pagpakigkita sa kay Jesus. 10Ang mga apostoles nagbalik kag nagpanugid kay Jesus sang tanan nga ila nahimo. Gindala sila ni Jesus kag nagkadto sila nga silahanon lang sa isa ka banwa nga ginhingalanan Betsaida. 11Sang nahibaluan ini sang mga tawo nag-apas sila sa iya. Ginbaton niya sila kag naghambal sa ila nahanungod sang Ginharian sang Dios. Gin-ayo niya ang mga nagakinahanglan sang pag-ayo. 12Sang nagahinunod na ang adlaw, ang dose ka mga apostoles nagkadto sa iya kag nagsiling, “Palakta na ang mga tawo agod nga makakadto sila sa mga baryo kag kaumhan sa palibot sa pagpangita sing kalan-on kag dalayunan kay baw-ing ini nga duog.” 13Pero si Jesus nagsiling sa ila, “Kamo ang magpakaon sa ila.” Nagsabat sila, “Lima gid lang ka bilog ang aton tinapay kag duha lang ang aton isda. Luyag mo bala nga maglakat kami sa pagbakal sing pagkaon para sa sining mga tawo?” 14(Mga 5,000 ang mga tawo didto.) Si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Papungkoa ninyo sila sing hinut-ong nga tag-singkuwenta kada hut-ong.” 15Gintuman ini sang mga gintuton-an kag ginpapungko sila tanan. 16Ginkuha ni Jesus ang lima ka bilog nga tinapay kag ang duha ka isda, nagtangla sia sa langit, nagpasalamat sa Dios, ginpamihakpihak ini, kag ginhatag sa mga gintuton-an agod ipanagtag sa mga tawo. 17Nagkalaon sila tanan kag nagkalabusog. Ang mga gintuton-an nakatipon sing dose ka alat sang nagkalabilin sang ginkaon sang mga tawo. 18Sang isa ka adlaw sang nagapangamuyo si Jesus nga isahanon lang, ang iya mga gintuton-an nagpalapit sa iya. Si Jesus nagpamangkot sa ila, “Sin-o bala ako suno sa mga tawo?” 19Nagsabat sila, “May mga tawo nga nagasiling nga si Juan Bautista ikaw. Ang iban nagasiling nga si Elias ikaw, kag ang iban pa gid nagasiling nga isa ikaw sang mga propeta sang una nga nabanhaw.” 20Ginpamangkot niya sila, “Pero suno sa inyo, sin-o bala ako?” Si Pedro nagsabat, “Ikaw ang Cristo sang Dios.” 21Dayon ginmanduan sila ni Jesus nga indi magpanugid sini sa bisan kay sin-o. 22Kag nagsiling pa gid sia, “Kinahanglan mag-antos gid ang Anak sang Tawo kag pagasikwayon sang mga katigulangan sang mga Judio, sang pangulo nga mga pari, kag sang mga manunodlo sang Kasugoan. Pagapatyon sia kag pagabanhawon sa ikatlo nga adlaw.” 23Kag nagsiling sia sa tanan, “Kon sin-o ang luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon, magpas-an sang iya krus adlaw-adlaw, kag magsunod sia sa akon. 24Kay ang luyag magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini, pero ang nagadula sang iya kabuhi tungod sa akon, maluwas niya ini. 25May makuha bala ang tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan, pero sia iya madula ukon mawala man lang? 26Ang nagakahuya sa akon kag sa akon mga pulong, igakahuya man sia sang Anak sang Tawo kon magkari sia sa iya himaya kag sa himaya sang Amay kag sang balaan nga mga anghel. 27Dumdoma ninyo ini! Nagasiling ako sa inyo, nga may yari diri nga indi pa mapatay tubtob nga makakita sila sang Ginharian sang Dios.” 28Mga isa ka simana sa tapos mahambal ni Jesus ini nga mga butang, gindala niya si Pedro, si Juan, kag si Santiago sa ibabaw sang isa ka bakulod sa pagpangamuyo. 29Sang nagapangamuyo sia, nagbalhin ang dagway sang iya nawong kag ang iya bayu nagputi kag nagsilaw. 30Sa hinali may duha ka tawo nga nagpakighambal sa iya. Ini sila amo si Moises kag si Elias, 31nga nagpakita sa dagway nga mahimayaon kag nagpakighambal kay Jesus nahanungod sang iya madali na lang nga pagkapatay sa Jerusalem sa pagtuman sang tinutoyo sang Dios. 32Si Pedro kag ang iya mga kaupdanan natulogan sing mahamuok, pero nakamata sila kag nakita nila ang himaya ni Jesus kag ang duha ka tawo nga nagatindog upod sa iya. 33Sang manughalin na ang duha ka tawo kay Jesus, si Pedro nagsiling sa iya, “Manunodlo, maayo gid kay yari kita diri. Mahimo kita sing tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises kag isa para kay Elias.” (Wala sia makahibalo kon ano ang iya ginahambal.) 34Sang nagahambal pa sia, may isa ka panganod nga nag-abot kag naglikop sa ila, kag ang mga gintuton-an hinadlukan sang ginlikupan sila sang panganod. 35May tingog gikan sa panganod nga nagsiling, “Amo ini ang akon Anak nga akon ginpili! Pamatii ninyo sia!” 36Sang pag-untat sang tingog, isahanon na lang si Jesus. Ginhipsan lang ini sang mga gintuton-an, kag sadto nga mga inadlaw wala gid sila magpanugid bisan kay sin-o sang ila nakita. 37Sang madason nga adlaw nagdulhog sila halin sa bakulod kag ginsugata si Jesus sang madamo nga mga tawo. 38May isa sa ila nga nagsinggit, “Manunodlo! Nagapakiluoy ako sa imo, tan-awa man anay ang akon anak nga lalaki, ang akon bugtong nga anak! 39Ginasudlan sia sang espiritu, kag sa hinali lang nagasinggit sia, ginapakurog sia sa bagay nga nagabura sia, kag indi sia paghalinan sang espiritu tubtob nga masakit gid sia. 40Nagpakiluoy ako sa imo mga gintuton-an nga tabugon nila ang espiritu, pero indi sila makasarang sa pagtabog.” 41Si Jesus nagsabat, “Sa pagkadi-matinuohon kag kabalingag sa inyo! Tubtob san-o pa bala ang pag-upod kag ang pagbatas ko sa inyo?” Dayon nagsiling sia sa tawo, “Dalha diri ang imo anak.” 42Sang nagapalapit na ang bata, linampos sia sang yawa sa duta kag ginpakurog. Gintabog ni Jesus ang malaut nga espiritu, gin-ayo ang bata, kag gin-uli sia sa iya amay. 43Ang tanan nga mga tawo natingala gid sa daku nga gahom sang Dios. Samtang nagakatingala pa ang mga tawo sa mga butang nga ginhimo ni Jesus, nagsiling sia sa iya mga gintuton-an, 44“Indi kamo magkalipat sang akon isiling sa inyo. Ang Anak sang Tawo itugyan sa kamot sang mga tawo.” 45Pero wala sila makahibalo kon ano ang kahulogan sini. Ginlikom ini sa ila agod nga indi sila makahangop, kag nahadlok sila magpamangkot sa iya nahanungod sini. 46Ang mga gintuton-an nagbinais kon sin-o sa ila ang labing daku. 47Nahibaluan ni Jesus kon ano ang ila ginahunahona, gani nagkuha sia sing isa ka bata nga diutay kag ginpatindog sia sa iya luyo 48kag nagsiling sa ila, “Ang nagabaton sining diutay nga bata sa akon ngalan nagabaton sa akon, kag ang nagabaton sa akon nagabaton man sang nagpadala sa akon. Kay ang labing kubos sa inyo amo ang labing daku.” 49Si Juan nagsiling, “Manunodlo, may nakita kami nga isa ka tawo nga nagatabog sang mga yawa sa imo ngalan, kag ginpauntat namon sia tungod kay indi sia katapo namon.” 50Si Jesus nagsiling sa iya kag sa iban nga mga gintuton-an, “Indi ninyo sia pagdumilii, kay ang indi batok sa inyo apin sa inyo.” 51Sang malapit na lang ang mga inadlaw nga si Jesus pagadalhon sa langit, nagpamat-od sia sa pagkadto sa Jerusalem. 52May mga ginsugo sia sa pagkadto sing una sa isa ka baryo sang Samaria sa pag-aman sang tanan para sa iya. 53Pero ang mga tawo didto indi magbaton sa iya tungod kay nasat-uman gid nila nga ang iya tuyo amo ang pagkadto sa Jerusalem. 54Sang pagkahibalo sini sang mga gintuton-an nga si Santiago kag si Juan, nagsiling sila kay Jesus, “Ginoo, luyag mo bala nga magpangayo kami sang kalayo gikan sa langit kag sunogon sila?” 55Si Jesus nagbalikid kag nagsaway sa ila, 56kag nagpadayon sila sa isa na man ka baryo. 57Sang nagapadayon sila sa paglakat, may isa ka tawo nga nagsiling kay Jesus, “Maupod ako sa imo bisan diin ka magkadto.” 58Si Jesus nagsiling sa iya, “Ang mga singgalong may mga buho, kag ang mga pispis may mga pugad, pero ang Anak sang Tawo wala gid sing hiligdaan kag palahuwayan.” 59Nagsiling si Jesus sa isa na man ka tawo, “Upod ka sa akon.” Pero ang tawo nagsiling, “Ginoo, tugoti anay ako sa pagpauli kag paglubong sang akon amay.” 60Si Jesus nagsabat, “Pabay-i ang mga patay sa paglubong sang ila mga minatay. Lakat ka kag ibantala ang Ginharian sang Dios.” 61Ang isa pa gid ka tawo nagsiling, “Maupod ako sa imo, Ginoo, pero tugoti ako anay sa pagpaalam sa akon panimalay.” 62Si Jesus nagsiling sa iya, “Ang tawo nga nagaarado kag nagabulobalikid wala sing pulos sa Ginharian sang Dios.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\