MATEO 17

1Sang makaligad ang anom ka adlaw gindala ni Jesus si Pedro kag ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. 2Samtang nagatulok sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Ang iya guya nagsilaw subong sang adlaw, kag ang iya bayu nagputi subong sang kapawa. 3Dayon nakita sang tatlo ka mga gintuton-an si Moises kag si Elias nga nagapakighambal kay Jesus. 4Gani si Pedro nagsiling kay Jesus, “Ginoo, maayo gid nga yari kita diri. Kon luyag mo, mahimo ako sing tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag ang isa para kay Elias.” 5Sang nagahambal pa sia, ginlikupan sila sang masilaw nga panganod, kag gikan sa panganod may isa ka tingog nga nagasiling, “Ini amo ang akon hinigugma nga Anak nga nahamut-an ko gid. Pamatii ninyo sia!” 6Sang pagkabati sini sang mga gintuton-an, hinadlukan gid sila kag naghapa sila sa duta. 7Ginpalapitan sila ni Jesus kag gintandog nga nagasiling, “Tindog kamo kag indi magkahadlok!” 8Sang pagtangla nila, wala sila sing iban nga nakita, kundi si Jesus lamang. 9Sang pagdulhog nila sa bukid, nagpaandam si Jesus sa ila nga nagasiling, “Indi kamo magpanugid bisan kay sin-o sang inyo nakita, tubtob nga ang Anak sang Tawo mabanhaw.” 10Dayon nagpamangkot ang mga gintuton-an sa iya, “Ngaa bala nagasiling ang mga manunodlo sang Kasugoan nga si Elias magauna sa pagkari?” 11Si Jesus nagsabat, “Matuod gid nga si Elias magakari sing una kag magaaman sang tanan nga mga butang. 12Pero nagasiling ako sa inyo nga si Elias nagkari na, ugaling wala sia ginkilala sang mga tawo, kundi ginhimo nila sa iya ang tanan nga luyag nila. Sa amo man nga paagi ang Anak sang Tawo pagapaantuson nila.” 13Dayon nahangpan sang mga gintuton-an nga nagahambal sia nahanungod kay Juan Bautista. 14Sang pagbalik nila sa madamo nga mga tawo, may isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus, kag nagluhod 15nga nagasiling, “Sir, kaluoyi ang akon anak nga lalaki. Kuyapon sia kag kon abuton tama gid ang iya pag-antos sa bagay nga pirme nagakatumba sa kalayo ukon sa tubig. 16Gindala ko sia sa imo mga gintuton-an, pero indi sila makaayo sa iya.” 17Si Jesus nagsabat, “Daw ano ka di-matinuohon kag kabalingag sa inyo! Tubtob san-o pa bala magaupod ako sa inyo? Tubtob san-o pa bala ako magabatas sa inyo? Dalha ang bata diri sa akon!” 18Gintabog ni Jesus ang yawa kag naggwa ini, kag sa sadto gid nga tion nag-ayo ang bata. 19Dayon nagpalapit kay Jesus ang mga gintuton-an sang silahanon na lang kag nagpamangkot, “Ngaa indi kami makatabog sang yawa sa bata?” 20Si Jesus nagsabat, “Ina tungod kay kulang ang inyo pagtuo. Dumdoma ninyo ini! Kon may pagtuo kamo subong kadaku sang liso sang mostasa sarang kamo makasiling sa sini nga bakulod, ‘Saylo ka didto!’ kag ini magasaylo. Wala sing butang nga indi ninyo mahimo! [ 21Pero ang pangamuyo kag ang pagpuasa amo lamang ang makapagwa sini nga sahi sang yawa; kag wala na gid sing iban.]” 22Sang pagtilipon sang mga gintuton-an sa Galilea, nagsiling si Jesus sa ila, “Ang Anak sang Tawo madali na lang itugyan sa kamot sang mga tawo 23nga magapatay sa iya, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon sia.” Ang mga gintuton-an nagkasubo gid. 24Sang pag-abot ni Jesus kag sang mga gintuton-an sa Capernaum, ang mga manugsokot sang buhis sang templo nagpalapit kay Pedro kag nagpamangkot, “Nagabayad man bala ang inyo manunodlo sang buhis sa templo?” 25“Huo, e!” ang sabat ni Pedro. Sang pagsulod ni Pedro sa balay, nag-una si Jesus hambal, “Sa imo abi, Simon, sin-o bala ang nagabayad sa mga hari sini nga kalibutan sang balayran sa adwana ukon mga buhis? Ang mga pumoluyo bala sang pungsod ukon mga dumoluong?” 26Nagsabat si Pedro, “Ang mga dumoluong.” Si Jesus nagsiling, “Kon amo nagakahulogan nga indi kinahanglan magbayad ang mga pumoluyo. 27Ugaling agod indi sila masaklaw sa aton, kadto ka sa dagat kag magpamunit kag ang una nga isda nga imo mahulik sa iya baba makita mo ang kuwarta nga metal nga sarang makabayad sang imo kag sang akon buhis sa templo. Kuhaa kag ibayad para sa aton buhis.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\