MATEO 11

1Sa tapos masingganan ni Jesus ang iya dose ka mga apostoles kon ano ang ila himuon naghalin sia sa sadto nga duog sa pagpanudlo kag pagwali sa palibot nga mga banwa. 2Sang pagkabati ni Juan Bautista didto sa bilangguan, nahanungod sang mga ginahimo ni Cristo, ginpadala niya ang iya mga gintuton-an sa pagpamangkot kay Jesus nga nagasiling, 3“Sugiri kami, ikaw bala ang ginsiling ni Juan nga magakari, ukon magapaabot pa kami sing lain?” 4Si Jesus nagsabat, “Balik kamo kag sugiri ninyo si Juan sang inyo nabatian kag nakita: 5ang mga bulag makakita, ang mga piang makalakat, ang mga aruon ginaayo, ang mga bungol makabati, ang mga patay ginabanhaw, kag ang Maayong Balita ginawali sa mga imol. 6Bulahan ang wala nagapangduhadoha sa akon!” 7Sang pagbalik na sang mga gintuton-an ni Juan, si Jesus nagsiling sa mga tawo nahanungod kay Juan, “Ano ang ginapaabot ninyo nga makita sang pagkadto ninyo kay Juan didto sa desierto? Kugon bala nga ginahapayhapay sang hangin? 8Ano bala ang ginkadto ninyo nga tan-awon? Isa bala ka tawo nga nagabayu sing malahalon? Ina nga sahi sang mga tawo nagapuyo sa mga palasyo! 9Sugiri ninyo ako, ano gid bala ang inyo ginkadto nga tan-awon? Isa bala ka propeta? Huo, nagasiling ako sa inyo, kag labaw pa sa isa ka propeta ang inyo nakita. 10Kay si Juan amo ang ginasiling sini nga kasulatan: ‘Yari ang akon manugbalita, siling sang Dios; ipadala ko sia nga magauna sa imo kag magaaman sang imo alagyan.’ 11Dumdoma ninyo ini! Sa mga nagkalatawo wala na sing may magdaku pa sa kay Juan Bautista. Pero ang labing diutay sa Ginharian sang langit daku pa sa iya. 12Sugod sang pagwali ni Juan Bautista tubtob karon ang Ginharian sang langit nag-antos sa mapintas nga mga paghingabot, kag ginaagaw ini sang mga tawo sa pakusog. 13Ang tanan nga mga propeta, kag ang Kasugoan ni Moises nagpanagna nahanungod sang Ginharian sang langit tubtob sa panahon ni Juan. 14Kon patihon ninyo ang ila mensahi, si Juan amo si Elias nga gintagna nga magakari. 15Gani, magpamati kamo kon may dulonggan kamo! 16“Karon, sa ano ko bala ipaanggid ang mga tawo sini nga panahon? Kaangay sila sang mga kabataan nga nagapinungko didto sa tiyendahan kag nagasinggitanay, 17‘Nagtukar kami sa inyo sing plawta, pero wala kamo magsaot! Nagpanalambiton kami, pero wala man kamo maghibi!’ 18Nagkari si Juan nga nagapuasa kag wala nagainom sing bino, kag nagsiling sila, ‘Ginagamhan sia sang yawa!’ 19Ang Anak sang Tawo nagkari nga nagakaon kag nagainom, kag nagsiling sila, ‘Tan-awa ninyo ini nga tawo! Palakaon sia kag palainom sing bino, kag amigo sang mga manugsokot sang buhis kag sang mga makasasala!’ Pero ang kaalam sang Dios mapamatud-an paagi sa iya mga binuhatan.” 20Dayon ginpangbasol ni Jesus ang mga banwa sa diin naghimo sia sang kalabanan sang iya mga milagro kay ang mga tawo didto wala maghinulsol sang ila mga sala. 21“Kailo ka man Corazin! Kailo ka man Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga ginhimo sa inyo ginhimo sa Tiro kag Sidon, dugay na kuntani ang mga tawo didto nagbayu sang sako kag nagbutang sing abo sa ila ulo sa pagpakita nga nagbiya sila sa ila mga sala! 22Gani dumdoma ninyo nga sa Adlaw sang Paghukom, sobra pa ang silot nga inyo pagabatunon sang sa Tiro kag Sidon. 23Kag ikaw man Capernaum luyag ka bala nga bayawon pa langit? Itagbong ka sa impiyerno! Kay kon ang mga milagro nga nahimo sa imo ginhimo sa Sodoma, kuntani ang Sodoma ara pa tubtob karon! 24Gani, dumdoma ninyo nga sa Adlaw sang Paghukom sobra pa ang silot nga batunon mo sang sa Sodoma!” 25Sa sadto nga tion si Jesus nagsiling, “O Amay, Ginoo sang langit kag duta! Nagapasalamat ako sa imo tungod kay ginpahayag mo sa mga di-maalam, ang ginlipdan mo sa mga maalam kag may mataas nga tinun-an. 26Huo, O Amay, kay amo ini ang imo nahamut-an. 27“Ang akon Amay nagtugyan sa akon sang tanan nga butang. Wala sing nakakilala sa Anak luas ang Amay, kag wala man sing nakakilala sa Amay luas ang Anak kag ang bisan sin-o nga luyag ipahayag sang Anak ang Amay. 28“Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. 29Itakod ang akon gota sa inyo kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainuboson sing tagipusoon, kag makapahuway kamo. 30Ang akon gota mahapos, kag ang akon karga mamag-an.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\