MARCOS 3

1Dayon nagbalik si Jesus sa sinagoga sa diin may tawo nga may naitus nga kamot. 2May mga tawo didto nga nagabantay kay Jesus kon ayuhon niya ang tawo sa Adlaw nga Inugpahuway, agod may isumbong sila batok sa iya. 3Si Jesus nagsiling sa tawo nga naitus ang kamot, “Magpalapit ka diri sa atubangan.” 4Dayon nagpamangkot sia sa mga tawo: “Ano ang ginatugot sang aton Kasugoan nga himuon ta sa Adlaw nga Inugpahuway? Ang magbulig bala ukon ang maghalit? Ang magluwas bala sang kabuhi sang isa ka tawo ukon ang magpatay?” Pero naghipos sila. 5Gintulok sila ni Jesus nga may kaakig, pero nagkasubo sia tungod sang katig-a sang ila tagipusoon. Dayon nagsiling sia sa tawo nga naitus ang kamot, “Untaya ang imo kamot.” Gin-untay niya kag nag-ayo ini. 6Gani ang mga Fariseo naggwa sa sinagoga kag naghimbon kaupod sa mga sumolunod ni Herodes kon paano mapatay nila si Jesus. 7Si Jesus kag ang iya mga gintuton-an nagkadto sa Linaw sang Galilea, kag ginsunod sia sang madamo nga mga tawo. Ini sila halin sa Galilea, sa Judea, 8sa Jerusalem, sa kadutaan sang Idumea, sa kadutaan sa tabok sang Jordan kag sa palibot sang mga siyudad sang Tiro kag Sidon. Ini nga mga tawo nagdugok kay Jesus, kay nakabati sila sang mga butang nga iya ginapanghimo. 9Tungod sang tama kadamo nga mga tawo, si Jesus nagsugo sa iya mga gintuton-an sa pag-aman sang sakayan para sa iya, agod indi sia maipit sang mga tawo. 10Madamo nga mga tawo ang iya gin-ayo, kag tungod sini ang tanan nga may balatian nagpanagil-ot sa pagpalapit kay Jesus, agod makatandog sa iya. 11Kag kon makita sia sang mga tawo nga may malaut nga mga espiritu, nagahapa sila sa atubangan niya kag nagasinggit, “Ikaw ang Anak sang Dios!” 12Ginpaandaman gid ni Jesus ang malaut nga mga espiritu nga indi magpanugid kon sin-o sia. 13Dayon si Jesus nagtaklad sa isa ka bakulod kag gintawag niya ang mga tawo nga iya naluyagan. Nagpalapit sila sa iya, 14kag nagpili sia sang dose nga gintawag niya nga mga apostoles. Si Jesus nagsiling sa ila, “Ginpili ko kamo nga mag-upod sa akon. Ipadala ko kamo sa pagwali, 15kag magaangkon kamo sang gahom sa pagtabog sang mga yawa.” 16Ang dose nga ginpili niya amo ang masunod: si Simon (nga ginhingalanan ni Jesus kay Pedro); 17si Santiago kag si Juan, mga anak ni Zebedeo (nga ginhingalanan ni Jesus nga Boanerges, nga kon sayuron “Mga Anak sang Daguob”); 18si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, 19kag si Judas Iscariote nga nangintraidor. 20Dayon si Jesus nagpauli. Sa liwat nagdulogok sa iya ang madamo nga mga tawo sa bagay nga sia kag ang iya mga gintuton-an wala na sing tion sa pagkaon. 21Sang mabatian ini sang iya pamilya, naglakat sila sa pagkuha sa iya, tungod kay ang mga tawo nagsiling, “Nagbuang sia!” 22May mga manunodlo sang Kasugoan nga nag-abot gikan sa Jerusalem nga nagsiling, “Yara sa iya si Beelzebul!” Ang iban nagsiling, “Ang pangulo sang mga demonyo amo ang naghatag sa iya sing gahom sa pagtabog sa ila.” 23Gani gintawag ni Jesus ang mga tawo sa pagpalapit sa iya kag naghambal sia sa ila sing pila ka mga palaanggiran, “Ano bala ang pagtabog ni Satanas kay Satanas? 24Kon ang isa ka pungsod magbinahinbahinay kag mag-ilinaway, ina nga pungsod magabuloblag. 25Kon ang isa ka panimalay magbinahinbahinay kag mag-ilinaway, ina nga panimalay magabuloblag. 26Gani, kon ang ginharian ni Satanas mag-ilinaway, magbinahinbahinay, ina nga ginharian indi magdugay, kundi magabuloblag, kag amo ini ang iya katapusan. 27“Wala sing bisan sin-o nga makasulod sa balay sang isa ka tawo nga makusog sa pagkuha sang iya pagkabutang, luas kon iya anay gapuson ang tawo nga makusog. Kon mahimo na niya ini sarang na sia makapanguha sa amo nga balay. 28“Dumdoma ninyo ini! Ang mga tawo sarang mapatawad sang tanan nila nga mga sala kag sang tanan nga mga malain nga ila ginhambal, 29pero ang tawo nga nagahambal sing malain batok sa Espiritu Santo, indi gid mapatawad, kay sia nakahimo sing sala nga wala sing katapusan.” 30(Ginhambal ini ni Jesus, kay may iban nga nagsiling, “May malaut nga espiritu sa iya.”) 31Dayon ang iloy kag ang mga utod nga lalaki ni Jesus nag-abot. Nagtindog lang sila sa gwa sang balay kag nagpahibalo nga gusto sila magpakigkita kay Jesus. 32May madamo nga mga tawo nga nagalingkod sa palibot ni Jesus, kag nagsiling sila sa iya, “Hoy, ang iloy mo kag ang imo mga utod yara sa gwa, kag gusto sila magpakigkita sa imo.” 33Nagsabat si Jesus, “Sin-o bala ang akon iloy? Sin-o bala ang akon mga utod?” 34Gintulok niya ang mga tawo nga nagalingkod sa palibot niya, kag nagsiling, “Tan-awa ninyo, yari ang akon iloy kag mga utod! 35Kay ang nagabuhat sang luyag sang Dios, amo ang akon utod nga lalaki, ang akon utod nga babayi, kag ang akon iloy.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\