MATEO 13

1Sa amo man nga adlaw naggwa si Jesus sa balay kag nagkadto sa higad sang linaw, kag nagpungko sia didto sa pagpanudlo. 2Tungod kay gintipunan sia sang madamo nga mga tawo, nagsakay sia sa sakayan kag nagpungko didto, samtang ang mga tawo nagtilindog sa higad sang linaw. 3Madamo nga mga butang ang gintudlo ni Jesus sa ila paagi sa mga palaanggiran nga subong sini: “May isa ka tawo nga naglakat sa pagsab-og. 4Sang pagsab-og niya sang binhi, ang iban nagtupa sa dalan, kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. 5Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay nag-ulhot ang binhi tungod kay manabaw ang duta. 6Sang udto na ang adlaw, nalayong ang bag-ong tubo nga binhi, kag tungod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom madali nga nalaya. 7Ang iban nga binhi nagtupa sa mga talungon, kag ang talungon nagtubo kag naglumos sang tanom. 8Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag namunga: ang iban sini nagpatubas sang 100 ka pilo, ang iban sini 60 kag ang iban sini 30.” 9Kag si Jesus nagsiling, “Gani, magpamati kamo kon may dulonggan kamo!” 10Dayon ang mga gintuton-an nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya, “Ngaa nagahambal ka sa mga tawo paagi sa mga palaanggiran?” 11Si Jesus nagsabat, “Ang paghibalo sang mga tinago sang Ginharian sang langit ginhatag sa inyo kag indi sa ila. 12Kay ang tawo nga may iya pagahatagan pa gid, agod nga magsulobra ang iya; pero ang wala iya bisan ang diutay nga yara sa iya pagakuhaon pa. 13Naghambal ako sa ila paagi sa mga palaanggiran, tungod kay nagatulok sila pero indi makakita, kag nagapamati sila pero indi makabati ukon makahangop. 14Gani natuman sa ila ining tagna ni Isaias: ‘Magapamati lang kamo nga pamati, Pero indi kamo makahangop, Magatulok lang kamo nga tulok, Pero indi kamo makakita. 15Kay ini nga mga tawo matig-a sing ulo, Gintakpan nila ang ila mga dulonggan, Kag ginpiyong nila ang ila mga mata. Kay kon indi nila paghimuon ini, Basi makakita ang ila mga mata, Makabati ang ila mga dulonggan Makahangop ang ila mga panghunahona Kag magaliso sila sa akon, Siling sang Dios, Kag ako magaayo sa ila.’ 16“Kamo inyo bulahan gid! Kay ang inyo mga mata makakita kag ang inyo mga dulonggan makabati. 17Dumdoma ninyo ini! Madamo nga mga propeta kag mga tawo sang Dios ang naghandom sa pagtan-aw sang inyo nakita, pero indi sila makakita, kag luyag magpamati sa inyo ginapamatian pero wala sila iya makabati.” 18“Gani, pamatii ninyo kag tun-i kon ano ang kahulogan sang palaanggiran nahanungod sang manugsab-og. 19Ang mga nagapamati sang mensahi nahanungod sang Ginharian pero wala makahangop, kaangay sila sang binhi nga nagtupa sa alagyan. Nagaabot ang Yawa kag nagaagaw sang ginsab-og sa ila tagipusoon. 20Ang binhi nga nagtupa sa batuhon nga duta amo ang mga nagapamati kag nagabaton sing malipayon sang pulong. 21Pero wala ini nagatudok kag nagadugay sa ila. Gani kon mag-abot ang kapipit-an ukon paghingabot tungod sang mensahi nagabiya sila gilayon. 22Ang binhi nga nagtupa sa mga talungon amo ang nagapamati sang mensahi, pero ang mga palaligban sang pangabuhi, kag ang paghigugma sang manggad nagalumos sang mensahi, kag wala ini nagapamunga. 23Ang binhi nga nagtupa sa maayo nga duta, amo ang mga nagapamati sang mensahi kag nagahangop sini. Nagapatubas sila sing 100 ka pilo, ang iban 60 ka pilo, kag ang iban 30 ka pilo.” 24Si Jesus nagsugid sa ila sing isa naman ka palaanggiran, “Ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga nagsab-og sang maayo nga binhi sa iya uma. 25Isa ka gab-i, sang nagakatulog ang mga tawo, nag-abot ang iya kaaway kag ginsab-ugan man sang bugang ang iya uma kag naglakat. 26Sang nagtubo ang tanom, kag nagpamunga, ang mga bugang nagtubo man. 27Ang mga suloguon sang tawo nagkadto sa iya kag nagsiling, ‘Sir, maayo nga binhi ang imo ginsab-og sa imo nga uma, pero diin bala maghalin ining mga bugang?’ 28Nagsabat sia, ‘Ginsab-og ini sang kaaway.’ Nagpamangkot sila, ‘Luyag mo bala nga panggabuton namon ang mga bugang?’ 29Nagsabat sia, ‘Indi lang, kay basi may magabot man kamo nga mga trigo kaupod sa mga bugang. 30Pabay-i lang ninyo anay nga magpamuhi ang mga bugang kag ang mga trigo tubtob sa tig-alani, kay kon tig-alani na singganon ko ang mga mangangani: Gabuta anay ninyo ang mga bugang, bugkosa ini kag idap-ong sa kalayo. Dayon tipuna ninyo ang trigo kag isulod sa akon tambubo.’ ” 31Si Jesus nagsugid sa ila sing isa naman ka palaanggiran, “Ang Ginharian sang langit kaangay sang binhi sang mostasa, nga ginkuha sang isa ka tawo kag ginpanggas sa iya uma. 32Ini labing diutay sa tanan nga binhi, pero kon magtubo ini magataas sia sa tanan nga kahuykahoy kag mangindaku nga kahoy, sa bagay nga ang mga pispis nagadapo kag nagapugad sa iya mga sanga.” 33Si Jesus nagsugid sa ila sing isa pa gid ka palaanggiran, “Ang Ginharian sang langit kaangay sang lebadora. Ginakuha ini sang isa ka babayi kag ginalamas sa tatlo ka sukob nga arina, tubtob nga maghabok ang bug-os nga linamas.” 34Si Jesus naggamit sang mga palaanggiran sa pagtudlo sini nga mga butang sa mga tawo. Wala sia sing may ginhambal sa ila nga indi paagi sa palaanggiran. 35Ginhimo niya ini agod matuman ang ginsiling sang propeta: “Magahambal ako sa ila Paagi sa mga palaanggiran, Magasugid ako sang mga butang Nga wala pa mahibal-i Halin sa pagtuga sang kalibutan.” 36Dayon ginbayaan ni Jesus ang mga tawo kag nagsulod sia sa balay. Ang iya mga gintuton-an nagpalapit sa iya kag nagsiling, “Sugiri kami kon ano ang kahulogan sang palaanggiran nahanungod sang mga bugang.” 37Si Jesus nagsiling sa ila, “Ang tawo nga nagsab-og sang maayo nga binhi amo ang Anak sang Tawo. 38Ang uma amo ang kalibutan. Ang maayo nga binhi amo ang mga anak sang Ginharian, kag ang mga bugang amo ang mga anak sang Yawa. 39Ang kaaway nga nagsab-og sang bugang amo si Satanas. Ang tig-alani amo ang katapusan sang panahon, kag ang mga mangangani amo ang mga anghel. 40Subong nga ang mga bugang gintipon kag ginsunog sa kalayo, amo man ang mahanabo sa katapusan sang panahon. 41Ang Anak sang Tawo magapadala sang iya mga anghel kag ila pagatipunon kag pagapagwaon sa iya Ginharian ang tanan nga nanginkabangdanan sang pagpakasala, kag ang tanan nga nagahimo sing malaut. 42Kag ini sila ihaboy sa nagadabadaba nga kalayo, sa diin magahibi sila kag magabagrot sang ila mga ngipon. 43Dayon ang mga matarong magasilak subong sang adlaw sa Ginharian sang ila Amay. Gani, magpamati kamo kon may dulonggan kamo!” 44“Ang Ginharian sang langit kaangay sang manggad nga ginlubong sa uma. Nasapwan ini sang isa ka tawo kag iya liwat gintampukan. Sa daku nga kalipay naglakat sia kag ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang, kag nagbalik sa pagbakal sadto nga uma.” 45“Subong man, ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka negosyante nga nagpangita sang malahalon nga perlas. 46Sang pagkakita niya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat sia kag ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang kag ginbakal ang perlas.” 47“Subong man, ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka sahid nga ginladlad sa dagat, kag nagakuha sang sarisari nga mga isda. 48Sang puno na ang sahid ginbutong ini sang mga mangingisda pa higad kag naglingkod sila sa pagpili sang mga isda. Ang mga maayo ginsulod sa batulang kag ang mga malain ginpilak. 49Manginsubong man ini sa katapusan sang panahon. Ang mga anghel sang Dios magakari kag magapain sang malaut nga mga tawo sa mga matarong, 50kag ang mga malaut ila itagbong sa kalayo nga nagadabadaba. Didto magahinibi sila kag magabagrot sang ila mga ngipon.” 51Si Jesus nagpamangkot sa ila, “Nahangpan bala ninyo ini tanan?” Nagsabat sila, “Huo.” 52Gani si Jesus nagsiling, “Ini nagakahulogan, nga ang tagsa ka manunodlo sang Kasugoan nga nangingintuton-an sang Ginharian sang langit kaangay sang tag-iya sang balay nga nagakuha sang bag-o kag daan nga mga butang sa iya talaguan.” 53Sa tapos si Jesus makahambal sini nga mga palaanggiran, 54nagpauli sia sa iya kaugalingon nga banwa. Nagpanudlo sia sa ila sinagoga, kag ang mga nakabati sa iya natingala. Nagpamangkot sila, “Diin bala ini sia nagkuha sining pinasahi nga kaalam kag ngaa makahimo sia sining mga milagro? 55Indi bala sia ang anak sang panday? Indi bala si Maria ang iya iloy, kag ang iya mga utod amo sanday Santiago, Jose, Simon kag Judas? 56Indi bala ang iya mga utod nga babayi nagapuyo diri? Diin bala niya ginkuha ini tanan?” 57Gani indi sila magpati sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila, “Ang propeta ginatahod kag ginapati bisan diin, luas lamang sa iya kaugalingon nga banwa kag sa iya panimalay.” 58Wala sia maghimo didto sing madamo nga mga milagro tungod sang ila pagkadimatinuohon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\