MARCOS 14

1Duha na lang ka adlaw sa wala pa ang Piesta sang Pascua kag ang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora. Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagpangita sang kalalangan sa pagdakop kay Jesus sa likom nga paagi kag sa pagpatay sa iya. 2Nagsiling sila, “Indi naton paghimuon ini sa tion sang piesta, kay basi magkinagamo ang mga tawo.” 3Yadto didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga aruon. Sang nagakaon sia, nag-abot ang isa ka babayi nga may dala nga tibudtibod nga alabastro nga puno sang malahalon gid nga agwa nga nahimo sa puraw nga nardo. Iya ginbuong ang tibudtibod kag ginbubo ang agwa sa ulo ni Jesus. 4May mga tawo didto nga naakig kag nagsinilingay, “Ngaa bala nga ginausikan niya ang agwa? 5Sarang kuntani mabaligya ini sa P300 kag ang bili mahatag sa mga imol!” Gani naakig sila sa babayi. 6Pero si Jesus nagsiling, “Pabay-i ninyo sia. Ngaa ginatublag ninyo sia? Maayo ining ginahimo niya sa akon. 7Sa gihapon ang mga imol manginkaupod ninyo kag sarang kamo makabulig sa ila sa bisan anong oras nga luyag ninyo, pero ako indi manginkaupod ninyo sa tanan nga tion. 8Ini nga babayi naghimo sang iya masarangan. Ginhibo niya sing agwa ang akon lawas sa pag-aman sini sa akon lubong. 9Dumdoma ninyo ini! Bisan diin iwali ang Maayong Balita sa bug-os nga kalibutan, isugid man ang ginhimo sini nga babayi sa handumanan niya.” 10Karon si Judas Iscariote nga isa sang dose ka mga apostoles nagkadto sa pangulo nga mga pari agod nga iya matugyan si Jesus sa ila mga kamot. 11Sang pagkabati nila sini, daku gid ang ila kalipay kag nagtug-an sila sa paghatag sa iya sing kuwarta. Gani, sugod sadto si Judas nagpangita sing kahigayunan agod matugyan niya si Jesus sa ila. 12Sang nahauna nga adlaw sang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora, sang ginaihaw ang mga cordero nga palascuahan para sa Piesta sang Pascua, ang mga gintuton-an nagpamangkot kay Jesus, “Diin bala kami maaman sang aton panihapon sa pagsaulog sang Piesta sang Pascua?” 13Dayon ginsugo niya ang duha sang iya mga gintuton-an nga iya ginsingganan, “Kadto kamo sa siyudad kag didto masugata ninyo ang isa ka tawo nga nagadala sang isa ka tibod nga tubig. 14Sunda ninyo sia kag kon diin nga balay sia magsulod, singgana ninyo ang tagbalay, ‘Ang Manunodlo nagasiling, Diin ang kuwarto nga akon pagakan-an sang panihapon sang Piesta sang Pascua upod sa akon mga gintuton-an?’ 15Kag ipakita niya sa inyo ang isa ka daku nga kuwarto sa ibabaw nga naaman na. Didto kamo maghanda para sa aton.” 16Ang mga gintuton-an naglakat kag sang nakaabot sila sa siyudad, nakita nila ang tanan suno sa ginpamulong ni Jesus sa ila, kag naghanda sila sang panihapon sang Piesta sang Pascua. 17Sang sirom na, nag-abot si Jesus kag ang dose ka mga apostoles. 18Sang nagakaon na sila sa lamisa, nagsiling si Jesus sa ila, “Ginasiling ko sa inyo nga ang isa sa inyo nga nagakaon upod sa akon magaluib sa akon.” 19Natublag ang mga gintuton-an kag tag-isaisa sila nga nagpamangkot sa iya, “Ako bala?” 20Si Jesus nagsabat sa ila, “Isa sa inyo nga dose nga nagadungan sa akon sa pagtusmaw sang iya tinapay sa yahong. 21Ang Anak sang Tawo mapatay suno sa ginsiling sang mga Kasulatan, pero kailo ang tawo nga magaluib sa Anak sang Tawo! Maayo pa kuntani nga wala sia matawo!” 22Sang nagakaon sila, si Jesus nagkuha sang tinapay, nagpasalamat sa Dios, kag iya ginpamihakpihak ini kag ginhatag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, “Kuha kamo sini, ini amo ang akon lawas.” 23Dayon nagkuha sia sang kupa, nagpasalamat sia sa Dios, kag ginhatag ini sa ila, kag sila tanan nag-inom. 24Nagsiling si Jesus, “Ini amo ang akon dugo nga ginaula para sa madamo, ang akon dugo nga nagapalig-on sang kasugtanan sang Dios. 25Ginasiling ko sa inyo nga indi na ako mag-inom sini nga bino tubtob sa adlaw nga mainom ko ang bag-o nga bino sa Ginharian sang Dios.” 26Sa tapos sila makakanta sang isa ka ambahanon nagkadto sila sa bukid sang mga Olivo. 27Si Jesus nagsiling sa ila, “Tanan kamo magapalagyo kag magabiya sa akon kay ang kasulatan nagasiling, ‘Ang Dios magapatay sang manugbantay kag magaalaplaag ang tanan nga mga karnero.’ 28Pero sa tapos ako mabanhaw, magauna ako sa inyo sa Galilea.” 29Si Pedro nagsabat, “Bisan pa bayaan ikaw sang tanan magaunong gid ako sa imo.” 30Si Jesus nagsiling sa iya, “Dumdoma ini! Sa wala pa makapamalo ang manok sing makaduha karon nga gab-i, magasiling ka sing makatlo nga wala ka makakilala sa akon.” 31Pero si Pedro nagsiling pa gid sa mabaskog nga tingog, “Indi gid ako magpanghiwala sa imo, bisan pa nga patyon ako upod sa imo!” Kag amo man ini ang ginsiling sang tanan nga mga gintuton-an. 32Nag-abot sila sa isa ka duog nga ginatawag Getsemani, kag nagsiling si Jesus sa iya mga gintuton-an, “Lingkod kamo diri samtang nagapangamuyo ako.” 33Dayon gin-upod niya sanday Pedro, Santiago, kag Juan. Inabot sia sing daku nga kakugmat kag kalisod, 34kag nagsiling sia sa ila, “Daw malumos ako sa kalisod. Pabilin kamo diri kag magbantay.” 35Naglakat sia sa uloonhan kag naghapa sa duta kag nagpangamuyo nga, kon mahimo, ipaiway lang kuntani ang tion sang iya pag-antos. 36Nagpangamuyo sia, “Amay ko, O Amay ko, mahimo mo ang tanan. Kon mahimo ilikaw ining kupa sa akon. Pero indi ang akon kabubot-on ang matuman kundi ang imo.” 37Dayon nagbalik sia kag nasapwan niya ang tatlo ka mga gintuton-an nga nagakatulog, kag nagsiling sia kay Pedro, “Nagakatulog ka bala, Simon? Indi ka gid bala makapulaw bisan isa lang ka oras?” 38Kag nagsiling sia sa ila, “Magpulaw kamo kag magpangamuyo agod nga indi kamo madaog sang panulay. Handa ang espiritu, ugaling ang lawas maluya.” 39Naglakat sia liwat kag nagpangamuyo sang amo man gihapon nga pangamuyo. 40Sang pagbalik niya sa iya mga gintuton-an, nasapwan niya liwat nga nagakatulog sila kay natuyo gid sila, kag indi sila makahibalo kon ano ang ila isabat sa iya. 41Sang ikatlo na nga pagbalik ni Jesus sa ila, nagsiling sia, “Nagakatulog pa bala kamo kag nagapahuway? Husto na ina! Nag-abot na ang oras! Yari na, ang Anak sang Tawo ginatugyan sa kamot sang mga makasasala. 42Bangon kamo, malakat kita. Kita ninyo, yari na ang tawo nga magatugyan sa akon!” 43Nagahambal pa si Jesus sang mag-abot si Judas nga isa sang dose ka mga apostoles. Madamo nga mga tawo nga may dala nga mga espada kag mga inuglampos ang kaupod niya. Ini sila ginsugo sang pangulo nga mga pari kag sang mga manunodlo sang Kasugoan, kag sang mga katigulangan sang mga Judio. 44Ang traidor naghatag na sa ila sini nga sinyas, “Ang tawo nga halukan ko amo ina sia ang ginapangita ninyo. Dakpa ninyo sia kag dal-a nga ginagwardyahan gid sing maayo.” 45Sang pagsampot ni Judas, gintamyaw niya si Jesus nga nagasiling, “Manunodlo!” kag ginhalukan niya sia. 46Sa gilayon gindakop nila si Jesus kag ginsiguro nga indi sia makapalagyo. 47Pero ang isa sang mga nagatambong didto naghunos sang iya espada kag ginlabo ang isa ka suloguon sang Pinakamataas nga Pari kag nautas ang iya sini du longgan. 48Si Jesus nagsiling sa ila, “Kinahanglan gid bala ninyo ang mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon, subong abi nga daw kriminal ako? 49Adlaw-adlaw yara ako kaupod ninyo nga nagapanudlo sa templo kag wala man ninyo ako pagdakpa. Pero kinahanglan nga matuman ang mga Kasulatan.” 50Dayon ginbayaan sia sang iya mga gintuton-an, kag nagpalagyo sila tanan. 51May isa ka pamatan-on nga lalaki nga nagatampi sing isa ka panapton nga lino nga nagasunod kay Jesus. Dakpon kuntani nila sia, 52pero nanginpadlos sia kag nagpalagyo nga hublas kay nabilin ang iya ginatampi. 53Karon gindala nila si Jesus sa balay sang Pinakamataas nga Pari sa diin nagtipon ang pangulo nga mga pari, ang mga katigulangan sang mga Judio, kag ang mga manunodlo sang Kasugoan. 54Nagsunod si Pedro nga malayo sa ila, kag nagsulod man sia sa hardin sang palasyo sang Pinakamataas nga Pari. Didto naglingkod sia upod sa mga gwardya sa pagpainit-init sa kalayo. 55Karon ang pangulo nga mga pari kag ang tanan nga mga katapo sang Konsilyo nagpangita sang mga panumbongon batok kay Jesus agod nga mapapatay sia, pero wala gid sila sing may makita. 56Madamo nga mga saksi ang nagsugid sang kabutigan batok kay Jesus ugaling wala magsinanto ang ila mga sugid. 57Karon may mga tawo nga nagtindog kag nagsugid sini nga butig batok kay Jesus nga nagasiling, 58“Nabatian namon sia nga nagsiling, ‘Gub-on ko ini nga templo nga ginpatindog sang tawo, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw patindugon ko ang isa nga indi tawo ang naghimo.’ ” 59Pero bisan ini sila indi makapasanto sang ila mga sugid. 60Karon ang Pinakamataas nga Pari nagtindog sa atubangan nila kag nagpamangkot kay Jesus, “Wala ka bala sing masabat sa sining mga panumbongon nila batok sa imo?” 61Pero si Jesus naghipos kag wala gid magsabat. Sa liwat nagpamangkot ang Pinakamataas nga Pari, “Ikaw bala ang Cristo, ang Anak sang Dalayawon nga Dios?” 62Nagsabat si Jesus, “Ako amo sia, kag inyo tanan makita ang Anak sang Tawo nga nagalingkod sa tuo sang Makagagahom kag nagakari upod sa mga panganod sang langit!” 63Gingisi sang Pinakamataas nga Pari ang iya bayu kag nagsiling, “Wala na kita kinahanglan sang dugang pa nga mga saksi! 64Nabatian ninyo ang iya pagpasipala sa Dios. Ano bala sa inyo?” Kag ginpamatbatan nila nga nakasala sia kag dapat sia pagapatyon. 65Ang iban sa ila nagdupla kay Jesus, ginbutabotahan nila sia kag ginbunal nga nagasiling, “Pakta abi kon sin-o ang nagbunal sa imo?” Ginkuha sia sang mga gwardya kag tinampa. 66Sang didto si Pedro sa hardin sa sulod sang palasyo, naglabay ang isa ka babayi nga suloguon sang Pinakamataas nga Pari. 67Sang makita niya si Pedro nga nagapainit-init sa kalayo, ginhimutaran niya sia kag ginsingganan, “Ikaw kaupod man ni Jesus nga taga-Nazaret.” 68Pero iya ini ginpanghiwala nga nagasiling, “Ambot, wala ako makahangop sang imo ginasiling.” Sa tapos makahambal si Pedro sini naglakat sia pakadto sa puwertahan. Sa sadto gid nga tion may nagpamalo nga manok. 69Nakita sia liwat didto sang babayi nga suloguon kag ginsulit niya ang pagsiling sa mga tawo didto, “Ini sia isa man sang mga kaupod nila!” 70Pero ginpanghiwala ini liwat ni Pedro. Dugaydogay ang mga tawo nagsiling liwat kay Pedro, “Indi ka makabalibad nga ikaw upod nila kay taga-Galilea man ikaw.” 71Nagpanumpa si Pedro nga nagasiling, “Silutan ako sang Dios kon wala ako nagasugid sang matuod! Wala ako makakilala sang tawo nga inyo ginasiling!” 72Dayon nagpamalo liwat ang manok kag nadumdoman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya, “Sa wala pa makapamalo ang manok sing makaduha, ipanghiwala mo ako sing makatlo.” Kag naghilibion sia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\