MATEO 1

1Amo ini ang lista sang mga katigulangan ni Jesu-Cristo nga kaliwat ni David nga kaliwat man ni Abraham. 2Si Abraham amay ni Isaac; si Isaac amay ni Jacob; si Jacob amay ni Juda kag sang iya mga utod nga lalaki. 3Si Juda amay ni Fares kag ni Zara nga ang ila sini iloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom; si Esrom amay ni Aram. 4Si Aram amay ni Aminadab; si Aminadab amay ni Naason; si Naason amay ni Salmon; 5si Salmon amay ni Booz kag ang iya sini iloy si Rahab. Si Booz amay ni Obed kag ang iya sini iloy si Rut. Si Obed amay ni Jese; 6si Jese amay ni Haring David. Si David amay ni Salomon kag ang iya sini iloy amo ang asawa anay ni Urias; 7si Salomon amay ni Roboam; si Roboam amay ni Abias; si Abias amay ni Asa; 8si Asa amay ni Josafat; si Josafat amay ni Joram; si Joram amay ni Ozias; 9si Ozias amay ni Joatam; si Joatam amay ni Acas; si Acas amay ni Ezequias. 10Si Ezequias amay ni Manases; si Manases amay ni Amon; si Amon amay ni Josias; 11si Josias amay ni Jeconias kag sang iya mga utod nga lalaki, sang panahon nga ang mga taga-Israel ginbihag pa Babilonia. 12Sa tapos mabihag ang mga taga-Israel sa Babilonia, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus: si Jeconias amay ni Salatiel; si Salatiel amay ni Zorobabel; 13si Zorobabel amay ni Abiud; si Abiud amay ni Eliaquim; si Eliaquim amay ni Azor; 14si Azor amay ni Sadoc; si Sadoc amay ni Aquim; si Aquim amay ni Eliud; 15si Eliud amay ni Eleazar; si Eleazar amay ni Matan; si Matan amay ni Jacob; 16si Jacob amay ni Jose, nga bana ni Maria nga amo ang iloy ni Jesus nga ginatawag Cristo. 17Gani may katorse ka mga kaliwatan halin kay Abraham tubtob kay David, kag may katorse man ka mga kaliwatan halin kay David tubtob sang pagbihag sang mga taga-Israel pa Babilonia, kag katorse pa gid ka kaliwatan halin sa pagdala sang mga taga-Israel sa Babilonia tubtob sa pagkatawo sang Cristo. 18Amo ini ang pagkatawo ni Jesu-Cristo. Ang iya iloy nga si Maria kalasalon na kay Jose, pero sa wala pa sila makasal nasapwan ni Maria nga nagabusong na sia sa gahom sang Espiritu Santo. 19Si Jose nga kalasalon sa iya isa ka tawo nga nagahimo sing matarong, pero indi sia luyag nga mahuy-an si Maria sa mga tawo. Gani ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. 20Samtang ginabinagbinag ni Jose ini nga butang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling, “Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay ang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabusong niya. 21Magaanak sia sing lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus, kay magaluwas sia sang iya mga tawo sa ila mga sala.” 22Karon ini tanan nahanabo agod mapamatud-an ang ginhambal sang Ginoo paagi sa propeta, 23“Ang isa ka ulay magabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon sia nga Emanuel” (nga kon sayuron, “Ang Dios kaupod naton”). 24Gani sang pagmata ni Jose gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo, kag iya ginpangasawa si Maria. 25Pero wala si Jose magtandog kay Maria tubtob nga nag-anak sia sing lalaki, kag ginhingalanan ni Jose ang bata nga Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\