MARCOS 15

1Aga pa gid ang pangulo nga mga pari nagpakigsapol sa mga katigulangan sang mga Judio, sa mga manunodlo sang Kasugoan, kag sa tanan nga mga katapo sang Konsilyo. Ginpusasan nila si Jesus kag gindala nga itugyan kay Pilato. 2Ginpamangkot sia ni Pilato, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” Nagsabat si Jesus, “Ginasiling mo!” 3Madamo ang mga panumbongon sang pangulo nga mga pari batok kay Jesus, 4gani sa liwat ginpamangkot sia ni Pilato, “Wala ka bala sing masabat sa sining mga panumbongon? Tan-awa kon daw ano kadamo sang ila panumbongon batok sa imo!” 5Pero si Jesus wala na magsabat, gani natingala gid si Pilato. 6Sa tagsa ka Piesta sang Pascua may kinabatasan si Pilato sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayuon sang mga tawo nga pagabuy-an. 7Sa sadto nga tion may isa ka tawo nga ginhingalanan kay Barrabas nga ginbilanggo kaupod sa mga rebelde nga nakapamatay sang ila pagribok batok sa gubyerno. 8Madamo nga mga tawo ang nagpalapit kay Pilato kag nagpangabay nga himuon niya ang iya kinabatasan nga ginahimo sa sini nga panahon sang tuig. 9Nagpamangkot sia sa ila, “Luyag bala ninyo nga buy-an ko sa inyo ang Hari sang mga Judio?” 10Nakahibalo gid sia nga ang pangulo nga mga pari nagtugyan kay Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. 11Pero ang pangulo nga mga pari nagsudyot sa mga tawo nga sa baylo kay Jesus pangayuon nila nga buy-an si Barrabas. 12Nagpamangkot liwat si Pilato sa mga tawo, “Karon ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa iya nga ginatawag ninyo nga Hari sang mga Judio?” 13Nagsinggit sila, “Ilansang sia sa krus!” 14Nagpamangkot si Pilato sa ila, “Ngaa ano bala nga sala ang iya nahimo?” Pero gintudohan pa gid nila ang pagsinggit, “Ilansang sia sa krus!” 15Gani, si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo naghilway kay Barrabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus kag gintugyan sia sa mga soldado, agod nga ilansang sa krus. 16Gindala si Jesus sang mga soldado sa sulod sang palasyo sang Gobernador kag gintawag nila ang iban pa nga mga soldado sa pagtipon didto. 17Ginpasukloban nila si Jesus sing kapa nga granate kag naghimo sila sing korona nga tunokon kag ginbutang nila ini sa ulo ni Jesus. 18Dayon nagsulosaludo sila sa iya nga nagasiling, “Mabuhay ang Hari sang mga Judio!” 19Kag ginhanot nila sia sang tigbaw sa ulo, ginduplaan, ginluhodluhoran kag ginsulosaludohan. 20Sang matapos nila yaguta si Jesus, ginkuha nila sa iya ang kapa nga granate kag ginpasuksokan nila sia sang iya kaugalingon nga bayu. Dayon gindala nila sia sa gwa agod nga ilansang sa krus. 21Nasugata nila sa dalan ang isa ka tawo nga ginhingalanan kay Simon nga nagapabanwa halin sa uma. Ginpilit nila sia sa pagpas-an sang krus ni Jesus. (Ini amo si Simon nga taga-Cirene, ang amay ni Alejandro kag ni Rufo.) 22Gindala nila si Jesus sa duog nga ginatawag Golgota, nga kon sayuron “Duog sang Bagol.” 23Didto ginhatagan nila sia sing bino nga ginsimbugan sing mira, pero indi mag-inom sini si Jesus. 24Dayon ginlansang nila sia sa krus kag ginpartida nila ang iya bayu paagi sa pagabutgabot, agod nga ila mahibaluan kon ano nga bahin ang makuha sang isa kag isa. 25Mga alas nuwebe sa aga sadto sang paglansang nila kay Jesus sa krus. 26Ang panumbongon batok sa iya nga ginsulat sa tapitapi nagasiling, “Ang Hari sang mga Judio.” 27Ginlansang man nila dungan kay Jesus ang duha ka buyong, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala. [ 28Sa sini nga bagay natuman ang kasulatan nga nagasiling, “Ginkabig sia nga isa sang mga kriminal.”] 29Ang nagaagi nga mga tawo naglungolungo sang ila mga ulo kag nagpasipala sa kay Jesus nga nagasiling, “Gali ha! Gub-on mo ang templo kag patindugon man sa sulod sang tatlo ka adlaw? 30Karon panaog ka sa krus kag luwasa ang imo kaugalingon!” 31Sa amo man nga bagay ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagyaguta kay Jesus nga nagasinilingay, “Ginluwas niya ang iban, pero indi man sia makaluwas sang iya kaugalingon. 32Tan-awon ta abi karon kon makapanaog sa krus ang Cristo, ang Hari sang Israel, kag dayon magatuo kita sa iya.” Ang duha nga ginlansang sa krus dungan sa iya nagpasipala man sa iya. 33Sang udto, ang bug-os nga duta ginlikupan sang kadudolman. Ini nagpadayon sa sulod sang tatlo ka oras. 34Sang alas tres sang hapon si Jesus nagsinggit sing mabaskog, “Eloi, Eloi, lema sabactani?” nga kon sayuron, “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” 35May mga tawo didto nga nakabati sang iya ginhambal kag nagsiling sila, “Pamatii ninyo, nagapanawag sia kay Elias!” 36Sa gilayon nagdalagan ang isa sa ila nga may dala nga espongha nga iya gintum-oy sa maaslom nga bino kag gintakod ini sa punta sang isa ka tukon. Dayon gintunghol niya ini sa baba ni Jesus kag nagsiling, “Hulat anay kamo! Tan-awon ta kon makari si Elias sa pagkuha sa iya sa krus.” 37Nagsinggit si Jesus sing mabaskog kag nabugto ang iya ginhawa. 38Ang kurtina sang templo nagisi sa tunga, halin sa ibabaw pa idalom. 39Ang kapitan nga nagatindog sa atubangan sang krus nakakita kon paano napatay si Jesus. Nagsiling sia, “Matuod gid nga ini nga tawo amo ang Anak sang Dios!” 40May pila ka mga babayi sa unhan nga nagatan-aw sang nagkahanabo. Ang iban sa ila amo sanday Salome, Maria Magdalena, kag Maria nga iloy ni Santiago nga bataon kag ni Jose. 41Nagsunod ini sila kay Jesus kag nakaalagad sa iya sang didto pa sia sa Galilea. Kag may iban pa nga mga babayi nga yadto man didto, nga nakaupod kay Jesus sa Jerusalem. 42-43 Sang kahapunanon na sang Adlaw sang Pag-aman, ukon besperas sang Adlaw nga Inugpahuway, nag-abot si Jose nga taga-Arimatea. Isa sia sang mga ginatahod nga katapo sang Konsilyo kag isa man nga nagapaabot sang pagkari sang Ginharian sang Dios. Nangisog sia sa pagkadto kay Pilato sa pagpangayo sang bangkay ni Jesus. 44Natingala si Pilato sang pagkabati niya nga si Jesus patay na. Gintawag niya ang kapitan kag ginpamangkot kon dugay na nga napatay si Jesus. 45Sang pagkabati ni Pilato sang panugid sang kapitan, gintugotan niya si Jose sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. 46Si Jose nagbakal sing malahalon kag maputi nga panapton nga lino, gintaltal niya ang bangkay ni Jesus sa krus, ginputos sang panapton kag ginbutang ini sa lulobngan nga ginguhab sa daku nga bato. Dayon ginpaligid niya ang daku nga bato sa pagtakop sang puwertahan sang lulobngan. 47Nagatan-aw si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Jose kag nakita nila kon diin ginbutang ang bangkay ni Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\