MARCOS 4

1Sa liwat si Jesus nagpanudlo sa higad sang Linaw sang Galilea. Tama gid kadamo ang mga tawo nga nagdulogok sa palibot niya sa bagay nga nagsakay sia sa isa ka sakayan nga nagalutaw sa tubig kag naglingkod sia didto samtang ang madamo nga mga tawo nagpabilin sa bibi sang linaw. 2Si Jesus naggamit sang mga palaanggiran sa pagtudlo sa ila sang madamo nga mga butang, kag sa iya pagpanudlo nagsiling sia sa ila: 3“Magpamati kamo! May isa ka tawo nga naglakat sa pagsab-og. 4Sang pagsab-og niya sang binhi, ang iban nagtupa sa dalan, kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. 5Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay nag-ulhot ang binhi tungod kay manabaw ang duta. 6Sang udto na ang adlaw nalayong ang bag-ong tubo nga binhi, kag bangod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom madali nga nalaya. 7Ang iban nga binhi nagtupa sa mga talungon. Nagtubo ang mga talungon kag naglumos sang tanom, kag wala ini magpamunga. 8Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta, namuhi, nagtubo kag nagpamunga: ang iban sini nagpatubas sing 30 ka pilo, ang iban sini 60 ka pilo, kag ang iban sini 100 ka pilo.” 9Kag si Jesus nagsiling “Gani, kon sin-o ang luyag magpamati, magpamati sia!” 10Sang isahanon na lang si Jesus, ang iban nga nakabati sa iya nagpalapit upod sa dose ka mga apostoles kag nagpangabay nga ipaathag niya ang mga palaanggiran. 11Si Jesus nagsabat sa ila, “Ginhatagan kamo sang tinago sang Ginharian sang Dios, pero ang iban nga yara sa gwa magapamati sini tanan paagi sa mga palaanggiran, 12agod nga, ‘Magatulok nga magatulok sila, Pero indi makakita, Magapamati nga magapamati sila, Pero indi makahangop, Kay kon makahangop sila Basi magliso sila sa Dios Kag patawaron niya sila.’ ” 13Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila, “Indi bala kamo makahangop sini nga palaanggiran? Karon, paano abi ang pagkahangop ninyo sang bisan ano nga palaanggiran? 14Ang manugsab-og nagsab-og sang pulong sang Dios. 15Ang mga binhi nga nagatupa sa dalan amo ang pulong sang Dios nga sang pagkabati sang mga tawo, sa gilayon nagaabot si Satanas kag nagaagaw sang pulong nga ginsab-og sa ila tagipusoon. 16Amo man ang ginasab-og sa batuhon nga duta. Kasubong ini sang pulong sang Dios nga sang pagkabati sang mga tawo, sa gilayon ginabaton nila sing malipayon. 17Pero wala ini nagatudok sa ila tagipusoon, kag wala nagapabilin sing madugay. Gani wala na sila nagapadayon kon mag-abot ang mga kalalat-an ukon mga paghingabot tungod sang pulong sang Dios. 18Kag ang mga nagatupa sa mga talungon amo ang pulong sang Dios nga nabatian sang mga tawo. 19Pero ang palaligban sang pangabuhi, ang paghigugma sa manggad, kag ang iban pa gid nga mga handom nagaginutok sa ila mga hunahona kag nagalumos sang pulong sang Dios, kag wala ini nagapamunga. 20Pero ang nagtupa sa maayo nga duta amo ang pulong sang Dios nga sang pagkabati sang mga tawo ginbaton nila ini, kag nagapamunga: ang iban 30 ka pilo, ang iban 60 ka pilo, kag ang iban 100 ka pilo.” 21Si Jesus nagpadayon: “May nagadala bala sing suga kag nagabutang sini sa idalom sang isa ka sulodlan, ukon sa idalom sang katre? Wala bala niya ini ginabutang sa tulongtongan? 22Ang bisan ano nga ginatago, igapahayag kag ang bisan ano nga ginatabunan, pagabuksan. 23Gani, kon sin-o ang luyag magpamati, magpamati sia!” 24Kag si Jesus nagsiling pa gid sa ila, “Talupangda gid ang inyo ginapamatian! Ang talaksan nga inyo ginagamit sa paghukom sa iban amo man ang pagagamiton sang Dios sa paghukom sa inyo, kag sobra pa sini ang pagahimuon sa inyo. 25Ang tawo nga may iya na pagahatagan pa gid, kag ang tawo nga wala sing iya, bisan ang diutay nga yara sa iya pagakuhaon pa.” 26Nagsiling pa gid si Jesus, “Ang Ginharian sang Dios kaangay sang tawo nga nagsab-og sang binhi sa iya uma. 27Nagatulog sia kon gab-i, kag kon adlaw nagaobra sia, samtang ang binhi nagaulhot kag nagatubo, pero wala sia kahibalo kon paano ang pagkahimo sini. 28Ang duta mismo nagapatubo kag nagapabunga sang mga tanom: nahauna ang dahon, madason ang uhay, kag sa ulihi ang matinggas nga bunga. 29Kon ang bunga gulang na, nagapadala sia sing manuggarab, kay ang tig-alani nag-abot na.” 30Si Jesus nagpamangkot, “Sa ano bala mapaanggid ang Ginharian sang Dios? Ano nga palaanggiran ang aton gamiton sa pagpaathag sini? 31Kaangay ini sang isa ka binhi sang mostasa, ang labing diutay nga binhi sa kalibutan. 32Ginakuha ini sang tawo kag ginatanom sa duta. Dayon nagatubo ini kag nagadaku sing labaw sa mga kahuykahoy. Ang iya mga sanga nagadalagku sa bagay nga ang mga pispis nagapugad sa iya sanga nga mahandong.” 33Paagi sa mga palaanggiran nga kasubong sini, nagwali si Jesus sa mga tawo. Naghambal sia sa ila suno sa ila mahangpan. 34Indi sia maghambal sa ila kon indi paagi sa mga palaanggiran. Pero kon silahanon lang sang iya mga gintuton-an, ginasaysay niya ang tanan sa ila. 35Sang sirom na sang amo nga adlaw, nagsiling si Jesus sa iya mga gintuton-an, “Dali, matabok kita sa pihak sang linaw.” 36Gani ginbayaan nila ang madamo nga mga tawo. Dayon ang mga gintuton-an nagsakay sa sakayan nga ginasakyan ni Jesus, kag gindala nila sia upod sa ila. May iban man nga mga sakayan didto. 37Sa hinali nagmadlos ang hangin kag ang mga balod nagsulod sa sakayan sa bagay nga madali na lang ini makapan. 38Pero si Jesus didto sa ulin nga nagaulon sa ulonan kag nagakatulog. Ginpukaw sia sang mga gintuton-an, kag nagsiling sila sa iya, “Manunodlo, wala ka bala nagakabalaka nga daw malumos na kita?” 39Nagbangon si Jesus kag ginmanduan niya ang hangin, “Mag-untat ka!” kag nagsiling sia sa mga balod, “Maglinaw ka!” Nag-untat ang hangin kag may daku nga kalinaw. 40Dayon si Jesus nagsiling sa ila, “Ngaa bala nahadlok gid kamo? Ano, wala pa bala kamo sing pagtuo?” 41Pero tama gid ang ila kahadlok, kag nagpamangkutanay sila: “Sin-o bala ini nga tawo? Bisan pa ang hangin kag ang mga balod nagatuman sa iya!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\