MATEO 12

1Isa sadto ka tion sa Adlaw nga Inugpahuway, si Jesus nag-agi sa tunga sang kaumhan sang trigo. Ginutom ang iya mga gintuton-an, gani nagpangutol sila sang mga uhay kag ginkaon. 2Sang makita ini sang mga Fariseo nagsiling sila kay Jesus, “Tan-awa bala, ang ginhimo sang imo mga gintuton-an batok sa Kasugoan sa Adlaw nga Inugpahuway!” 3Si Jesus nagsabat, “Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang sia kag ang iya mga kaupdanan ginutom? 4Nagsulod sia sa balay sang Dios, kag ginkaon niya upod sang iya mga tinawo ang tinapay nga nahalad sa Dios, bisan pa batok sa Kasugoan para sa ila ang pagkaon sadto nga tinapay. Kay yadto nga tinapay para lamang sa mga pari. 5Kag wala man bala ninyo mabasahi sa Kasugoan ni Moises nga sa Adlaw nga Inugpahuway, ang mga pari sa templo nagalapas sang Kasugoan sa tagsa ka Adlaw nga Inugpahuway, pero wala man sila makasala? 6Nagasiling ako sa inyo, may yari diri nga daku pa sa templo. 7Kon inyo lamang nahibaluan kon ano ang kahulogan sini nga kasulatan, ‘Indi mga halad nga sapat ang luyag ko, kundi ang pagkaluoy,’ wala ninyo kuntani paghukmi ang mga wala sing sala. 8Kay ang Anak sang Tawo amo ang Ginoo sang Adlaw nga Inugpahuway.” 9Naghalin si Jesus sadto nga duog kag nagsulod sa isa sang ila mga sinagoga. 10May isa ka tawo didto nga naitus ang iya kamot, kag may mga tawo man didto nga luyag magsumbong kay Jesus tungod sang iya mga ginahimo. Gani nagpamangkot sila sa iya, “Tugot bala sa aton Kasugoan ang pagpamulong sa Adlaw nga Inugpahuway?” 11Si Jesus nagsabat, “Kon ang isa sa inyo may karnero nga nahulog sa madalom nga buho sa Adlaw nga Inugpahuway, ano bala ang himuon niya? Indi bala niya pagkuhaon ini sa buho? 12Ang tawo labi pa ka mahal sang sa Karnero! Gani ang aton Kasugoan nagatugot sa paghimo sing maayo bisan pa sa Adlaw nga Inugpahuway.” 13Dayon nagsiling si Jesus sa tawo, “Untaya ang imo kamot.” Iya ini gin-untay kag nag-ayo subong sang pihak niya nga kamot. 14Ang mga Fariseo naglakat kag naghimbon sila sa pagpatay kay Jesus. 15Sang mahibaluan ini ni Jesus, naghalin sia sa sadto nga duog kag ginsunod sia sang madamo nga mga tawo. Gin-ayo niya ang tanan nga masakiton, 16kag ginpaandaman nga indi sila magpanugid bisan kay sin-o nahanungod sa iya, 17agod matuman ang ginsiling ni Isaias nga propeta: 18“Yari ang akon alagad Nga akon ginpili, Siling sang Dios, Ang akon hinigugma Nga sa iya nahamuot ako. Ang akon espiritu ibutang ko sa iya, Kag sia magapahibalo Sang akon paghukom Sa mga kapungsoran. 19Pero indi sia magbais Ukon magsinggit, Ukon mabatian ang iya hambal Sa mga dalan. 20Indi sia magbali Bisan sang luma na nga tigbaw, Ukon magpatay sang nagapiraw nga suga, Tubtob nga magapangibabaw Ang katarungan, 21Kag ang tanan nga mga tawo Magasalig sa iya.” 22Dayon may mga tawo nga nagdala kay Jesus sang isa ka tawo nga bulag kag apa nga ginagamhan sang yawa. Gin-ayo ni Jesus ini nga tawo, sa bagay nga makahambal kag makakita na sia. 23Natingala gid ang madamo nga mga tawo kag nagpamangkot, “Sia ayhan ang kaliwat ni David?” 24Sang pagkabati sini sang mga Fariseo nagsiling sila, “Ginatabog niya ang mga yawa tungod kay si Beelzebul nga pangulo sang mga yawa naghatag sa iya sing gahom sa paghimo sini.” 25Si Jesus nakahibalo sang ila panghunahona, gani nagsiling sia sa ila, “Kon ang mga pumoluyo sang isa ka pungsod nagabinahinbahinay kag nagailinaway, ina nga pungsod malaglag. Kon ang mga pumoluyo sang isa ka banwa ukon mga katapo sang isa ka panimalay nagabinahinbahinay kag nagailinaway, ina nga banwa ukon panimalay magabuloblag. 26Gani kon ang mga ginsakpan ni Satanas magbinahinbahinay kag mag-ilinaway, ang iya ginharian indi makatindog! 27Nagasiling kamo nga ako nagatabog sang mga yawa tungod sang gahom nga ginhatag sa akon ni Beelzebul. Karon sin-o bala ang nagahatag sing gahom sa inyo mga sumolunod sa pagtabog sa ila? Ang inyo mga sumolunod amo man ang nagapamatuod nga sayop gid kamo! 28Ang Espiritu sang Dios amo ang naghatag sa akon sing gahom sa pagtabog sang mga yawa, kag ini nagapamatuod nga ang Ginharian sang Dios nag-abot na sa inyo. 29“Wala sing may makasulod sa balay sang makusog nga tawo sa pagkuha sang iya pagkabutang luas kon iya anay gapuson ang makusog nga tawo; dayon sarang na sia makapanguha sa amo nga balay. 30“Ang wala nagaapin sa akon batok sa akon; ang wala nagatipon upod sa akon nagapaaplaag. 31Gani, nagasiling ako sa inyo nga mapatawad sa mga tawo ang bisan ano nga sala kag malain nga ila ginapanghambal, pero indi mapatawad ang bisan sin-o nga maghambal sing malain batok sa Espiritu Santo. 32Ang bisan sin-o nga maghambal batok sa Anak sang Tawo mapatawad, pero ang bisan sin-o nga maghambal batok sa Espiritu Santo indi mapatawad, bisan pa karon ukon sa palaabuton.” 33“Kon luyag mo ang maayo nga bunga, magtanom ka sing maayo nga kahoy; kon indi maayo ang kahoy nga imo gintanom indi man maayo ang iya bunga. Kay ang kahoy makilala sa iya bunga. 34Kamo nga mga kaliwat sang man-og, paano bala ang paghambal ninyo sing maayo nga mga butang, kay kamo malaut? Kay halin sa kabuganaan sang tagipusoon nagahambal ang baba. 35Ang maayo nga tawo nagapagwa sing maayo gikan sa mga tinago niya nga maayo; ang tawo nga malaut nagapagwa sang malaut gikan sa mga tinago niya nga malaut. 36“Kag ako nagasiling sa inyo: sa Adlaw sang Paghukom ang tagsatagsa magapanabat sang tagsa ka pulong nga wala sing pulos nga ginhambal niya. 37Kay sa imo mga pulong pagahukman ka, sa paghilway ukon sa pagkondenar sa imo.” 38Dayon may mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo nga nagsiling kay Jesus, “Manunodlo, luyag kami makakita sa imo nga nagahimo sing milagro.” 39Si Jesus nagsabat, “Daw ano kalaut kag di-diosnon sang mga tawo karon nga panahon! Nagapangayo bala kamo sa akon sing milagro? Wala sing milagro nga ihatag sa inyo luas sang milagro nga natabo sa kay Jonas nga propeta. 40Subong nga si Jonas nagpabilin didto sa tiyan sang daku nga isda sa sulod sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i, subong man ang Anak sang Tawo magapabilin sa kadadalman sang duta sa sulod sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i. 41Sa Adlaw sang Paghukom ang mga tawo sa Ninive magasumbong sa inyo tungod kay naghinulsol sila sang ila mga sala sang pagkabati nila kay Jonas nga nagawali. Karon may isa diri nga labaw pa kay Jonas! 42Sa Adlaw sang Paghukom ang Rayna sa Bagatnan magasumbong sa inyo, tungod kay nagkari sia halin pa sa malayo gid nga lugar sa pagpamati sang kaalam ni Salomon kag yari karon nagasiling ako sa inyo, may isa diri nga labaw pa kay Salomon!” 43“Kon ang malaut nga espiritu maggwa sa isa ka tawo, nagapanglugayawan sia sa mamala nga mga duog nga wala sing tubig sa pagpangita sing palahuwayan. Kon wala sia sing may makita, 44nagasiling sia sa iya kaugalingon, ‘Mabalik ako sa akon ginhalinan.’ Sa pagbalik niya, iya nakita nga ang iya ginhalinan wala sing may nagapuyo, matinlo kag nahimos na. 45Dayon magalakat sia kag manghagad sang pito ka espiritu nga mas malaut pa sa iya. Magasulod sila kag magaestar sa sadto nga tawo. Gani, ini nga tawo magamalaut pa gid sang sa una niya nga kahimtangan. Amo man ini ang mahanabo sa malaut nga mga tawo karon nga panahon.” 46Nagahambal pa si Jesus sa mga tawo, sang mag-abot ang iya iloy kag mga utod nga lalaki. Naghulat sila sa gwa kag nagpangabay nga makapakighambal sa iya. 47Gani ang isa sa mga tawo didto nagsiling kay Jesus, “Yara sa gwa nagahulat ang imo iloy kag mga utod nga lalaki. Luyag sila magpakighambal sa imo.” 48Si Jesus nagsabat, “Sin-o bala ang akon iloy? Sin-o bala ang akon mga utod?” 49Dayon gintudlo niya ang iya mga gintuton-an kag nagsiling, “Tan-awa ninyo, yari ang akon iloy kag mga utod. 50Kay ang bisan sin-o nga nagatuman sang kabubot-on sang akon Amay sa langit amo ang akon utod nga lalaki, utod nga babayi, kag akon iloy.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\