MARCOS 1

1Ini ang Maayong Balita nahanungod kay Jesu-Cristo, ang Anak sang Dios. 2Nagsugod ini suno sa ginsulat ni Isaias nga propeta: “ ‘Yari ang akon manugbalita,’ Siling sang Dios. ‘Ipadala ko sia sing una sa imo Sa pag-aman sang imo alagyan.’ 3May nagasinggit sa desierto: ‘Amana ninyo ang alagyan Para sa Ginoo, Maghimo kamo sing tadlong nga dalan Nga iya pagaagyan.’ ” 4Gani, si Juan Bautista nagpakita sa desierto nga nagabautiso kag nagawali sang iya mensahi. Amo ini ang siling niya sa mga tawo: “Bayai ninyo ang inyo mga sala kag magpabautiso kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala.” 5Ang tanan nga mga taga-Judea kag mga taga-Jerusalem nagdugok sa pagpamati sa iya. Gintuad nila ang ila mga sala kag ginbautisohan niya sila sa suba sang Jordan. 6Ang bayu ni Juan bulbol sang kamelyo, ang iya paha panit, kag ang iya pagkaon apan kag dugos halin sa talon. 7Ang iya ginpahibalo sa mga tawo amo ini: “Ang magakari nga ulihi lang sa akon mas gamhanan pa sa akon, sa bagay nga indi gani ako takos magduko sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. 8Ako nagabautiso sa inyo sa tubig, pero sia magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo.” 9Sa wala lamang madugay, nag-abot si Jesus gikan sa Nazaret nga sakop sang Galilea, kag ginbautisohan sia ni Juan sa Jordan. 10Sang pagtakas gid ni Jesus sa tubig nakita niya nga nag-abri ang langit kag nagkunsad ang Espiritu Santo sa ibabaw niya sa dagway sang pating. 11Kag may tingog nga nabatian gikan sa langit: “Ikaw ang akon hinigugma nga Anak. Nalipay gid ako sa imo.” 12Sa gilayon ginpakadto sia sang Espiritu Santo sa desierto. 13Nagtener sia didto sing 40 ka adlaw kag ginsulay sia ni Satanas. May mga sapat man nga talunon didto, pero nag-abot ang mga anghel kag nagbulig sa iya. 14Sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwali sang Maayong Balita gikan sa Dios. 15Nagsiling sia, “Nag-abot na ang nagakaigo nga tion, kag ang Ginharian sang Dios malapit na. Bayai ninyo ang inyo mga sala, kag magpati sa Maayong Balita.” 16Sang nagalakat si Jesus sa higad sang Linaw sang Galilea, may nakita sia nga duha ka mangingisda, si Simon kag ang iya utod nga si Andres, nga nagapanahid sa linaw. 17Si Jesus nagsiling sa ila, “Upod kamo sa akon kay tudloan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo.” 18Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid kag nag-upod sa iya. 19Nagpadayon si Jesus sa paglakat kag sa uloonhan may duha pa gid ka mag-utod nga nakita sia, si Santiago kag si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan nga nagaaman sang ila sahid. 20Sang pagkakita ni Jesus sa ila gilayon gintawag niya sila. Gani, ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan upod sang mga sinuholan nga mga tawo kag nag-upod sila kay Jesus. 21Nag-abot sila sa banwa sang Capernaum, kag sang Adlaw nga Inugpahuway nagsulod si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo. 22Ang mga tawo nga nakabati sa iya natingala sang iya pagpanudlo kay nagpanudlo sia nga may awtoridad kag indi sia pareho sang mga manunodlo sang Kasugoan. 23Sa amo gid nga tion nagsulod sa sinagoga ang isa ka tawo nga may malaut nga espiritu kag nagsinggit, 24“Ano ang luyag mo himuon sa amon, Jesus nga taga-Nazaret? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibal-an ko kon sin-o ka. Ikaw ang Balaan nga ginpadala sang Dios!” 25Ginmanduan ni Jesus ang espiritu: “Maghipos ka kag maggwa sa tawo.” 26Ginpakurog sang malaut nga espiritu ang tawo, nagsinggit sing tudo kag naggwa sa tawo. 27Ang mga tawo natingala gid, sa bagay nga nagpinamangkutanay sila, “Ano ini? Bag-o bala ini nga pagtulon-an? Ini nga tawo may gahom bisan pa sa pagsugo sang malaut nga mga espiritu, kag nagatuman sila sa iya.” 28Gani, ang balita nahanungod kay Jesus naglapnag sing madali sa bug-os nga probinsya sang Galilea. 29Naggwa sila sa sinagoga kag nagkadto dayon sa balay ni Simon kag ni Andres nga upod si Santiago kag si Juan. 30Ang ugangan nga babayi ni Simon nagahigda nga may hilanat, kag sang pag-abot gid ni Jesus ginsugiran sia nahanungod sa iya. 31Ginpalapitan sia ni Jesus, gin-uyatan sa kamot kag ginpabangon. Nag-ayo sia gilayon kag nag-amuma sa ila. 32Sang sirom na, sa tapos matunod ang adlaw, ang mga tawo nagdala kay Jesus sang tanan nga mga masakiton kag sang mga ginagamhan sang yawa. 33Ang tanan nga mga pumoluyo sang banwa nagtilipon sa atubangan sang balay. 34Si Jesus nagpang-ayo sing madamo nga may mga nagakalainlain nga mga balatian kag nagtabog sang madamo nga mga yawa. Wala niya pagtugoti nga maghambal ang madamo nga mga yawa, tungod kay nahibal-an nila kon sin-o sia. 35Madulomdulom pa sang masunod nga aga, si Jesus nagbangon kag naggwa sa balay. Nagkadto sia sa naligwin nga duog sa gwa sang banwa sa diin sia nagpangamuyo. 36Pero si Simon kag ang iya mga kaupdanan nagpinangita sa iya. 37Sang makita nila sia nagsiling sila, “Ginapangita ka sang tanan.” 38Pero nagsabat si Jesus: “Kinahanglan kita magkadto sa kaingod nga mga banwa. Kinahanglan magwali man ako didto tungod kay amo ini ang kabangdanan sang akon pagkari.” 39Gani ginlibot ni Jesus ang bug-os nga Galilea kag nagwali sa mga sinagoga kag nagtabog sang mga yawa. 40May isa ka aruon nga nagpalapit kay Jesus, nagluhod sa iya atubangan kag nagpangayo sing bulig. Siling niya: “Kon gusto mo, sarang mo ako maayo.” 41Si Jesus nagbatyag sing daku nga kaluoy, nagdab-ot sa iya, kag gintandog sia. Nagsabat sia sa iya, “Gusto ko! Mag-ayo ka!” 42Sa gilayon wala na ang iya aro kag nagtinlo ang iya panit. 43Ginpaandaman gid sia dayon ni Jesus kag ginpalakat gilayon. Siling ni Jesus: 44“Tandai, indi mo ini pag-isugid bisan kay sin-o kundi magkadto ka sa pari kag magpatan-aw ka sa iya. Magdulot ka dayon sing halad suno sa sugo ni Moises, sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw nag-ayo na.” 45Pero naglakat ang tawo kag ginpanugid niya ang pag-ayo sa iya bisan diin sia magkadto. Madamo gid ang iya ginsugiran, sa bagay nga si Jesus indi na makasulod sing dayag sa bisan diin nga banwa. Gani nagtener sia sa baw-ing nga mga lugar, pero padayon gihapon ang pagkadto sang mga tawo sa iya halin sa nagakalainlain nga mga lugar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\