MARCOS 7

1Ang mga Fariseo kag ang iban nga mga manunodlo sang Kasugoan nga nag-abot halin sa Jerusalem nagtipon sa palibot ni Jesus. 2Ila napanilagan nga ang iban niya nga mga gintuton-an nagakaon nga indi matinlo ang ila mga kamot, kon sayuron, wala sila makapanghinaw suno sa paagi nga ginapatuman sang mga Fariseo sa mga tawo. 3Kay ang mga Fariseo, subong man ang iban nga mga Judio, nagasunod sang mga pagtulon-an nga nabaton nila sa ila mga katigulangan. Wala sila nagakaon kon wala matinloi ang ila mga kamot suno sa gintudlo sa ila. 4Wala man sila nagakaon sang bisan ano nga binakal sa tiyenda kon indi anay nila matinloan. May madamo pa nga sinadto nga mga pagsulondan nga ila ginatuman subong sang pagpanghugas sang mga tasa, kolon, kaldero nga saway, kag higdaan. 5Gani ang mga Fariseo kag ang mga manunodlo sang Kasugoan nagpamangkot sa kay Jesus, “Ngaa bala nga ang imo mga gintuton-an wala nagasunod sang gintudlo sang aton mga katigulangan kag nagakaon sila nga wala matinloi ang ila mga kamot?” 6Ginsabat sila ni Jesus, “Wala gid magsala si Isaias sang iya pagtagna nahanungod sa inyo. Mga salimpapaw kamo subong sang iya ginsulat: ‘Ang Dios nagasiling, Ginapadunggan ako sining mga tawo Sang ila mga bibig, Pero ang ila tagipusoon Malayo gid sa akon. 7Wala pulos ang ila pagsimba sa akon, Kay ginapatuman nila Ang mga kasugoan sang tawo Subong nga mga kasugoan sang Dios!’ ” 8Kag si Jesus nagsiling, “Ginasikway ninyo ang kasugoan sang Dios kag ginatuman ninyo ang mga pagtulon-an sang mga tawo.” 9Kag nagpadayon si Jesus sa pagsiling, “Maayo gid kamo mangita sing padihot sa pagsikway sang ginapatuman sang Dios agod nga masunod ninyo ang inyo gid iya pagtulon-an! 10Kay si Moises nagsugo, ‘Tahura ang imo amay kag iloy,’ kag nagsiling pa gid sia, ‘Ang bisan sin-o nga nagahambal sing malain batok sa iya amay kag iloy dapat patyon.’ 11Pero kamo nagatudlo nga kon ang isa ka tawo may sarang ihatag sa pagbulig sa iya amay ukon iloy, pero nagasiling sia, ‘Korban ini’ (kon sayuron, iya ini sang Dios), 12indi na sia dapat magbulig pa sa iya amay kag iloy. 13Sa sini nga paagi ginapakawalay pulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sang pagtulon-an nga inyo ginapaalinton sa iban. Kag madamo pa nga pareho sini ang inyo ginahimo.” 14Dayon ginpanawag liwat ni Jesus ang mga tawo kag ginsingganan niya sila, “Pamati kamo tanan sa akon, kag hangpa ninyo. 15Wala sing butang nga nagasulod sa tawo nga makadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. [ 16Gani, kon sin-o ang luyag magpamati, magpamati sia!]” 17Sang mabayaan ni Jesus ang mga tawo nagsulod sia sa isa ka balay. Dayon ang iya mga gintuton-an nagpamangkot sa iya sang kahulogan sining palaanggiran. 18Si Jesus nagsiling sa ila, “Wala gid kamo sing kinalis sa iban nga indi makahangop! Wala sing bisan ano nga nagasulod sa tawo nga makadagta sa iya, 19tungod kay wala ini nagakadto sa iya tagipusoon kundi sa iya tiyan kag dayon nagagwa sa lawas.” (Ini nagakahulogan nga si Jesus nagakabig nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon.) 20Kag nagpadayon sia sa pagsiling, “Ang nagagwa sa tawo amo ang nagadagta sa iya. 21Kay halin sa tagipusoon sang tawo nagagikan ang malain nga mga painuino nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sang mga imoralidad, pagpangawat, pagpatay, 22pagpanginbabayi ukon pagpanginlalaki, pag-ibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malain nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghimo sang butang nga malaw-ay, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. 23Ini tanan nga kalainan nagahalin sa sulod sang tawo kag amo ang nagadagta sa iya.” 24Dayon si Jesus naglakat kag nagkadto sa kadutaan nga malapit sa siyudad sang Tiro. Nagdayon sia sa isa ka balay, kag indi sia luyag nga may makahibalo nga yara sia, pero indi gid matago sa mga tawo nga yara sia. 25Ang isa ka iloy nga may anak nga babayi nga ginagamhan sang malaut nga espiritu, nakabati nahanungod kay Jesus kag nagkadto sia gilayon sa iya, kag nagluhod sa iya tiilan. 26Ini nga babayi isa ka dumoluong nga taga-Fenicia, sakop sang Siria. Nagpakiluoy sia kay Jesus nga tabugon ang yawa nga yara sa iya anak. 27Pero nagsabat si Jesus, “Busgon ta anay sing una ang mga anak, kay indi matarong nga kuhaon ang pagkaon sang mga anak kag ihaboy sa mga ido.” 28Ang babayi nagsabat, “Husto ina, Ginoo, bisan ang mga ido sa idalom sang lamisa nagakaon sang mga usik sang mga anak!” 29Gani nagsiling si Jesus sa iya, “Tungod sinang imo sabat, makapauli ka na, ang yawa naggwa na sa imo anak!” 30Gani nagpauli sia kag nakita niya ang iya anak nga nagahigda kag matuod gid nga nakagwa na ang yawa sa iya. 31Dayon naghalin si Jesus sa kadutaan sang Tiro kag nagpadulong sa Linaw sang Galilea. Nag-agi sia sa Sidon kag sa mga duog nga sakop sang Decapolis. 32May isa ka tawo nga bungol kag halos makahambal nga gindala sang mga tawo kay Jesus, kag nagpakiluoy sila sa iya nga itungtong niya ang iya mga kamot sa bungol. 33Gindala sia ni Jesus sa unhan malayo sa madamo nga mga tawo, kag gingulo ni Jesus ang iya mga tudlo sa duha ka du longgan sang tawo, nagdupla si Jesus kag gintandog niya ang dila sang tawo. 34Dayon nagtangla si Jesus sa langit, nagpangamuyo sing madali kag nagsiling sa iya, “Effata,” nga kon sayuron, “Magbukas ka!” 35Sa gilayon nabuksan ang iya dulonggan kag nagtugak ang iya dila, kag naghambal sia sing maathag. 36Dayon nagmando si Jesus sa ila tanan nga indi magpanugid sa kay bisan sin-o sang nahanabo, pero sa sagad niya dumili sa ila tapat pa gani nga ginpanugid nila. 37Ang tanan nga nakabati sini natingala gid. Nagsiling sila, “Daw ano kaayo ang paghimo niya sang tanan nga mga butang. Ginahimo niya nga makabati ang mga bungol kag makahambal ang mga apa!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\