MARCOS 12

1Dayon naghambal si Jesus sa ila paagi sa mga palaanggiran. “May isa ka tawo nga nagpananom sing ubas sa iya talamnan, iya ini ginkudalan palibot, nagkutkot sia sing buho nga pulogaan sang ubas kag nagpatindog sing isa ka balantayan. Iya ini ginpaagsahan kag nagpanglakaton. 2Sang tion na sa pagpamupo sang ubas, iya ginpadala ang isa niya ka suloguon sa mga agsador sa pagkuha sa ila sang iya parti sang patubas. 3Gindakop nila ang suloguon, ginbunal kag ginpabalik nga wala sing dala. 4Nagpadala sia liwat sing isa pa gid ka suloguon, pero ginlampusan nila sia sa ulo kag ginpakahuy-an. 5Nagpadala na man sia sing isa pa gid ka suloguon, kag ini ginpatay nila. Amo man ang ginhimo nila sa iban pa gid, ang iban ila ginpamunal kag ang iban ila ginpamatay. 6Sang ulihi ang nabilin na lang nga iya sarang masugo amo ang iya gid pinalangga nga anak. Sa katapusan iya sia ginpadala sa ila nga nagasiling sa iya kaugalingon, ‘Pagatahuron gid nila ang akon anak.’ 7Pero ang mga agsador nagsinilingay, ‘Amo ini ang manunobli! Dali, patyon naton sia, agod mangin-aton ang palanublion!’ 8Gani gindakop nila sia, kag ginpatay, kag ginhaboy nila ang iya bangkay sa gwa sang talamnan sang ubas. 9“Karon, ano ang himuon sang tag-iya sang talamnan sang ubas? Balikan niya ang mga agsador kag pamatyon, kag paagsahan niya sa iban ang iya talamnan sang ubas. 10Wala bala ninyo ini mabasahi? ‘Ang bato Nga ginsikway sang mga manunokod, Nanginpamakod nga bato. 11Ang Ginoo amo ang naghimo sini, Daw ano ini ka makatilingala!’ ” 12Ang mga pangulo sang mga Judio luyag kuntani magdakop kay Jesus, kay nahibaluan nila nga yadto nga palaanggiran iya ginpatungod batok sa ila. Ugaling nahadlok sila sa mga tawo, gani ginpabay-an nila sia kag naglakat. 13May mga Fariseo kag mga katapo sang partido ni Herodes nga ginpadala sa pagdakupdakop kay Jesus paagi sa mga pamangkot. 14Nagkadto sila sa iya kag nagpamangkot, “Manunodlo, amon nahibaluan nga ikaw nagasugid sing matuod. Wala ka sing may ginapasulabi kay wala ka sing pinilian, kundi imo lamang ginatudlo ang kabubot-on sang Dios para sa tawo. Sugiri kami, batok bala sa aton Kasugoan ang pagbayad sang buhis sa Emperador ukon indi? Magbayad bala kami sini ukon indi?” 15Pero nasat-uman ni Jesus ang ila kalag-it, gani nagsiling sia sa ila, “Ngaa bala nagatinguha gid kamo sa pagdakupdakop sa akon? Abi, dalhi ninyo ako diri sing salapion kay tan-awon ko.” 16Kag gindalhan nila sia sing isa ka salapi kag ginpamangkot niya sila, “Kay sin-o bala larawan kag ngalan ini?” Nagsabat sila, “Iya sang Emperador.” 17Gani si Jesus nagsiling sa ila, “Ti, kon amo, ihatag ninyo sa Emperador ang iya sang Emperador kag sa Dios ang iya sang Dios.” Kag natingala gid sila sa iya. 18May mga Saduceo nga nagkadto kay Jesus. (Amo ini sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw.) 19Ginpamangkot nila sia, “Manunodlo, ginsulat ni Moises ining kasugoan sa amon, ‘Kon ang isa ka tawo mapatay nga may asawa kag wala sing bata, ang utod sina nga tawo dapat magpangasawa sang nabalo, agod makapamata para sa sadtong utod niya nga napatay.’ 20Sang una anay may pito ka mag-ulotod nga lalaki. Ang kamagulangan nagpangasawa kag napatay sia nga wala sing bata. 21Dayon ginpangasawa sang madason niya nga utod ang nabalo kag napatay man ini nga utod nga wala sing bata. Amo man ang nahanabo sa ikatlo 22kag sa iban niya nga mga utod. Sila tanan nga pito nagpangasawa sa sadto nga babayi kag napatay nga wala gid makapamata. Sang ulihi, napatay man ang babayi. 23Karon, kon ang tanan nga mga patay mabanhaw sa adlaw sang pagkabanhaw, kay sin-o bala asawa ang babayi, kay sila nga pito nakapangasawa sa iya?” 24Si Jesus nagsabat sa ila, “Nagsala gid kamo, kay wala kamo makasayasat sang mga Kasulatan ukon sang gahom sang Dios! 25Kay kon ang mga patay mabanhaw, manginsubong sila sang mga anghel sa langit, ang mga lalaki kag babayi indi na magaasawahay. 26Karon nahanungod sa pagbanhaw sang mga patay, wala bala ninyo mabasahi sa libro ni Moises ang dinalan nahanungod sa nagadabdab nga kahuykahoy? Dira nasulat nga ang Dios nagsiling kay Moises, ‘Ako amo ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac kag ang Dios ni Jacob.’ 27Kon sayuron, sia Dios sang mga buhi kag indi sang mga patay. Matuod gid nga nagsala kamo!” 28May isa ka manunodlo sang Kasugoan didto nga nakabati sang ila pagbinaisay. Natalupangdan niya nga si Jesus nagsabat sa ila sing nagakaigo. Gani, nagpamangkot man sia sa iya, “Ano gid bala ang labing importante nga sugo sa tanan?” 29Si Jesus nagsabat, “Amo ini ang labing importante nga sugo, ‘Pamati ka, O Israel, ang Ginoo nga aton Dios amo lamang ang Ginoo. 30Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga hunahona, kag sa bug-os mo nga kusog.’ 31Ang ikaduha amo ini, ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ Wala na sing sugo nga labi pa ka importante sa sining duha.” 32Ang manunodlo sang Kasugoan nagsiling sa iya, “Husto gid, Manunodlo! Matuod ang siling mo, nga isa lamang ang Dios, kag wala na gid sing iban pa luas sa iya. 33Kag dapat higugmaon sang tawo ang Dios sa bug-os niya nga tagipusoon, sa bug-os niya nga hunahona, kag sa bug-os niya nga kusog, kag dapat niya higugmaon ang iya isigkatawo subong sang iya kaugalingon. Labi pa ka importante ang pagtuman sining duha ka sugo sang sa tanan nga halad nga sinunog kag halad nga inihaw.” 34Kag sang pagkahibalo ni Jesus nga maayo ang iya sabat, iya sia ginsingganan, “Indi ka malayo sa Ginharian sang Dios.” Sa tapos sadto, wala na gid sing may nangahas sa pagpamangkot kay Jesus. 35Sang nagapanudlo si Jesus sa templo, nagpamangkot sia, “Paano bala ang pagsiling sang mga manunodlo sang Kasugoan nga ang Cristo magagikan sa kaliwat ni David? 36Kay ang Espiritu Santo nagbugna kay David sa pagsiling: ‘Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo, Lingkod ka diri sa akon tuo, Tubtob nga mabutang ko Ang imo mga kaaway Sa idalom sang imo mga tiil.’ 37Karon, paano bala ang pagkahimo nga ang Cristo kaliwat ni David, kon si David mismo nagtawag sa iya nga ‘Ginoo’?” Ang madamo nga mga tawo nanamian magpamati kay Jesus. 38Sang nagpanudlo sia sa ila, nagsiling sia, “Mag-andam kamo sa mga manunodlo sang Kasugoan nga luyag maglagawlagaw nga may malaba nga bayu, kag luyag nga ang mga tawo magsaludo sa ila sa mga tiyendahan, 39kag nagapili sang pinasulabi nga mga pulongkoan sa mga sinagoga kag sang mga pulongkoan sang mga dungganon sa mga punsyon. 40Ini sila nagapamintaha sa mga balo nga babayi paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang, kag dayon ginatabuntabonan nila ang ila hinimuan paagi sa malawig nga mga pangamuyo. Mas daku pa ang silot nga ila batunon.” 41Sang nagalingkod si Jesus sa tupad sang kolektahan sa templo, ginbantayan niya ang paghulog sang mga tawo sang ila kuwarta. Madamo nga mga manggaranon ang naghulog sing madamo nga kuwarta. 42Dayon may nagpalapit nga isa ka imol nga babayi nga balo kag naghulog sing duha gid lang ka sentimos. 43Gintipon ni Jesus ang iya mga gintuton-an kag ginsingganan sila, “Ginasiling ko sa inyo nga ining imol nga balo naghatag sing mas madamo sa kolektahan sang sa tanan. 44Ang iban naghatag kay sobra na ang ila manggad, pero ang balo, sa iya kaimulon, naghatag sang tanan niya nga pangabuhian.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\