MARCOS 6

1Naghalin si Jesus sa sadto nga duog upod sa iya mga gintuton-an kag nagkadto sa iya banwa. 2Sang Adlaw nga Inugpahuway nagpanudlo sia sa sinagoga. May madamo nga mga tawo didto, kag sang pagkabati nila sa iya natingala gid sila kag nagpamangkot, “Diin bala niya kinuha ini tanan? Ano bala ini nga kaalam ang ginhatag sa iya? Paano ang paghimo niya sining mga milagro? 3Indi bala ini sia ang panday nga anak ni Maria kag utod nanday Santiago, Jose, Judas kag Simon? Indi bala nga ang iya mga utod nga babayi tagadiri?” Gani nahisa sila sa iya. 4Si Jesus nagsiling sa ila, “Ang isa ka propeta ginatahod bisan diin luas lang sa iya kaugalingon nga banwa kag sa iya mga himata kag panimalay.” 5Wala sia didto makahimo sang mga milagro luas lang sa pag-ayo sang pila ka mga masakiton paagi sa pagtandog sa ila. 6Natingala gid sia tungod kay wala sila sing pagtuo. Dayon nagkadto si Jesus sa palibot nga mga baryo nga nagapanudlo sa mga tawo. 7Gintawag niya ang dose ka mga apostoles kag ginpalakat sila sing tagduhadoha. Ginhatagan niya sila sing gahom sa pagtabog sang malaut nga mga espiritu. 8Ginmanduan niya sila nga indi magdala sing pagkaon ukon kuwarta ukon puyo, kundi sang sungkod lamang. 9Sarang sila makagamit sang sandalyas pero indi na pagdublihon ang ila bayu. 10Ginsingganan pa gid niya sila, “Kon mag-abot kamo sa isa ka banwa magdayon kamo sa balay sang nagabaton sa inyo sa ila puloy-an tubtob sa inyo pagsaylo sa madason nga duog. 11Kon magkadto kamo sa isa ka duog sa diin wala kamo ginabaton ukon ginapamatian sang mga tawo bayai ninyo ina nga duog kag taktaka ang mga yab-ok sa inyo mga tiil. Ini manginpaandam sa ila.” 12Gani naglakat sila kag nagwali sa mga tawo nga dapat sila magbiya sa ila mga sala. 13Gintabog nila ang madamo nga mga yawa, kag ginhaplasan nila sing lana ang mga masakiton kag nag-alayo sila. 14Karon ini tanan nabatian ni Herodes nga hari tungod kay ginbantog si Jesus sa tanan nga duog. May mga tawo nga nagsiling, “Nabanhaw si Juan Bautista! Amo ini ang kabangdanan kon ngaa makatilingala ang ginahimo niya.” 15Pero ang iban nagsiling, “Si Elias sia.” Kag ang iban pa gid nagsiling, “Isa sia ka propeta subong sang mga propeta sang una anay.” 16Sang pagkabati ni Herodes sini nagsiling sia, “Si Juan Bautista sia! Ginpapugotan ko sia, pero karon nabanhaw!” 17Si Herodes mismo amo ang nagmando nga ipadakop si Juan, ipagapos kag ipabilanggo. Ginhimo niya ini tungod kay Herodias nga iya ginpangasawa bisan ini sia asawa sang iya utod nga si Felipe. 18Pirme lang sia ginahambalan ni Juan Bautista, “Indi matarong ang imo pagpangasawa sang asawa sang imo utod!” 19Gani gindumtan ni Herodias si Juan kag gintuyo niya nga patyon, pero indi sia makahimo sini tungod kay Herodes. 20Nahadlok si Herodes sa kay Juan tungod kay nahibal-an niya nga si Juan matarong kag balaan nga tawo. Gani, gin-apinan niya si Juan nga indi maano. Naluyag sia magpamati kay Juan wala sapayan nga nagakatublag sia sa kada pagpamati niya sa iya. 21Sang ulihi nag-abot gid ang kahigayunan nga ginahulat ni Herodias. Kaadlawan yadto ni Herodes kag naghiwat sia sing isa ka punsyon para sa mataas nga mga punoan sang banwa, mga opisyales sang mga soldado kag lutaw nga mga pumoluyo sang Galilea. 22Ang anak nga babayi ni Herodias nagsulod kag nagsaot, kag naglingaw sa kay Herodes kag sang iya mga dinapit. Gani ang hari nagsiling sa dalagita, “Pangayo ka sang bisan ano kay ihatag ko sa imo.” 23Kag nagsiling pa sia, “Ginasumpa ko nga ihatag ko sa imo ang bisan ano nga pangayuon mo, bisan pa ang katunga sang akon ginharian.” 24Tungod sini naggwa ang dalagita kag nagpamangkot sa iya iloy, “Ano bala ang pangayuon ko?” Ang iloy nagsabat, “Ang ulo ni Juan Bautista.” 25Gilayon nagdalidali sa pagbalik ang dalagita sa hari kag nagsiling, “Gusto ko nga ihatag mo sa akon sa gilayon ang ulo ni Juan Bautista sa isa ka bandihado!” 26Nagpasubo gid ini sa hari, pero indi na sia makabalibad tungod kay nagpanumpa sia sa atubangan sang iya mga dinapit. 27Gani ginsugo niya sa gilayon ang isa ka soldado sa pagdala sa iya sang ulo ni Juan. Nagkadto ang soldado sa prisuhan kag ginpugotan si Juan. 28Kag gindala niya ang ulo nga natungtong sa isa ka bandihado kag ginhatag ini sa dalagita nga amo ang naghatag sini sa iya iloy. 29Sang mabatian ini sang mga gintuton-an ni Juan, ginkadtuan nila kag ginkuha ang iya bangkay kag ginlubong. 30Ang mga apostoles nagbalik sa kay Jesus kag ginsugiran nila sia sang tanan nga ila nahimo kag napanudlo. 31Sa pagkadamo sang mga tawo ang nagapakadto pakari sa bagay nga si Jesus kag ang iya mga gintuton-an wala na gani sing tion bisan sa pagkaon. Gani nagsiling sia sa ila. “Dali masaylo kita sa isa ka duog nga kitahanon lang agod makapahuwayhoway kamo.” 32Gani nagsakay sila sa sakayan nga silahanon lang kag nagkadto sa isa ka naligwin nga duog. 33Pero madamo nga mga tawo ang nakakita sang ila paghalin kag nakahibalo dayon kon sin-o sila. Gani naggwa sila sa ila mga banwa kag nagdalagan pakadto sa ginapadulongan ni Jesus kag sang iya mga gintuton-an, kag una pa sila makaabot didto. 34Sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang masyado kadamo nga mga tawo kag nagbatyag sia sing kaluoy sa ila kay subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag gintudloan niya sila sang madamo nga mga butang. 35Sang sirom na, ang iya mga gintuton-an nagkadto sa iya kag nagsiling, “Madulom na kag baw-ing ini nga duog. 36Palakta kag pakadtoa ang mga tawo sa mga baryo ukon mga sityo sa palibot agod nga makabakal sila sang ila pagkaon.” 37Nagsabat si Jesus, “Kamo mismo ang maghatag sa ila sing pagkaon.” Nagpamangkot sila, “Gusto mo bala nga maglakat kami sa pagbakal sing tinapay nga nagabili sing P200 agod nga mapakaon sila?” 38Gani si Jesus nagpamangkot sa ila, “Pila bala ka bilog ang inyo tinapay? Abi tan-awa ninyo.” Sang mausisa nila, nagsiling sila, “Lima ka bilog nga tinapay kag duha ka bilog nga isda.” 39Sa gilayon ginsugo ni Jesus ang iya mga gintuton-an sa pagpalingkod sang mga tawo sing hinut-onghut-ong sa hilamon. 40Gani ang mga tawo naglingkod nga nahut-onghut-ong sa tag-ginatos kag tag-singkuwenta. 41Dayon ginkuha ni Jesus ang lima ka bilog nga tinapay kag ang duha ka bilog nga isda, nagtangla sia sa langit, kag nagpasalamat sa Dios. Iya ginpamihakpihak ang tinapay kag ginhatag sa iya mga gintuton-an agod nga ila ipanagtag sa mga tawo. Iya man ginpartiparti ang duha ka bilog nga isda. 42Nagkaon sila tanan kag nagkalabusog. 43Dayon gintipon sang mga gintuton-an ang nagkalabilin nga tinapay kag isda kag napuno ang dose ka mga alat. 44Ang kadamuon sang mga lalaki nga nagkalaon 5,000. 45Sa gilayon ginpasakay ni Jesus ang iya mga gintuton-an sa sakayan kag ginpauna sila sa Betsaida sa tabok sang linaw, samtang ginpapauli niya ang mga tawo. 46Sa tapos sia makapaalam sa iya mga gintuton-an nagkadto sia sa isa ka bakulod sa pagpangamuyo. 47Sang pagkagab-i, ang sakayan yadto na sa tunga sang linaw, samtang si Jesus isahanon lang sa takas. 48Nalantawan niya nga ang iya mga gintuton-an ginabudlayan sa pagbugsay kay sumpong ang hangin. Gani sang mga alas kuwatro ang takna sa kaagahon, nag-apas si Jesus sa ila nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Ligaran lang niya sila kuntani, 49pero nakita nila sia nga nagalakat sa ibabaw sang tubig kag naghunahona sila nga bagat sia. Gani nagsinggit sila, “Bagat!” 50Kay sang pagkakita nila tanan sa iya hinadlukan sila. Sa gilayon si Jesus nagsiling sa ila, “Magpakaisog kamo! Ako ini. Indi kamo magkahadlok!” 51Dayon nagsakay sia upod sa ila kag ang hangin nagkanay. Natingala gid sila, 52kay wala gani nila mahangpi ang kahulogan sang pagmuad sang tinapay tungod kay nadulman pa ang ila mga panghunahona. 53Nagtabok sila sa linaw kag nagdungka sa Genezaret sa diin ginpundo nila ang sakayan. 54Sang pagtakas nila, sa gilayon nakilala sang mga tawo si Jesus. 55Gani ang mga tawo nagkadto sa palibot nga mga duog kag gindala nila sa iya ang mga masakiton nga nayayungan sa ila mga hiligdaan sa bisan diin nga duog nga mabatian nila nga didto si Jesus. 56Kag bisan diin sia magkadto, sa mga baryo, banwa ukon uma, ang mga tawo nagdala sang ila mga masakiton sa mga tiyendahan, kag nagpakiluoy sa iya nga kon mahimo makatandog ang mga balatianon bisan sa sidsid lamang sang iya kunop, kag ang tanan nga nagtandog sini nag-ayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\