MARCOS 2

1Sang makaligad ang pila ka adlaw, nagbalik si Jesus sa Capernaum, kag naglapnag ang balita nga yara sia sa iya balay. 2Nagdulogok ang madamo nga mga tawo sa bagay nga wala na sing lugar bisan pa sa atubangan sang puwertahan. Si Jesus nagawali gid sa ila sang Maayong Balita 3sang mag-abot ang pila ka mga tawo nga nagadala sang isa ka paralitiko—ang apat sini sa ila nagayayong sang paralitiko. 4Pero indi sila makapalapit kay Jesus tungod kay nagaginutok ang mga tawo. Gani nagguhab sila sing lulotsan sa atop sang balay, didto gid nayon sa ginatindugan ni Jesus. Sang malutsan na ang ila ginuhaban gintunton nila ang paralitiko nga nagahamyang sa iya higdaan. 5Nakita ni Jesus kon daw ano gid ang ila pagtuo, kag nagsiling sia sa paralitiko, “Anak ko, napatawad na ang imo mga sala.” 6May pila ka mga manunodlo sang Kasugoan nga nagalingkod didto kag nagmuno sa ila kaugalingon, 7“Ngaa makahambal sia sing subong sina batok sa Dios? Wala sing tawo nga makapatawad sang mga sala, kundi ang Dios lamang.” 8Sa gilayon nahibaluan ni Jesus ang ila mga hunahona, gani nagsiling sia sa ila, “Ngaa nga nagapainuino kamo sing subong sina sa inyo kaugalingon? 9Diin bala ang mas mahapos, ang magsiling sa paralitiko, ‘Napatawad na ang imo mga sala,’ ukon ang magsiling, ‘Bangon ka, dalha ang imo higdaan kag maglakat’? 10Karon pamatud-an ko sa inyo, nga ang Anak sang Tawo may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala.” Gani nagsiling sia sa paralitiko, 11“Nagasiling ako sa imo, bangon ka, dalha ang imo higdaan kag magpauli!” 12Samtang nagatan-aw sila, ang paralitiko nagbangon gilayon, nagdala sang iya higdaan kag dalidali nga naglakat. Naurongan gid sila tanan kag nagdayaw sila sa Dios, nga nagasiling, “Wala pa gid kita makakita sing subong sini!” 13Si Jesus nagbalik liwat sa higad sang Linaw sang Galilea. Nagpalapit sa iya ang madamo nga mga tawo kag nagsugod sia sa pagpanudlo sa ila. 14Sang nagapadayon sia sa paglakat, nakita niya ang isa ka manugsokot sang buhis, si Levi nga anak ni Alfeo, nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya, “Sunod ka sa akon.” Nagtindog si Levi kag nagsunod sa iya. 15Sang ulihi nagkaon si Jesus sa balay ni Levi. May madamo nga mga manugsokot sang buhis kag mga makasasala nga nagsunod kay Jesus, kag ang iban sa ila nagkaon upod sa iya kag sa iya mga gintuton-an. 16May pila ka manunodlo sang Kasugoan nga mga Fariseo nga nakakita kay Jesus nga nagkaon upod sa mga makasasala kag mga manugsokot sang buhis. Gani ginpamangkot nila ang iya mga gintuton-an, “Ngaa bala nagakaon sia upod sa mga manugsokot sang buhis kag mga makasasala?” 17Nabatian sila ni Jesus kag nagsiling sia, “Ang mga tawo nga wala sing balatian wala nagakinahanglan sang manugbolong, kundi ang mga masakiton lang. Wala ako magkari sa pagtawag sang mga matarong kundi sang mga makasasala.” 18Isa ka bes ang mga sumolunod ni Juan Bautista kag ang mga Fariseo nagapuasa. May mga tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya, “Ngaa bala nga nagapuasa ang mga gintuton-an ni Juan Bautista kag ang mga gintuton-an sang mga Fariseo, pero ang imo mga gintuton-an wala nagapuasa?” 19Si Jesus nagsabat, “Nagapaabot bala kamo nga ang mga inagda sa kasal magapuasa samtang yara pa ang nobyo kaupod nila? Indi sila makahimo sina! 20Pero magaabot ang adlaw nga ang nobyo pagakuhaon sa ila, kag amo na yadto ang ila pagpuasa. 21“Wala sing bisan sin-o nga nagagamit sing bag-o nga panapton sa pagtukap sa daan nga bayu. Kon himuon niya ini, ang bag-o nga tukap magagisi sang daan nga bayu kag mangindaku pa gid ang tulokapan. 22Wala man sing bisan sin-o nga nagasulod sing bag-o nga bino sa daan nga sulodlan nga panit. Kon himuon niya ini, ang bino magabusdik sang daan nga panit, kag ang bino kag ang panit nga sulodlan indi na mapuslan. Pero ang bag-o nga bino ginasulod sa bag-o nga sulodlan!” 23Sang isa ka Adlaw nga Inugpahuway, si Jesus nag-agi sa tunga sang kaumhan sang trigo. Sang nagalakat ang iya mga gintuton-an upod sa iya, nagsugod sila sa pagpangutol sang mga uhay. 24Gani ang mga Fariseo nagsiling kay Jesus, “Hoy, kontra sa aton Kasugoan ang ginahimo sang imo mga gintuton-an sa Adlaw nga Inugpahuway!” 25Si Jesus nagsabat sa ila, “Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang nagkinahanglan sia sing pagkaon? Sia kag ang iya mga tinawo gingutom, 26gani nagsulod sia sa balay sang Dios kag nagkaon sang tinapay nga nahalad sa Dios. Natabo ini sang si Abiatar ang Pinakamataas nga Pari. Suno sa aton Kasugoan ang mga pari lang amo ang makakaon sini nga tinapay, pero si David nagkaon sini, kag ginhatagan pa niya ang iya mga tinawo.” 27Kag si Jesus nagsiling pa gid, “Ang Adlaw nga Inugpahuway ginhimo para sa kaayuhan sang tawo kag ang tawo wala paghimoa para sa Adlaw nga Inugpahuway. 28Gani, ang Anak sang Tawo amo ang Ginoo bisan pa sang Adlaw nga Inugpahuway.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\