MATEO 15

1May mga Fariseo kag mga manunodlo sang Kasugoan halin sa Jerusalem nga nagkadto kay Jesus kag namangkot, 2“Ngaa bala nga ang imo mga gintuton-an wala nagatuman sang mga pagtulon-an nga ginpaalinton sang aton mga katigulangan? Wala sila nagapanghinaw sang ila kamot suno sa kinabatasan kon magkaon sila!” 3Si Jesus nagsabat, “Kag ngaa man nga ginalapas ninyo ang sugo sang Dios kag ginasunod ang inyo kaugalingon nga pagtulon-an nga ginpaalinton sa inyo? 4Kay ang Dios nagsiling, ‘Tahura ang imo amay kag iloy,’ kag ‘Ang bisan sin-o nga nagapakamalaut sang iya amay kag iloy dapat patyon.’ 5Pero kamo nagatudlo nga kon ang tawo may inugbulig sa iya amay kag iloy, kag magsiling sia, ‘Ini iya sang Dios,’ 6indi na sia dapat magbulig sa iya amay kag iloy. Ginapakawalay pulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sa inyo pagtuman sang mga pagtulon-an nga ginpaalinton sa inyo. 7Mga salimpapaw! Matuod gid ang gintagna ni Isaias nahanungod sa inyo! 8‘Ini nga mga tawo, siling sang Dios, Nagapadungog sa akon Sa ila lamang mga pulong, Pero ang ila tagipusoon Malayo gid sa akon. 9Wala sing pulos Ang ila pagsimba sa akon, Kay nagapanudlo sila Sang mga kasugoan Nga iya sang tawo, Nga daw iya sang Dios!’ ” 10Gintawag ni Jesus ang mga tawo kag nagsiling sa ila, “Pamatii kag hangpa ninyo! 11Indi ang nagasulod sa baba sang tawo ang nagadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya baba amo ang nagadagta sa iya.” 12Dayon ang iya mga gintuton-an nagpalapit sa iya kag nagsiling, “Nahibal-an mo bala nga ang mga Fariseo nasaklaw sang imo ginsiling?” 13Si Jesus nagsabat, “Ang tagsa ka tanom nga wala gintanom sang akon langitnon nga Amay pagagabuton. 14Pabayai sila! Mga bulag sila nga manugtoytoy, kag kon ang bulag magtuytoy sa isa ka bulag, sila nga duha mahulog sa kanal.” 15Si Pedro nagsiling, “Sugiri kami sang kahulogan sini nga palaanggiran.” 16Si Jesus nagsiling sa ila, “Wala gid kamo sing kinalis sa iban! 17Wala bala kamo makatalupangod nga ang bisan ano nga nagasulod sa baba sang tawo nagakadto sa iya tiyan kag ginapagwa sa lawas? 18Pero ang mga pulong nga nagagwa sa baba nagahalin sa tagipusoon, kag amo ina ang nagadagta sa tawo. 19Kay sa tagipusoon sang tawo nagagikan ang malaut nga mga panghunahona: ang pagpatay, ang pagpanginbabayi ukon pagpanginlalaki, ang pagpakighilawas, ang pagpangawat, ang pagbutig, kag ang pagpasipala sa iban. 20Ini nga mga butang amo ang nagadagta sa tawo. Pero indi madagtaan ang tawo kon magkaon sia nga wala makapanghinaw sang iya mga kamot.” 21Naghalin si Jesus sa sadto nga duog kag nagkadto sa kadutaan malapit sa mga siyudad sang Tiro kag Sidon. 22May isa ka babayi nga taga-Canaan nga nagapuyo didto, nga nagpalapit sa iya nga nagasinggit, “Sir, kaliwat ni David! Kaluoyi ako! Ang akon anak nga babayi ginagamhan sang yawa kag malubha ang iya kahimtangan.” 23Pero si Jesus wala gid magsabat sa iya. Ang iya mga gintuton-an nagpalapit sa iya kag nagpangabay gid nga nagasiling, “Pahalina sia! Nagasunodsunod sia sa aton kag nagagahod!” 24Dayon si Jesus nagsabat, “Ako ginpadala para lamang sa nadula nga mga karnero sang Israel.” 25Dayon nagkadto ang babayi sa iya atubangan kag nagluhod nga nagasiling, “Sir, buligi ako!” 26Nagsabat si Jesus, “Indi nagakabagay nga kuhaon ang pagkaon sang mga kabataan kag ihaboy sa mga ido.” 27Nagsabat sia, “Matuod ina, Sir, pero bisan ang mga ido nagakaon sang usik nga nagakalahulog sa lamisa sang ila mga agalon.” 28Dayon nagsabat si Jesus sa iya, “Babayi, kadaku sang imo pagtuo! Matuman ang imo ginapangabay suno sa imo luyag.” Sa amo gid nga tion nag-ayo ang iya anak nga babayi. 29Naghalin si Jesus sa sadto nga duog kag nagkadto sa higad sang Linaw sang Galilea. Nagtaklad sia sa isa ka bakulod kag naglingkod didto. 30Nagkadto sa iya ang madamo nga mga tawo nga nagadala sang mga piang, mga bulag, mga pingkaw, mga apa, kag sang madamo pa nga mga masakiton, kag ila ginbutang sa atubangan ni Jesus, kag gin-ayo niya sila. 31Ang mga tawo natingala sang ila makita nga ang mga apa makahambal, ang mga pingkaw makauntay sang ila mga kamot, ang mga piang makalakat, ang mga bulag makakita; kag gindayaw sang mga tawo ang Dios sang Israel. 32Gintawag ni Jesus ang iya mga gintuton-an kag nagsiling sa ila, “Naluoy ako sa sini nga mga tawo, kay tatlo na ini ka adlaw ang ila pag-upod sa akon, kag karon nawad-an na sila sing kalan-on. Indi ako luyag nga magpauli sila nga wala makakaon, kay basi magkalalipong sila sa dalanon.” 33Ang mga gintuton-an nagpamangkot sa iya, “Diin bala kita mangita sing pagkaon diri sa desierto nga makaigo para sa sini nga kadamuon sang mga tawo?” 34Ginpamangkot sila ni Jesus, “Pila bala ka bilog ang inyo tinapay?” Nagsabat sila, “Pito ka bilog nga tinapay kag pila lang ka bilog nga magamay nga mga isda.” 35Ginsugo niya ang mga tawo nga magpungko sa duta. 36Dayon ginkuha niya ang pito ka bilog nga tinapay kag ang mga isda, kag sang nakapasalamat sia sa Dios, ginpamihakpihak niya ini kag ginhatag sa mga gintuton-an, kag ang mga gintuton-an naghatag sini sa mga tawo. 37Ang tanan nagkaon kag nabusog. Gintipon sang mga gintuton-an ang nabilin kag pito pa ka alat ang napuno. 38Ang kadamuon sang mga tawo nga nagkalaon 4,000 ka mga lalaki luas sa mga babayi kag mga kabataan. 39Ginpapauli ni Jesus ang mga tawo, nagsakay sia sa sakayan kag nagdungka sa Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\