MATEO 16

1May mga Fariseo kag mga Saduceo nga nagpalapit kay Jesus. Buot nila tilawan sia, gani nagpangayo sila kay Jesus sang isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom sia halin sa Dios. 2Pero si Jesus nagsabat, “Kon magtunod ang adlaw nagasiling kamo, ‘Magaayo ang tiyempo, kay ang langit mapula.’ 3Kag kon aga nagasiling kamo, ‘Magaulan, kay ang langit mapula kag magal-om.’ Sa inyo pagtan-aw sa langit makahibalo kamo kon magaulan ukon magainit, pero indi kamo makahangop sang kahulogan sang mga tanda sining mga panahon! 4Daw ano kalaut kag kadi-diosnon sang mga tawo karon nga mga inadlaw. Nagapangayo bala kamo sing milagro? Wala sing milagro nga ihatag sa inyo luas sang milagro nga natabo kay Jonas.” Gani naglakat sia kag ginbayaan sila. 5Sang pagtabok sang mga gintuton-an sa pihak sang linaw, nalipat sila sa pagdala sing tinapay. 6Nagsiling si Jesus sa ila, “Mag-andam kag magbantay kamo batok sa lebadora sang mga Fariseo kag mga Saduceo.” 7Kag nagbinaisay sila nga nagasiling, “Naghambal sia sini kay wala kita makadala sing tinapay.” 8Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginabaisan, nagpamangkot sa ila, “Ngaa bala nagabinaisay kamo tungod kay wala kamo sing tinapay? Kadiutay sang inyo pagtuo! 9Wala pa bala kamo makahangop? Wala bala kamo makadumdom sang lima ka tinapay nga ginpamihakpihak para sa 5,000 ka mga tawo? Pila bala ka alat ang inyo ginpuno? 10Kag yadtong pito ka tinapay sa 4,000 ka mga tawo? Pila bala ka alat ang inyo ginpuno? 11Wala bala kamo makahangop nga indi nahanungod sa tinapay ang ginhambal ko sa inyo? Nagsiling ako nga mag-andam kamo sa lebadora sang mga Fariseo kag mga Saduceo!” 12Dayon nahangpan sang mga gintuton-an nga wala sia magpaandam sa ila nahanungod sa lebadora sang tinapay, kundi sa pagtulon-an sang mga Fariseo kag mga Saduceo. 13Nagkadto si Jesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo sa diin nagpamangkot sia sa iya mga gintuton-an, “Sin-o bala ang Anak sang Tawo suno sa mga tawo?” 14Nagsabat sila, “May nagasiling nga si Juan Bautista. May iban nga nagasiling nga si Elias kag may iban pa gid nga nagasiling nga si Jeremias ukon iban nga mga propeta.” 15Si Jesus nagpamangkot sa ila, “Pero suno sa inyo, sin-o bala ako?” 16Si Simon Pedro nagsabat, “Ikaw ang Cristo, ang Anak sang Dios nga buhi.” 17Si Jesus nagsabat, “Bulahan ka, Simon, anak ni Juan! Kay ini nga kamatuoran wala ginpahayag sa imo sang tawo, kundi sang akon Amay sa langit. 18Kag ako nagasiling sa imo, ikaw si Pedro nga kon sayuron ‘Bato’ kag sa sini nga bato pagatukoron ko ang akon iglesia. Bisan ang gahom sang kamatayon indi makadaog sa iya. 19Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang Ginharian sang langit, kag kon ano ang imo ginadumilian sa duta pagadumilian man didto sa langit, kag kon ano ang imo ginatugotan sa duta pagatugotan man didto sa langit.” 20Dayon nagpaandam si Jesus sa iya mga gintuton-an, nga indi nila pag-isugid sa kay bisan sin-o nga sia amo ang Cristo. 21Sugod sadto nga tion naghambal si Jesus sing maathag sa iya mga gintuton-an, “Dapat ako magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sing tama sa mga katigulangan sang mga Judio, sa pangulo nga mga pari, kag sa mga manunodlo sang Kasugoan. Pagapatyon ako, kag sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon ako.” 22Gindala sia ni Pedro sa uloonhan kag ginsaway, “Ginoo, ang Dios indi magtugot sini! Indi ini dapat mahanabo sa imo!” 23Nagbalikid si Jesus kay Pedro kag ginsingganan sia, “Palayo ka sa akon, Satanas! Ginabalabagan mo ako, kay ang imo mga panghunahona iya sang tawo, kag indi iya sang Dios!” 24Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Ang bisan sin-o nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon, magpas-an sang iya krus kag magsunod sa akon. 25Kay ang tawo nga buot magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi madula sini, pero ang tawo nga nagadula sang iya kabuhi bangod sa akon makakita sini. 26Ano bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid! Wala sing sarang mahatag ang tawo agod mabuhi sia liwat. 27Kay ang Anak sang Tawo madali na lang magkari sa himaya sang iya Amay kaupod sa iya mga anghel, kag dayon magahatag sia sing balos sa tagsa ka tawo suno sa iya mga binuhatan. 28Dumdoma ninyo ini! May iban diri sa inyo nga indi mapatay tubtob nga makita nila ang Anak sang Tawo nga nagakari subong Hari.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\