MATEO 14

1Sa sadto nga tion si Herodes nga pangulo sang Galilea nakabati nahanungod kay Jesus. 2Nagsiling sia sa iya mga opisyales, “Ini sia amo si Juan Bautista nga nabanhaw. Tungod sini may gahom sia sa paghimo sang mga milagro.” 3Kay ginpadakop ni Herodes si Juan, ginpusasan sia kag ginsulod sa bilangguan. Ginhimo niya ini tungod kay Herodias nga asawa ni Felipe nga iya utod. 4Kay si Juan Bautista nagsiling kay Herodes, “Batok sa kasugoan ang imo pagpuyo upod sina nga babayi!” 5Ipapatay kuntani ni Herodes si Juan, ugaling nahadlok sia sa mga Judio tungod kay ginakabig nila nga sia isa ka propeta. 6Sa kaadlawan ni Herodes, ang anak nga babayi ni Herodias nagsaot sa atubangan sang mga bisita sa bagay nga nakunyag gid si Herodes. 7Tungod sini nagsiling sia, “Nagasumpa ako nga bisan ano ang imo pangayuon sa akon ihatag ko sa imo!” 8Sa sudyot sang iya iloy nagsiling sia kay Herodes, “Ihatag sa akon karon gid ang ulo ni Juan Bautista nga nabutang sa bandihado!” 9Si Herodes nagkasubo, pero tungod sang iya sinumpaan sa atubangan sang madamo nga mga bisita nga kaupod niya sa lamisa nagsugo sia nga tumanon ang pangayo sang lin-ay. 10Gani ginpapugotan niya si Juan sa bilangguan. 11Ang ulo gindala nga natungtong sa bandihado kag ginhatag sa lin-ay kag iya ini gindala sa iya iloy. 12Karon nag-abot ang mga gintuton-an ni Juan, ila ginkuha ang bangkay kag ginlubong. Dayon naglakat sila kag ginsugiran si Jesus. 13Sang pagkabati sini ni Jesus, naghalin sia sadto nga duog nga nagsakay sa sakayan kag nagkadto sa isa ka baw-ing nga duog nga isahanon lang. Sang nahibal-an ini sang mga tawo sa nagkalainlain nga banwa, nag-apas sila kay Jesus nga nagalakat lang. 14Sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang madamo nga mga tawo. Naluoy gid sia sa ila kag gin-ayo niya ang ila mga masakiton. 15Sang sirom na, ang iya mga gintuton-an nagpalapit sa iya kag nagsiling, “Madulom na kag baw-ing ini nga duog. Palakta ang mga tawo agod makabakal sila sang ila kaunon sa mga baryo palibot.” 16Nagsabat si Jesus, “Indi na kinahanglan nga maglakat pa sila. Kamo mismo ang maghatag sa ila sing pagkaon.” 17Nagsabat sila, “Wala gid kami diri sing pagkaon, kundi lima gid lang ka bilog nga tinapay kag duha ka isda.” 18Nagsiling si Jesus, “Dalha ninyo ina diri sa akon.” 19Ginsugo niya ang mga tawo nga maglingkod sa hilamon. Dayon iya ginkuha ang lima ka bilog nga tinapay kag duha ka isda, nagtangla sa langit kag nagpasalamat sa Dios. Ginpamihakpihak niya ang tinapay kag ginhatag niya sa iya mga gintuton-an, kag ginhatag ini sang mga gintuton-an sa mga tawo. 20Ang tagsatagsa nagkaon kag nabusog. Dayon gintipon sang mga gintuton-an ang nabilin kag dose pa ka alat ang napuno. 21Ang mga nagkalaon mga 5,000 ka mga lalaki, wala labot ang mga babayi kag mga kabataan. 22Dayon ginsugo ni Jesus ang iya mga gintuton-an sa pagsakay sa ila sakayan kag sa pag-una sa tabok sang linaw, samtang ginpapauli niya ang mga tawo. 23Sang mapalakat na niya ang mga tawo nagtaklad sia sa isa ka bakulod sa pagpangamuyo. Sang gab-i isahanon na lang sia didto. 24Sa amo nga tion, ang sakayan didto na sa tunga sang linaw nga ginabulobalinsay sang mga balod, kay sumpong ang hangin. 25Sang kaagahon na, si Jesus nag-apas sa ila nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. 26Sang makita sang mga gintuton-an nga nagalakat sia sa ibabaw sang tubig, kinulbaan gid sila kag nagsinggit, “Bagat!” 27Sa gilayon si Jesus nagsiling sa ila, “Magpakaisog kamo! Ako ini. Indi kamo magkahadlok!” 28Dayon si Pedro nagsiling, “Ginoo, kon ikaw ina, pakadtoa ako sa imo nga nagalakat sa ibabaw sang tubig.” 29Si Jesus nagsiling, “Kari ka!” Gani nagpanaog si Pedro sa sakayan kag naglakat sa tubig pakadto kay Jesus. 30Sang matalupangdan niya nga mabaskog ang hangin, hinadlukan sia kag nag-amat-amat sia lugdang sa tubig. Nagsinggit sia, “Ginoo, tabangi ako!” 31Sa gilayon gindawhat sia ni Jesus kag gin-uyatan nga nagasiling, “Kadiutay sang imo pagtuo! Ngaa bala nagapangduhadoha ka?” 32Nagbalik sila nga duha sa sakayan, kag naglinaw. 33Ang mga gintuton-an sa sakayan nagsimba kay Jesus kag nagsiling, “Matuod gid nga ikaw ang Anak sang Dios!” 34Nagtabok sila sa linaw kag nagdungka sa Genezaret, 35sa diin si Jesus nakilala sang mga tawo. Gani ginpahibalo nila ang mga tawo sa palibot nga mga duog, kag gindala nila kay Jesus ang tanan nga mga masakiton. 36Nagpangayo sila nga kon mahimo ang mga masakiton makatandog bisan sa sidsid lang sang iya bayu, kag ang tanan nga nakatandog sini nag-ayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\