MARCOS 9

1Kag nagpadayon sia sa pagsiling, “Dumdoma ninyo ini! May mga yari diri nga indi mapatay tubtob nga makita nila ang pagkari sang Ginharian sang Dios nga may gahom.” 2Sang makaligad ang anom ka adlaw, gindala ni Jesus si Pedro, si Santiago, kag si Juan upod sa iya sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatan-aw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus, 3kag ang iya mga bayu nagmasilaw kag nagmaputi. Wala sing bisan sin-o sa kalibutan nga makapaputi sang bayu kaangay sini. 4Dayon nakita sang tatlo ka gintuton-an si Elias kag si Moises nga nagapakighambal sa kay Jesus. 5Si Pedro naghambal kag nagsiling kay Jesus, “Manunodlo, maayo gid nga yari kita diri. Mahimo kami sing tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag ang isa para kay Elias.” 6Si Pedro kag ang iya mga kaupdanan kinulbaan gid sa bagay nga wala na sia makahibalo kon ano ang iya isiling. 7Nagpakita ang isa ka panganod kag ginlandungan sila. Dayon may tingog nga nabatian gikan sa panganod, “Ini amo ang akon gid hinigugma nga Anak. Pamatii ninyo sia!” 8Sa gilayon nanghulonghulong sila, pero wala sila sing iban nga nakita luas lamang kay Jesus. 9Sang nagadulhog sila sa bukid si Jesus nagmando sa ila, “Indi kamo magpanugid bisan kay sin-o sang inyo nakit-an, tubtob nga mabanhaw ang Anak sang Tawo.” 10Gintuman nila ang ginsiling ni Jesus, pero sang silahanon lang nagpinamangkutanay sila, “Ano ang kahulogan sining ‘mabanhaw sia’?” 11Ginpamangkot nila si Jesus, “Ngaa bala nagasiling ang mga manunodlo sang Kasugoan nga kinahanglan magkari anay sing una si Elias?” 12Nagsabat sia, “Si Elias kinahanglan magkari anay sing una sa pag-aman sang tanan. Karon ngaa bala ang mga Kasulatan nagasiling nga ang Anak sang Tawo magaantos sing madamo kag pagasikwayon? 13Pero nagasiling ako sa inyo nga si Elias nakakari na, kag ginhimo sang mga tawo sa iya ang tanan nga luyag nila, suno sa ginasiling sang mga Kasulatan nahanungod sa iya.” 14Sang nakabalik na sila sa iban nga mga gintuton-an, nakita nila nga may madamo nga mga tawo didto. May mga manunodlo sang Kasugoan nga nagapakigbais sa mga gintuton-an. 15Sang pagkakita sang mga tawo sa kay Jesus, natingala gid sila kag nagdalagan sila pakadto sa iya, kag gintamyaw sia. 16Si Jesus nagpamangkot sa iya mga gintuton-an, “Ano bala ang ginabaisan ninyo sang mga manunodlo?” 17May isa ka tawo sa mga nagtilipon nga nagsabat, “Manunodlo, gindala ko sa imo ining akon anak nga lalaki kay ginagamhan sia sang malaut nga espiritu kag indi sia makahambal. 18Kon ginasakit sia sang malaut nga espiritu, ginalampos sia sa duta kag nagabura sia, nagabagrot ang iya mga ngipon, kag nagatiskog ang bug-os niya nga lawas. Ginpangabay ko ang imo mga gintuton-an sa pagtabog sini nga espiritu, pero indi sila makasarang.” 19Si Jesus nagsiling sa ila, “Ay, mga tawo nga wala sing pagtuo! Tubtob san-o pa bala ako magpakig-upod sa inyo? Tubtob san-o pa bala ang akon pagbatas sa inyo? Dal-a diri sa akon ang bata!” 20Kag gindala nila ang bata kay Jesus. Sang pagkakita sang malaut nga espiritu sa kay Jesus, ginpakurog niya ang bata sa bagay nga napukan sia sa duta kag nagligid nga nagabura. 21Ginpamangkot ni Jesus ang amay sang bata, “Kasan-o pa nga nagsubong sia sini?” Ang amay nagsabat, “Kutob sang bata pa sia. 22Makapila na gintinguhaan sang malaut nga espiritu nga patyon sia paagi sa paghaboy sa iya sa kalayo kag sa pagtagbong sa iya sa tubig. Kaluoyi kag buligi kami, kon makasarang ka!” 23Si Jesus nagsabat, “Kon makasarang ka! Ang tanan mahimo sa tawo nga nagatuo.” 24Ang amay sa gilayon nagsinggit, “Nagatuo ako, pero kulang pa. Dugangi ang akon pagtuo!” 25Sang makita ni Jesus nga nagadinaguso ang mga tawo pakadto sa ila, nagmando sia sa malaut nga espiritu, “Bungol kag apa nga espiritu, ginamanduan ko ikaw, gwa ka sa bata kag indi ka na gid magbalik sa iya!” 26Nagsinggit ang malaut nga espiritu, iya ginpakurog ang bata kag naggwa. Daw bangkay tan-awon ang bata, gani ang tanan nagsiling, “Patay na sia!” 27Pero gin-uyatan ni Jesus sa kamot ang bata kag ginpabangon, kag nagtindog sia. 28Sang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot ang mga gintuton-an sa iya sing tago, “Ngaa bala nga indi kami amon makatabog sining malaut nga espiritu?” 29Nagsabat si Jesus, “Ang pangamuyo lamang ang makatabog sini nga sahi sang espiritu kag wala na gid sing iban.” 30Naghalin sila sa sadto nga lugar kag nagpadayon sa paglakat nga nagaagi sa Galilea. Indi luyag ni Jesus nga mahibaluan kon diin sia, 31kay nagapanudlo sia sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, “Ang Anak sang Tawo igatugyan sa mga tawo nga magapatay sa iya, pero sa tapos ang tatlo ka adlaw, pagabanhawon sia.” 32Wala sila makahangop kon ano ang kahulogan sini, pero nahadlok sila sa pagpamangkot sa iya. 33Nag-abot sila sa Capernaum, kag sang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot sia sa iya mga gintuton-an, “Ano bala ang ginbaisan ninyo sa dalanon?” 34Pero wala sila magsabat sa iya kay man ang ila ginbaisan amo kon sin-o sa ila ang labing daku. 35Naglingkod si Jesus kag gintawag niya ang dose ka mga apostoles kag nagsiling sa ila, “Kon sin-o ang luyag mangin-una sa tanan, dapat magpaulihi sa tanan kag manginsuloguon sang tanan.” 36Nagkuha sia sing isa ka bata kag ginpatindog sa atubangan nila. Ginkugos niya ini kag nagsiling sa ila, 37“Ang tawo nga nagabaton sang isa sining mga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon, kag ang nagabaton sa akon, wala lamang nagabaton sa akon, kundi nagabaton man sang nagpadala sa akon.” 38Si Juan nagsiling sa iya, “Manunodlo, nakakita kami sang isa ka tawo nga nagatabog sang mga yawa sa imo ngalan, kag gintapna namon sia kay indi sia kaupod naton.” 39Si Jesus nagsiling, “Pabay-i lang ninyo sia kay wala sing may nagahimo sing milagro paagi sa akon ngalan kag makahambal dayon sing malain batok sa akon. 40Kay ang bisan sin-o nga indi batok sa aton kaapin naton. 41Dumdoma ninyo ini! Ang bisan sin-o nga nagapainom sa inyo sing tubig, tungod kay iya kamo ni Cristo magabaton gid sing balos.” 42“Ang bisan sin-o nga manginkabangdanan sang pagbiya sining magamay nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, maayo pa nga ihigot ang galingan nga bato sa iya liog kag itagbong sia sa dagat. 43Gani, kon ang imo kamot manginkabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini! Maayo pa nga magsulod ka sa langit nga wala na ang isa mo ka kamot sang sa duha ang imo kamot kag itagbong ka sa impiyerno sa kalayo nga wala nagakapalong. [ 44Didto ‘ang ila ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong.’] 45Kag kon ang isa mo ka tiil manginkabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini! Maayo pa nga magsulod ka sa langit nga isa lang ang imo tiil sang sa duha ang imo tiil kag itagbong ka sa impiyerno. [ 46Didto ‘ang ila ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong.’] 47Kag kon ang imo mata manginkabangdanan sang imo pagbiya sa akon, lukata ini! Maayo pa nga magsulod ka sa Ginharian sang Dios nga isa lang ang imo mata sang sa duha ang imo mata kag itagbong ka sa impiyerno. 48Didto ‘ang ila ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong.’ 49“Kay ang tanan pagaasinan paagi sa kalayo. 50Ang asin maayo, pero kon madula ang iya kaarat paano ini mapaasin liwat? Asini ang inyo kaugalingon, kag magpakighidait kamo sa isa kag isa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\