MARCOS 10

1Dayon naghalin si Jesus sa amo nga duog, nagkadto sa kadutaan sang Judea kag nagtabok sa suba sang Jordan. Ang mga tawo nagtilipon liwat sa iya, kag suno sa iya kinabatasan, nagpanudlo sia sa ila. 2May pila ka mga Fariseo nga nagpalapit sa iya, kag sa pagdakupdakop sa iya, nagpamangkot sila, “Sugiri kami, tugot bala sa aton Kasugoan nga ang isa ka tawo magbulag sa iya asawa?” 3Si Jesus nagsabat paagi sa isa ka pamangkot, “Ano bala ang kasugoan nga ginhatag ni Moises sa inyo?” 4Nagsabat sila, “Si Moises nagtugot nga ang bana maghimo sing papeles sa pagbulagay kag ugaling magbiya sia sa iya asawa.” 5Si Jesus nagsiling sa ila, “Ginsulat ni Moises ining kasugoan para sa inyo, tungod kay matig-a gid ang inyo mga tagipusoon. 6Pero sa ginsugoran, sang pagtuga sang Dios sang kalibutan, ginsiling ini, ‘Ang Dios naghimo sa ila nga lalaki kag babayi. 7Kag tungod sini, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magapuyo upod sa iya asawa, 8kag sila nga duha mangin-isa.’ Gani, indi na sila duha, kundi isa. 9Gani, indi dapat bulagon sang tawo ang ginhiusa sang Dios.” 10Sang pagbalik na nila sa balay, ang mga gintuton-an nagpamangkot liwat kay Jesus nahanungod sini nga butang. 11Nagsiling sia sa ila, “Ang lalaki nga magbulag sa iya asawa kag magpangasawa liwat, nagapanginbabayi. 12Amo man ang babayi nga magbulag sa iya bana kag magpamana liwat nagapanginlalaki.” 13May mga tawo nga nagdala sing mga bata sa kay Jesus agod iya sila matandog, pero ginsaway sang mga gintuton-an ang mga tawo nga nagdala sa ila. 14Sang matalupangdan ini ni Jesus, naakig sia kag nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Pabay-i ninyo ang mga kabataan nga magpalapit sa akon, kag indi ninyo sila pagpunggi, kay ang Ginharian sang Dios iya sang mga kaangay nila. 15Dumdoma ninyo ini! Ang bisan sin-o nga indi magbaton sang Ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa amo nga Ginharian.” 16Dayon ginkugos ni Jesus ang mga kabataan, iya gintungtong ang iya mga kamot sa tagsatagsa sa ila, kag iya sila ginbendisyunan. 17Sang malakat na kuntani si Jesus, may isa ka tawo nga nagdalagan pakadto sa iya, nagluhod kag nagpamangkot, “Maayo nga Manunodlo, ano bala ang himuon ko agod akon maangkon ang kabuhi nga dayon?” 18Si Jesus nagpamangkot sa iya, “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala gid sing bisan isa nga maayo kundi ang Dios lamang. 19Nahibaluan mo naman ang mga kasugoan: ‘Indi ka magpatay, indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpangawat, indi ka magbutig, indi ka magdaya, tahura ang imo amay kag iloy.’ ” 20Ang tawo nagsiling sa iya, “Manunodlo, sugod sang lamharon pa ako natuman ko na ining mga kasugoan.” 21Gintulok sia ni Jesus sing mahigugmaon kag ginsingganan, “Isa pa ka butang ang kinahanglan para sa imo. Lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kuwarta sa mga imol, kag magaangkon ka sang manggad didto sa langit, kag dali sunod ka sa akon.” 22Sang pagkabati sini sang tawo, nahulog ang iya guya, kag naglakat sia nga masinulob-on, kay madamo ang iya mga pagkabutang. 23Si Jesus nagpanghulonghulong sa palibot niya kag nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios!” 24Ang mga gintuton-an naurongan sa sini nga mga pulong, pero si Jesus nagpadayon sa pagsiling, “Mga anak ko, daw ano kabudlay ang pagsulod sa Ginharian sang Dios! 25Labi pa kabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios, sang sa paglapos sang isa ka kamelyo sa buho sang dagom.” 26Tungod sini, ang mga gintuton-an natingala gid kag nagpinamangkutanay, “Sin-o na lang bala ang maluwas?” 27Gintulok sila ni Jesus sing tadlong, kag ginsabat, “Para sa tawo indi ini mahimo, pero para sa Dios mahimo ini, kay ang tanan nga butang sarang mahimo sang Dios.” 28Dayon si Pedro nagsiling, “Tan-awa bala, ginbayaan namon ang tanan kag nagsunod kami sa imo.” 29Si Jesus nagsiling sa ila, “Huo matuod, kag tungod sini ginasiling ko sa inyo nga ang bisan sin-o nga nagabiya sang iya balay, ukon mga utod nga lalaki ukon babayi, ukon iloy, ukon amay, ukon mga kabataan, ukon mga kadutaan tungod sa akon kag sa Maayong Balita, 30magabaton sia sa sini nga panahon sing ginatos ka pilo: mga balay, mga utod nga lalaki ukon babayi, mga iloy, mga kabataan kag mga kadutaan, kag mga paghingabot man. Kag sa palaabuton nga panahon magabaton sia sang kabuhi nga dayon. 31Pero madamo nga mga nahauna karon nga mangin-ulihi, kag mga naulihi karon nga manginnahauna.” 32Karon nagataklad na sila pa Jerusalem. Nag-una si Jesus sa ginakugmat nga mga gintuton-an, kag ang mga tawo nga nagsunod sa iya ginakulbaan man. Sa liwat gindala ni Jesus sing pain ang iya dose ka mga apostoles kag ginsugiran niya sila sang mga butang nga matabo sa iya. 33Nagsiling sia sa ila, “Pamatii ninyo ini, nagapakadto kita sa Jerusalem sa diin ang Anak sang Tawo pagaitugyan sa pangulo nga mga pari kag sa mga manunodlo sang Kasugoan. Ila sia pamatbatan sing kamatayon, kag itugyan sa kamot sang mga Gentil. 34Ila sia yagutaon, duplaan, bunalon kag patyon, pero sa tapos ang tatlo ka adlaw pagabanhawon sia.” 35Si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo, nagkadto kay Jesus, kag nagsiling sa iya, “Manunodlo, may luyag kami kuntani pangayuon sa imo.” 36Si Jesus nagsabat sa ila, “Ano bala ang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo?” 37Nagsabat sila, “Kon maglingkod ka na gani didto sa trono sa imo mahimayaon nga Ginharian, palingkura kami upod sa imo, ang isa sa imo tuo kag ang isa sa imo wala.” 38Si Jesus nagsiling sa ila, “Wala kamo makahibalo kon ano ang inyo ginapangayo! Sarang bala kamo makainom sa kupa nga akon pagaimnan? Sarang bala kamo makapabautiso subong sang pagbautiso sa akon?” 39Nagsabat sila, “Makasarang kami.” Si Jesus nagsiling sa ila, “Matuod gid nga magainom kamo sa kupa nga akon pagaimnan kag pagabautisohan kamo subong sang pagbautiso sa akon. 40Pero ang paglingkod sa akon tuo ukon sa akon wala, indi akon ang paghatag sini. Ang Dios amo ang magahatag sini sa mga gin-amanan niya.” 41Sang pagkabati sini sang napulo ka mga gintuton-an, naakig sila kay Santiago kag kay Juan. 42Gani, ginpatawag sila tanan ni Jesus kag ginsingganan, “Inyo nahibaluan nga ang mga ginakabig nga mga pangulo sang mga tawo may gahom sa ila mga sinakpan kag nagapagusto lang kon ano ang ila himuon. 43Pero, indi amo ini ang para sa inyo. Sa baylo sini, kon ang isa sa inyo luyag mangingamhanan, dapat sia manginsuloguon ninyo. 44Kag kon ang isa sa inyo luyag manginpangulo, dapat sia mangin-ulipon sang tanan. 45Kay bisan pa gani ang Anak sang Tawo wala magkari agod alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tawo.” 46Karon nag-abot sila sa Jerico. Sang nagapagwa na si Jesus sa sadto nga banwa upod sa iya mga gintuton-an kag sa madamo nga mga tawo, ang isa ka bulag nga ginahingalanan kay Bartimeo, anak ni Timeo, nagalingkod nga nagapakilimos sa higad sang dalan. 47Sang pagkabati niya nga nagaagi si Jesus nga taga-Nazaret, nagsinggit sia, “Jesus, kaliwat ni David, kaluoyi ako!” 48Madamo ang nagsaway kag nagsiling sa iya nga maghipos sia. Pero nagsinggit pa gid gani sia sing mabaskog, “Kaliwat ni David, kaluoyi ako!” 49Nagdulog si Jesus kag nagsiling, “Tawga ninyo sia.” Gani, gintawag nila ang bulag, kag ginsingganan sia, “Magkalipay ka, tindog ka, kay iya ikaw ginatawag.” 50Iya hinaboy ang iya kunop, gulpi sia tumindog kag pumalapit kay Jesus. 51Si Jesus nagpamangkot sa iya, “Ano bala ang luyag mo nga himuon ko sa imo?” Ang bulag nagsabat, “Manunodlo, luyag ako makakita.” 52Si Jesus nagsiling sa iya, “Lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” Sa gilayon nakakita sia, kag nagsunod kay Jesus sa dalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\