MARCOS 5

1Amo yadto kag nag-abot sila sa tabok sang Linaw sang Galilea sa duta sang mga taga-Gerasa. 2Halos lang makapanaog si Jesus sa sakayan, ginsugata sia sang isa ka tawo nga naggwa gikan sa mga kuweba nga lulobngan. 3Ini nga tawo ginagamhan sang malaut nga espiritu kag nagapuyo sa mga lulobngan. Wala na sing bisan sin-o nga makagapos sa iya, bisan pa sang mga kadena. 4Makapila na gingapos ang iya mga tiil kag mga kamot, pero sa tagsa ka paggapos sa iya, ginabugras niya ang mga kadena, kag ginautod ang mga salsalon sa iya mga tiil. Sa pagkakusog sa iya sa bagay nga wala sing makasarang sa iya. 5Sa adlaw kag sa gab-i nagalagawlagaw sia sa mga lulobngan kag sa mga bakulod nga nagatiyabaw kag ginapilas niya ang iya lawas sang mga bato. 6Malayulayo pa sia sang makita niya si Jesus, gani nagdalagan sia, nagluhod sa atubangan niya, 7kag nagtiyabaw sing mabaskog, “Jesus, Anak sang Labing Mataas nga Dios! Ano ang himuon mo sa akon? Maluoy ka! Sa ngalan sang Dios, indi ako pagsiluti!” 8(Ginsiling niya ini tungod kay si Jesus nagsiling sa iya, “Malaut nga espiritu, maggwa ka sa iya!”) 9Ginpamangkot sia ni Jesus, “Sin-o ang ngalan mo?” Nagsabat sia, “Ang akon ngalan amo si ‘Madamo’—kay sa pagkadamo sa amon!” 10Kag sagad sia pakiluoy kay Jesus nga indi lang pagtabugon ang malaut nga mga espiritu sa sadto nga lugar. 11Malapit sa sadtong lugar may madamo nga mga baboy nga nagaungad sa banglid. 12Nagpakiluoy ang mga espiritu sa kay Jesus, “Pakadtoa kami sa mga baboy, kag tugoti kami nga magsulod sa ila.” 13Gani gintugotan niya sila. Ang malaut nga mga espiritu naggwa sa tawo kag nagsulod sa mga baboy. Ang bug-os nga panong nga mga 2,000 ka mga baboy, nagdinaguso sa pil-as pakadto sa linaw, kag nagkalalumos sila tanan. 14Ang mga manugsagod sang mga baboy nagpalalagyo kag nagpanugid sang natabo sa banwa kag sa mga baryo. Ang mga tawo nagkadto sa pagtan-aw kon ano ang nahanabo. 15Nagpalapit sila kay Jesus kag nakita nila ang tawo nga gingamhan anay sang mga yawa. Ini sia nagalingkod didto nga may bayu na, kag yara na sa iya husto nga panghunahona, kag hinadlukan sila tanan. 16Ang mga nakakita sang nahanabo sa tawo nga ginagamhan sang mga yawa kag sang nahanabo sa mga baboy nagpanugid sa mga tawo. 17Tungod sini ginpangabay nila si Jesus nga maghalin sa ila lugar. 18Sang manugsakay na si Jesus sa sakayan, ang tawo nga sang una gingamhan sang mga yawa nagpakiluoy sa iya: “Paupda man ako sa imo!” 19Pero si Jesus indi magtugot, kundi nagsiling sa iya, “Pauli ka sa imo panimalay kag sugiri sila kon daw ano ang ginhimo sang Ginoo sa imo kag kon daw ano ang iya kaayo sa imo!” 20Gani naglakat ang tawo kag nagkadto sa Decapolis nga nagapanugid sang ginhimo ni Jesus sa iya, kag ang tanan nga nakabati sini natingala gid. 21Si Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Didto sa higad sang linaw gintipunan sia sang madamo nga mga tawo. 22Si Jairo, isa ka opisyal sang sinagoga nagkadto didto, kag sang pagkakita niya kay Jesus nagluhod sia sa tiilan ni Jesus, 23kag nagsagad gid sia pakiluoy: “Ang akon anak nga dalagita nagahimumogto. Kadtoi man sia palihog kag tanduga sia sang imo kamot agod magaayo sia kag mabuhi!” 24Dayon si Jesus nag-upod sa iya. Madamo gid nga mga tawo ang nag-upod sa iya sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. 25May isa ka babayi didto nga tama gid ang iya pag-antos tungod sang pagpanggwa sang dugo sa iya nga wala mag-untat sa sulod sang dose ka tuig, 26wala sapayan nga ginabulong sia sang madamo nga mga manugbolong. Naurot na niya gasto ang iya kuwarta sa pagpabulong, pero sa baylo nga mag-ayo sia, naglain pa gani sia. 27Nakabati sia nahanungod kay Jesus, gani nagpanagil-ot sia sa tunga sang madamo nga mga tawo sa likod nayon ni Jesus. 28Siling niya sa iya kaugalingon, “Kon matandog ko bisan lang ang iya bayu, magaayo ako.” 29Gintandog niya ang bayu ni Jesus, kag gilayon nagtugon ang iya dugo, kag iya nabatyagan nga nag-ayo na sia sa iya balatian. 30Sa gilayon nabatyagan ni Jesus nga may gahom nga naggwa sa iya. Gani nagbalikid sia kag nagsiling, “Sin-o ang nagtandog sang akon bayu?” 31Ang iya mga gintuton-an nagsabat, “Nakita mo na gid nga nagaginutok ang mga tawo sa palibot mo, ngaa nga nagapamangkot ka pa kon sin-o ang nagtandog sa imo?” 32Pero nagpanghulonghulong si Jesus sa pagtan-aw kon sin-o ang naghimo sadto. 33Ang babayi nakatalupangod sang nahanabo sa iya, gani nagpalapit sia nga nagakurog sa kahadlok, kag nagluhod sa tiilan ni Jesus, kag nagsugid sa iya sang bug-os nga kamatuoran. 34Si Jesus nagsiling sa iya, “Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag magaayo ka na sa imo balatian.” 35Sang nagahambal sini si Jesus, may nag-abot nga mga sinugo halin sa balay ni Jairo, kag nagsiling sa iya, “Napatay na ang imo anak nga babayi. Ngaa pabudlayan mo pa ang Manunodlo?” 36Si Jesus waay nagsapak sang ila ginsiling, kundi nagsiling sia kay Jairo, “Indi ka magkahadlok, kundi magtuo ka lang.” 37Dayon wala sia magtugot bisan kay sin-o sa pag-upod sa iya luas lamang kay Pedro kag sa mag-utod nga si Santiago kag si Juan. 38Sang pag-abot nila sa balay sang opisyal sang sinagoga, nakita ni Jesus ang mga tawo nga nagaginahod, kag nabatian niya ang mabaskog nga hinibi kag mga panalabiton. 39Sumolod sia kag nagsiling sa ila, “Ngaa nagakinagula kag nagahinibi kamo? Ang bata indi patay, kundi nagakatulog lang sia!” 40Ginkadlawan nila sia, gani ginpagwa niya sila tanan, kag gindala niya ang amay kag iloy sang bata kag ang iya tatlo ka mga gintuton-an, kag nagsulod sa kuwarto sa diin ang bata nagahamyang. 41Gin-uyatan niya ang bata sa kamot kag nagsiling sa iya, “Talitha, koum,” nga kon sayuron, “Inday, nagasiling ako sa imo, bangon ka!” 42Sa gilayon nagbangon sia kag naglakatlakat. (Nagagulang na sia sing dose ka tuig.) Sang mahanabo ini, naurongan gid sila! 43Pero ginpaandaman gid sila ni Jesus nga indi magpanugid bisan kay sin-o. Kag nagsiling sia, “Pakan-a ninyo sia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\