MARCOS 8

1Sa wala lang madugay, nagtipon liwat ang madamo nga mga tawo. Sang wala na sila sing nabilin nga kalan-on, gintawag ni Jesus ang iya mga gintuton-an kag nagsiling sa ila, 2“Naluoy ako sa sini nga mga tawo, kay tatlo na ini ka adlaw ang ila pag-upod sa akon kag karon wala na sila sing kalan-on. 3Kon papaulion ko sila nga wala makakaon basi malipong sila sa dalanon kay malayo ang ginhalinan sang iban sa ila.” 4Ang iya mga gintuton-an nagpamangkot sa iya, “Diin bala kita sa sini nga desierto makakita sang kalan-on nga makaigo sa sini tanan nga mga tawo?” 5Nagpamangkot si Jesus, “Pila pa ka bilog ang inyo tinapay?” Nagsabat sila, “Pito.” 6Ginsugo niya ang mga tawo nga maglingkod sa duta. Dayon ginkuha niya ang pito ka bilog nga tinapay, nagpasalamat sia sa Dios, ginpamihakpihak niya ini kag ginhatag sa iya mga gintuton-an agod ipanagtag nila sa mga tawo, kag ginpanagtag ini sang mga gintuton-an. 7May pila man sila ka bilog nga magagmay nga isda. Nagpasalamat si Jesus tungod sini kag iya ginsugo ang iya mga gintuton-an nga ipanagtag man ini. 8Ang tanan nagkalaon kag nagkalabusog, kag ang kadamuon sang mga tawo mga 4,000. 9Sa tapos sini ang mga nabilin gintipon sang mga gintuton-an kag napuno ang pito ka alat. Ginpapauli ni Jesus ang mga tawo, 10kag sa gilayon nagsakay sia sa isa ka sakayan upod ang iya mga gintuton-an kag nagkadto sila sa distrito sang Dalmanuta. 11May mga Fariseo nga nagpalapit kag nagpakigsuay sa kay Jesus. Luyag nila nga tilawan sia, gani nagpangayo sila sing isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom sia halin sa Dios. 12Nagpanghakroy si Jesus sing malawig kag nagsiling, “Ngaa bala nga ang mga tawo karon nga mga inadlaw nagapangita sang isa ka milagro? Nagasiling ako sa inyo, nga wala sing milagro nga ipakita sa sini nga mga tawo!” 13Ginbayaan sila ni Jesus, nagbalik sia sa sakayan kag nagtabok sa pihak sang linaw. 14Nalipat ang mga gintuton-an sa pagdala sang tinapay luas sang isa ka bilog nga nadala nila sa sakayan. 15Ginpaandaman sila ni Jesus, “Mag-andam kamo kag magbantay sang inyo kaugalingon batok sa lebadora sang mga Fariseo kag ni Herodes.” 16Nagbinaisay sila kag nagsiling, “Ginhambal niya ini tungod kay wala kita sing tinapay.” 17Si Jesus nakahibalo sang ila ginabaisan, gani ginpamangkot niya sila, “Ngaa bala nga ginabaisan ninyo ang kakulang sing tinapay? Wala pa bala kamo makahibalo ukon makahangop? Mango gid bala kamo? 18May mga mata man kamo, kag indi bala kamo makakita? May mga dulonggan man kamo, kag indi bala kamo makabati? Wala bala kamo makadumdom 19sang ginpamihakpihak ko ang lima ka bilog nga tinapay para sa 5,000 ka mga tawo? Pila ka alat ang napuno sang nabilin nga inyo gintipon?” Nagsabat sila, “Dose.” 20Si Jesus nagpamangkot, “Kag sang ginpamihakpihak ko ang pito ka bilog nga tinapay para sa 4,000 ka mga tawo, pila bala ka alat ang napuno sang natipon ninyo nga sobra?” Nagsabat sila, “Pito.” 21Nagpamangkot sia sa ila, “Kag indi pa bala kamo makahangop?” 22Karon nag-abot sila sa Betsaida. May mga tawo didto nga nagdala sang isa ka bulag kay Jesus kag nagpakiluoy sa iya nga iya sia tandugon. 23Gin-uyatan ni Jesus ang bulag sa kamot kag gintuytoyan pa gwa sa baryo. Sang malamhitan ni Jesus sang dupla ang mga mata sang bulag, gintungtong niya ang iya mga kamot sa bulag kag magpamangkot, “May makita ka bala?” 24Nagtangla ang tawo kag nagsiling, “May makita ako nga mga tawo, pero daw mga kahoy sila nga nagalakatlakat.” 25Ginbutang liwat ni Jesus ang iya mga kamot sa mga mata sang bulag. Sa sini nga tion naghimutad gid ang tawo kag nag-ayo ang iya mga mata, kag makakita na sia sing maathag gid sang tanan. 26Ginpapauli sia ni Jesus kag ginsingganan, “Indi ka magbalik sa baryo.” 27Dayon si Jesus kag ang iya mga gintuton-an nagkadto sa mga baryo sang Cesarea Filipo. Sa dalanon nagpamangkot sia sa ila, “Sugiri ninyo ako, sin-o bala ako suno sa mga tawo?” 28Nagsabat sila, “Suno sa iban ikaw si Juan Bautista, ang iban nagasiling ikaw si Elias, pero ang iban pa gid iya nagasiling nga ikaw isa sang mga propeta.” 29Si Jesus nagpamangkot sa ila, “Pero suno sa inyo, sin-o gid bala ako?” Si Pedro nagsabat, “Ikaw amo ang Cristo.” 30Dayon si Jesus nagmando sa ila, “Indi ninyo pag-isugid bisan kay sin-o, kon sin-o ako.” 31Dayon si Jesus nagsugod sa pagpanudlo sa iya mga gintuton-an, “Ang Anak sang Tawo magaagi sang madamo nga mga pag-antos, kag pagasikwayon sia sang mga katigulangan sang mga Judio, sang pangulo nga mga pari, kag sang mga manunodlo sang Kasugoan. Pagapatyon sia kag sa tapos sang tatlo ka adlaw pagabanhawon sia.” 32Ginpaathag gid niya ini sa ila. Gani gindala sia ni Pedro sa unhan kag ginsaway. 33Pero nagliso si Jesus, nagtulok sa iya mga gintuton-an, kag ginsaway si Pedro, “Magpalayo ka sa akon, Satanas, ang imo panghunahona iya sang tawo kag indi iya sang Dios!” 34Dayon gintawag ni Jesus ang mga tawo kag ang iya mga gintuton-an sa pagpalapit. Nagsiling sia sa ila, “Kon sin-o ang luyag mag-upod sa akon, kinahanglan nga kalimtan niya ang iya kaugalingon, magpas-an sang iya krus kag magsunod sa akon. 35Kay ang tawo nga buot magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi madula niya ini, pero ang tawo nga nagahalad sang iya kabuhi tungod sa akon kag sa Maayong Balita maluwas niya ini. 36Ano bala ang makuha sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan, pero madula niya ang iya kabuhi? Wala gid! 37Kay wala sing mahimo ang tawo sa pagpabalik sang iya kabuhi. 38Gani kon ginakahuya ako kag ang akon mga pagtulon-an sang isa ka tawo sa sining di-diosnon kag malaut nga panahon, igakahuya man sia sang Anak sang Tawo kon mag-abot sia sa himaya sang iya Amay upod sang iya balaan nga mga anghel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\