MARCOS 13

1Sang nagagwa si Jesus sa templo nagsiling ang isa sang iya mga gintuton-an, “Manunodlo, tan-awa bala! Katahom sining mga bato kag dalagku nga mga balay!” 2Si Jesus nagsabat, “Nakita mo ining dalagku nga mga balay? Wala sing bisan isa ka bato nga mabilin nga nagatungtong pa sa ibabaw sang isa ka bato kay ang tanan pagagub-on.” 3Samtang nagalingkod si Jesus sa bukid sang mga Olivo nga nagaatubang sa templo, nagpalapit sa iya sanday Pedro, Santiago, Juan kag Andres kag nagpamangkot sa iya sang silahanon na lang. 4“Sugiri kami kon san-o ini mahanabo kag sugiri man kami sang mga tanda nga madali na lang ini mahanabo.” 5Si Jesus nagsiling sa ila, “Mag-andam kamo, agod nga wala sing may makapatalang sa inyo. 6Madamo ang magakari sa akon ngalan kag magasiling, ‘Ako ang Cristo!’ kag sila magapatalang sang madamo nga mga tawo. 7Kag indi kamo magpakulba kon mabatian ninyo ang linupok sang inaway sa malapit kag ang balita sang gira sa malayo nga duog. Kay ini nga mga butang kinahanglan matabo, pero wala ini nagakahulogan nga ang katapusan nag-abot na. 8Ang mga pungsod magailinaway kag ang mga ginharian magasumponganay. May mga linog kag gutom sa nagakalainlain nga mga duog. Ini nga mga butang manginkaangay sang nahauna nga pagpasakit sang manugbata. 9“Kamo inyo mag-andam gid sang inyo kaugalingon, kay ipadakop kamo sang mga tawo kag ipadala sa hukmanan. Pagabunalon kamo sa mga sinagoga. Magatindog kamo sa atubangan sang mga pangulo kag sang mga hari tungod sa akon sa pagsugid sa ila sang Maayong Balita. 10Ang Maayong Balita kinahanglan iwali anay sa tanan nga mga tawo. 11Kag kon ila kamo dakpon kag dalhon sa hukmanan, indi kamo magpalibog kon ano ang inyo ihambal sa wala pa ang tion. Kon mag-abot na ina nga tion ihambal lang ninyo ang ginapahayag sa inyo. Kay ang mga pulong nga inyo igahambal indi inyo kaugalingon, kundi iya sang Espiritu Santo. 12May mga tawo nga magapapatay sang ila kaugalingon nga mga utod, kag amo man ini ang himuon sang mga amay sa ila mga anak. Ang mga anak magabato kag magapapatay sang ila mga ginikanan. 13Ang tanan magadumot sa inyo tungod sa akon, pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas.” 14“Kag makita ninyo ‘Ang Makakulogmat nga Kangil-aran’ sa duog nga indi dapat niya luntaran.” (Sa bumalasa: hangpa ang kahulogan sini!) “Sa sadto nga tion ang yara sa Judea kinahanglan magpalagyo sa kabukiran. 15Ang tawo nga yara sa atop sang iya balay indi na mag-usik sang panahon sa pagpanaog kag pagsulod sa iya balay sa pagkuha sang iya dalal-on. 16Ang tawo nga yara sa iya uma indi na magpauli sa pagkuha sang iya kunop. 17Sa sadto nga mga adlaw daw ano ka makalulooy ang mga babayi nga nagabusong kag ang mga iloy nga may lapsag nga ginapasuso. 18Magpangamuyo kamo sa Dios nga ini nga mga butang indi mahanabo sa tion sang tigtulognaw! 19Kay ang kalalat-an sadto nga mga adlaw indi matupongan halin sang pagtuga sang Dios sang kalibutan tubtob karon. Kag wala na gid sing manginkaangay pa sini. 20Maayo lang kay ginpalip-ot sang Ginoo ang kalawigon sadtong mga adlaw, kay kon wala niya paghimoa ini, wala sing may mabilin nga buhi. Pero tungod sang iya mga pinili, iya ginpalip-ot yadtong mga adlaw. 21“Gani kon may magsiling sa inyo, ‘Hoy, yari ang Cristo!’ ukon ‘Hoy, adto sia didto!’ indi kamo magpati sa iya. 22Kay magatuhaw ang indi matuod nga mga Cristo kag ang indi matuod nga mga propeta. Magahimo sila sing mga talandaan kag mga kalatingalahan sa tuyo nga ila mapatalang, kon sarang pa lang nila mahimo, bisan pa ang mga pinili sang Dios. 23Gani, magbantay kamo! Nasugid ko na sa inyo ang tanan, sa wala pa mahanabo ini nga mga butang.” 24“Sa tapos sining mga kalalat-an, ang adlaw magadulom kag ang bulan indi na magsanag, 25ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kag ang mga gahom sa kahawaan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. 26Dayon ang Anak sang Tawo magapakita nga nagapakari sa mga panganod nga may gahom kag himaya. 27Magapadala sia sang iya mga anghel sa apat ka pamusod sang duta sa pagtipon sang mga pinili sang Dios gikan sa tanan nga mga duog sang kalibutan.” 28“Magtuon kamo sing leksyon sa kahoy nga higera. Kon ang iya mga sanga magpanglumbay na, inyo mahibaluan nga malapit na ang tingadlaw. 29Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo nga nagakahanabo na ini nga mga butang, inyo mahibaluan nga ang tion malapit na, kag madali na lang sia mag-abot. 30Dumdoma ninyo ini! Mahanabo ini tanan sa wala pa magkalamatay ang mga tawo nga buhi pa karon. 31Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi gid magtaliwan.” 32“Pero wala sing may nakahibalo kon san-o ina nga adlaw ukon oras magaabot, bisan pa ang mga anghel sa langit, ukon ang Anak, kundi ang Amay gid lamang. 33Magbantay kag magpangaman kamo, kay wala ninyo mahibaloi kon san-o ini magaabot. 34Manginkaangay ini sang isa ka tawo nga nagpanglakaton sa malayo kag gintugyan niya sa iya mga suloguon ang pag-atipan sang iya balay, ang tagsatagsa may iya nga kaugalingon nga hilikuton. Kag nagsugo sia sa manugbantay sang puwertahan sa pagbantay. 35Gani magbantay kamo kay wala kamo makahibalo kon san-o mabalik ang agalon, basi sa kahapunanon, ukon sa tungang gab-i, sa kaagahon ukon sa pagbutlak sang adlaw. 36Kon mag-abot sia sing hinali, kinahanglan nga indi kamo maabtan nga nagakatulog. 37Ang ginasiling ko sa inyo ginasiling ko sa tanan, magbantay kamo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\