MATEO 10

1Gintawag ni Jesus sing tingob ang dose ka mga gintuton-an kag ginhatagan sila sing gahom sa pagtabog sang malaut nga mga espiritu, kag sa pag-ayo sang tanan nga masakit kag balatian. 2Amo ini ang mga ngalan sang dose ka mga apostoles: ang nahauna, si Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga iya utod; si Santiago kag si Juan nga iya utod, mga anak ni Zebedeo; 3si Felipe kag si Bartolome; si Tomas kag si Mateo nga manugsokot sang buhis; si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Tadeo; 4si Simon nga patriota kag si Judas Iscariote, nga nagluib kay Jesus. 5Ginpadala ni Jesus ang dose ka mga apostoles kag ginsingganan sila: “Indi kamo magkadto sa duta sang mga Gentil ukon sa mga banwa sang Samaria, 6kundi kadtoi ninyo ang mga tawo sang Israel nga subong sang mga karnero nga nagtalalang. 7Lakat kamo kag ibantala nga ang Ginharian sang langit malapit na! 8Ayuha ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, kag tabuga ninyo ang mga yawa. Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag man kamo nga indi magpabayad. 9Indi kamo magdala sing bulawan, pilak ukon bisan saway nga sinsilyo sa inyo bulsa. 10Indi kamo magdala sing puyo sa inyo pagpanglakaton, ukon ilislan, ukon sandalyas, ukon sungkod, kay ang nagapangabudlay dapat gid hatagan sang iya mga kinahanglanon. 11“Kon magsulod kamo sa bisan diin nga banwa ukon baryo, pangitaa ninyo ang luyag magbaton sa inyo, kag didto kamo magdayon sa iya tubtob sa inyo paghalin sa sadto nga duog. 12Sa inyo pagsulod sa isa ka balay magsiling kamo, ‘Ang paghidait sa inyo.’ 13Kon ginabaton kamo sang mga tawo sa sina nga balay, paluntara ang inyo paghidait sa sina nga panimalay. Pero kon indi sila magbaton sa inyo, bawia ninyo ang inyo pag-abiabi. 14Kag kon may mga panimalay ukon banwa nga indi magbaton ukon magpamati sa inyo, bayai ina nga duog kag taktaka ang yab-ok sa inyo mga tiil. 15Dumdoma ninyo ini! Sa Adlaw sang Paghukom, sobra pa ang silot nga pagabatunon sadto nga banwa sang sa Sodoma kag Gomorra!” 16“Tandai ninyo ini! Ginapadala ko kamo subong nga mga karnero sa tunga sang mga lobo. Magmainandamon kamo subong sang mga man-og, kag magmabuot subong sang mga pating. 17Mag-andam kamo kay may mga tawo nga magadakop kag magadala sa inyo sa hukmanan, kag pagabunalon kamo nila sa ila mga sinagoga. 18Isumbong kamo sa atubangan sang mga pangulo kag mga hari tungod sa akon, sa pagsugid sang Maayong Balita sa ila kag sa mga Gentil. 19Samtang ginasumbong nila kamo, indi kamo magpalibog kon ano ang inyo inugsabat ukon paano ang inyo pagsabat, kay kon mag-abot ina nga tion pagatudloan kamo sang inyo isiling. 20Kay ang inyo ihambal indi inyo kundi iya sang Espiritu sang inyo Amay nga magahambal paagi sa inyo. 21“Ang utod magapapatay sang iya utod, ang amay magapapatay sang iya anak, kag ang anak magabato sa iya ginikanan kag magapapatay sa ila. 22Pagadumtan kamo sang tanan nga mga tawo tungod sa akon, pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas. 23Kon sila maghingabot sa inyo sa isa ka banwa, magpalagyo kamo sa iban nga banwa. Nagasiling ako sa inyo, sa wala pa ninyo matapos ang inyo bulohaton sa tanan nga banwa sang Israel ang Anak sang Tawo magakari. 24“Wala sing eskuwela nga maglabaw sa iya maestro, ukon ulipon nga maglabaw sa iya agalon. 25Gani tuman na sa eskuwela nga manginpareho sa iya maestro, kag sa ulipon nga manginpareho sa iya agalon. Kon ang pangulo sang panimalay ginatawag Beelzebul, ano pa gid ayhan kalain ang pagtawag nila sang mga katapo sina nga panimalay!” 26“Gani, indi kamo magkahadlok sa mga tawo. Wala sing ginatabunan nga indi mabuksan, kag wala sing sekrito nga indi mabuyagyag. 27Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom ihambal ninyo sa masanag, kag ang inyo mabatian sa hutik isinggit ninyo gikan sa atop sang mga balay. 28Indi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas pero indi makapatay sang kalag; sa baylo magkahadlok kamo sa Dios nga makalaglag sang lawas kag kalag didto sa impiyerno. 29Indi bala nga tagduha singko lang ang magamay nga pispis? Pero wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga wala sing pahanugot sang inyo Amay. 30Kag kon nahanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo naisip tanan. 31Gani indi kamo magkahadlok, kay mahal pa kamo kaayo sa mga magamay nga pispis!” 32“Ang bisan sin-o nga magkilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, kilalahon ko man sia sa atubangan sang akon Amay sa langit. 33Pero ang bisan sin-o nga indi magkilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, indi ko man sia pagkilalahon sa atubangan sang akon Amay nga yara sa langit.” 34“Indi kamo maghunahona nga nagkari ako sa kalibutan sa pagdala sing paghidait. Wala ako magkari sa pagdala sing paghidait kundi sang espada. 35Nagkari ako sa pagpaaway sang anak nga lalaki batok sa iya amay, sang anak nga babayi batok sa iya iloy, sang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi. 36Ang mapait nga kaaway sang tawo amo ang mga katapo sang iya panimalay. 37“Ang nagahigugma sang iya amay ukon iya iloy sing labi pa sa akon, indi takos sa akon; ang nagahigugma sa iya mga kabataan sing labi pa sa akon, indi takos sa akon. 38Ang wala nagapas-an sang iya krus kag nagasunod sa akon, indi takos sa akon. 39Ang nagapaniguro sang iya kabuhi madulaan sini; kag ang nagadula sang iya kabuhi tungod sa akon makita niya ini.” 40“Ang nagabaton sa inyo nagabaton sa akon; kag ang nagabaton sa akon nagabaton man sang nagpadala sa akon. 41Ang nagabaton sang mensahero sang Dios tungod kay mensahero sia sang Dios may parti sang balos nga para sa mensahero sang Dios. Ang nagabaton sang matarong nga tawo tungod kay sia matarong may parti sang balos nga para sa matarong. 42Dumdoma ninyo ini! Ang nagapainom sang bisan isa lamang ka baso nga mabugnaw nga tubig sa isa sining akon pinakakubos nga gintuton-an, tungod kay gintuton-an ko sia, magabaton gid sang iya balos.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\