MARCOS 16

1Sa tapos ang Adlaw nga Inugpahuway, sanday Maria Magdalena, Maria nga iloy ni Santiago kag Salome, nagbakal sing mga pahamot, kay makadto sila sa lulobngan sa paghaplas sang bangkay ni Jesus. 2Aga pa sang Dominggo, sang nagabutlak pa lang ang adlaw, nagkadto sila sa lulobngan. 3-4 Sa dalanon nagapamangkutanay sila, “Sin-o bala ang magapaligid sang bato para sa aton sa pagbukas sang lulobngan?” (Daku gid kaayo yadto nga bato.) Sang pagtan-aw nila, ila nasapwan nga ang bato napaligid na. 5Gani nagsulod sila sa lulobngan sa diin nakita nila ang isa ka pamatan-on nga lalaki, nga nagapungko sa tuo nayon nga may malaba kag maputi nga bayu. Hinadlukan gid sila. 6Nagsiling sia sa ila, “Indi kamo magkahadlok! Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga ginlansang sa krus? Wala sia diri! Nabanhaw sia! Tan-awa bala ninyo, yari ang duog nga ginpahamyangan nila sang iya bangkay. 7Karon lakat kamo kag isugid ninyo ini nga balita sa iya mga gintuton-an kag kay Pedro. Magauna sia sa inyo sa Galilea. Didto makita ninyo sia suno gid sa ginsiling niya sa inyo.” 8Gani naggwa ang mga babayi sa lulobngan kag nagpalagyo, kay nagakulorog sila sa kahadlok. Kag wala gid sila maghambal bisan kay sin-o, kay nahadlok sila. [ 9Ang mga babayi nagkadto kay Pedro kag sa iya mga abyan kag nagpanaysayon sing malip-ot sa ila sang tanan nga ginsugid sa ila. 10Sa tapos sini, ginpadala ni Jesus paagi sa iya mga gintuton-an ang balaan kag buhi nga mensahi sang walay katubtoban nga kaluwasan nga ibantala halin sa sidlangan tubtob sa nakatundan.] 11kag sang pagkabati nila sang iya panugiron nga si Jesus buhi kag nakit-an niya, wala sila magpati sa iya. 12Sa tapos sini, nagpakita si Jesus sa lain nga paagi sa duha ka gintuton-an samtang nagapakadto sila sa uma. 13Nagbalik sila kag ginsugiran nila ang iban nga mga gintuton-an, pero indi sila magpati. 14Sang ulihi, nagpakita si Jesus sa onse ka mga apostoles sang nagakaon sila. Ginsabdong niya sila, kay wala sila sing pagtuo kag tungod sang katig-a sang ila tagipusoon sa pagpati sa mga nakakita sa iya nga nabanhaw sia. 15Nagsiling sia sa ila, “Lakat kamo sa bug-os nga kalibutan kag ibantala ang Maayong Balita sa tanan nga mga tawo. 16Ang bisan sin-o nga magtuo kag mabautisohan, maluwas; ang indi magtuo, kondenahon. 17Ang mga tumoluo pagahatagan sining masunod nga mga gahom: magatabog sila sang mga yawa sa akon ngalan, magahambal sila sang iban nga mga hambal, 18kag kon mag-uyat sila sang mga man-og ukon makainom sang bisan ano nga hilo, indi sila mahalitan. Magatungtong sila sang ila mga kamot sa mga masakiton, kag ini sila magaayo.” 19Sa tapos ang Ginoo nakapakighambal sa ila, nagkayab sia sa langit kag naglingkod sa tuo sang Dios. 20Naglakat kag nagwali ang mga gintuton-an sa bisan diin nga duog kag ang Ginoo nagbulig sa ila, kag nagpamatuod sang ila mensahi paagi sa paghatag sa ila sing gamhanan nga mga tanda.] [


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\