MARCOS 11

1Sang nagahilapit na sila sa Jerusalem, sa mga banwa sang Betfage kag Betania nakaabot sila sa bukid sang mga Olivo. Ginpauna ni Jesus ang duha niya ka mga gintuton-an 2kag ginsingganan sila, “Kadto kamo didto sa baryo nga yara sa unhan. Sa inyo gid pagsulod, inyo makita gilayon ang isa ka polyino nga nahigot kag wala pa gid masakyi. Hubari ninyo kag dal-a diri. 3Kag kon may magpamangkot sa inyo, ‘Ngaa inyo ginahimo ini?’ singgana sia, ‘Ang Ginoo nagakinahanglan sini kag iuli man niya gilayon.’ ” 4Gani naglakat sila nga duha, kag ila nakita sa dalan ang isa ka polyino nga nahigot sa puwertahan sang isa ka balay. Samtang ila ini ginahubaran, 5may mga nagatalan-aw nga nagsiling sa ila, “Ano ang inyo ginahimo? Ngaa ginahubaran ninyo ang polyino?” 6Nagsabat sila suno sa ginsiling ni Jesus sa ila, gani ginpabay-an sila sang mga tawo. 7Gindala nila ang polyino kay Jesus, ila ginhampiluan sang ila mga kunop, kag ginsakyan ini ni Jesus. 8Madamo nga mga tawo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan kag ang iban nagladlad sang mga sanga nga ila ginpanapas sa mga kaumhan. 9Ang mga nagauna kag nagasunod sa iya nagsilinggit, “Dayawon ang Dios! Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo! 10Dayawon ang palaabuton nga ginharian sang aton amay nga si David! Dayawon ang Dios sa kahitaasan!” 11Nagkadto si Jesus sa Jerusalem, nagsulod sa templo kag nagpanan-awtan-aw sang tanan. Tungod kay sirom na, naglakat sia upod sa dose ka mga apostoles pakadto sa Betania. 12Pagkaaga, nagbalik sila gikan sa Betania kag ginutom si Jesus. 13Nakita niya sa unhan ang isa ka madabong nga higera, gani nagkadto sia sa pagtan-aw kon may makuha sia nga bunga. Sang didto na sia, wala sia sing may nakita nga bunga, kundi mga dahon lamang, kay indi yadto tigbulonga sang higera. 14Si Jesus nagsiling sa higera, “Kutob karon wala na gid sing may makakaon sang imo bunga!” Kag ang iya mga gintuton-an nakabati sini. 15Sang pag-abot nila sa Jerusalem, si Jesus nagsulod sa templo kag iya ginpanabog ang mga nagapamaligya kag nagapamakal sa sulod sang templo. Ginpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugbaylo sang kuwarta kag ang mga pulongkoan sang mga nagapamaligya sang pating, 16kag iya gindumili sa tanan ang paglaktod sa templo nga nagadala sang bisan ano nga butang. 17Dayon nagpanudlo sia sa mga tawo nga nagasiling, “Nasulat na sa mga Kasulatan nga ang Dios nagsiling, ‘Ang akon balay pagatawgon nga balay nga palangamuyoan para sa tanan nga mga pungsod.’ Pero inyo ini ginhimo nga isa ka palanaguan sang mga buyong!” 18Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nakabati sini. Gani, nagpangita sila sing mga pahito sa pagpatay sa iya. Ugaling nahadlok sila sa iya, kay ang tanan nga mga tawo natingala sa iya pagtulon-an. 19Sang sirom na, si Jesus kag ang iya mga gintuton-an naggwa sa siyudad. 20Aga pa gid sa madason nga adlaw, sang pag-agi nila liwat, nakita nila nga ang higera nalaya tubtob sa iya mga gamot. 21Nadumdoman ni Pedro ang nahanabo, gani nagsiling sia kay Jesus, “Manunodlo, tan-awa! Ang higera nga imo ginpakamalaut nalaya!” 22Si Jesus nagsabat sa ila, “Dumdoma ninyo ini! Kon may pagtuo kamo sa Dios, 23sarang kamo makasiling sa sining bukid, ‘Halin ka diri kag maglukso sa dagat.’ Kon wala kamo nagaduhadoha sa inyo tagipusoon, kundi nagatuo nga ang inyo ginasiling mahanabo, matuman ina sa inyo. 24Gani nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga inyo ginapangayo sa pangamuyo, magtuo kamo nga inyo na ina nabaton, kag ini tanan ihatag gid sa inyo. 25Kag kon kamo nagapangamuyo, patawara ninyo ang mga nakasayop sa inyo, agod nga ang inyo Amay sa langit magpatawad man sang inyo mga sala. [ 26Kon wala kamo nagapatawad, indi man kamo pagpatawaron sang inyo Amay nga yara sa langit.]” 27Nagbalik sila sa Jerusalem. Kag sang nagalakat si Jesus sa sulod sang templo, ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga katigulangan sang mga Judio nagpalapit sa iya 28kag nagpamangkot, “Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sining mga butang, ukon sin-o ang naghatag sa imo sang awtoridad sa paghimo sini?” 29Si Jesus nagsabat sa ila, “Mamangkot ako sa inyo sing isa lang, sabta anay ninyo ako kag ako man magasugid sa inyo kon sa kay sin-o awtoridad ginahimo ko ining mga butang. 30Sa diin bala naggikan ang pagbautiso ni Juan: sa Dios ukon sa tawo? Sugiri ninyo ako!” 31Kag nagbinaisay sila sa ila kaugalingon, “Kon magsiling kita, ‘Gikan sa Dios,’ masiling sia, ‘Ngaa wala kamo magpati kay Juan?’ 32Pero kon kita magsiling, ‘Gikan sa tawo…’ ” (Nahadlok sila sa mga tawo, kay tanan nagakabig kay Juan nga isa ka propeta.) 33Gani, nagsabat sila kay Jesus, “Wala kami makahibalo.” Kag si Jesus nagsiling sa ila, “Indi ko man kamo pagsugiran kon sa kay sin-o awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\