MATEO 18

1Sa sadto nga tion nagpalapit ang mga gintuton-an kay Jesus kag nagpamangkot, “Sin-o bala ang labing daku sa Ginharian sang langit?” 2Gintawag ni Jesus ang isa ka diutay nga bata kag ginpatindog sia sa ila atubangan, 3kag nagsiling, “Dumdoma ninyo ini! Kon indi kamo magbaylo kag manginkaangay sa magamay nga mga kabataan, indi gid kamo makasulod sa Ginharian sang langit. 4Gani ang nagapaubos sang iya kaugalingon kag manginkaangay sining diutay nga bata, amo ang labing daku sa Ginharian sang langit. 5Kag ang nagabaton sang kasubong sining diutay nga bata sa akon ngalan nagabaton sa akon.” 6“Ang bisan sin-o nga manginkabangdanan sang pagbiya sining magamay nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, maayo pa nga ihigot ang galingan nga bato sa iya liog kag lumsan sia sa madalom nga dagat. 7Kailo man ang kalibutan bangod sang mga butang nga nagapatalang sa mga tawo! Kag ini nga mga butang mahanabo gid man. Pero kailo ang tawo nga manginkabangdanan sini! 8“Kon ang imo kamot ukon tiil amo ang kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini kag ihaboy! Maayo pa nga magsulod ka sa langit nga isa lang ang imo kamot ukon tiil sang sa duha ang imo kamot kag tiil nga idap-ong ka sa kalayo nga wala sing katapusan. 9Kag kon ang imo mata manginkabangdanan sang imo pagbiya, lukata ini kag ihaboy! Maayo pa nga magsulod ka sa langit nga isa lang ang imo mata sang sa duha ang imo mata nga idap-ong ka sa kalayo sa impiyerno.” 10“Mag-andam kamo nga indi ninyo matamay ang isa sining magamay nga mga kabataan. Nagasiling ako sa inyo nga ang ila mga anghel sa langit yara pirme sa atubangan sang akon Amay nga langitnon. [ 11Kay ang Anak sang Tawo nagkari sa pagluwas sang nadula.] 12“Ano bala sa inyo? Ano bala ang himuon sang isa ka tawo nga may 100 nga mga karnero kag ang isa sa ila nadula? Bayaan niya ang 99 didto sa bakulod nga nagahalab kag iya pangitaon ang nadula nga karnero. 13Nagasiling ako sa inyo, kon iya makita ini, ang iya kalipay tungod sining isa labi pa sang iya kalipay sa 99 nga wala madula. 14Subong man ang inyo Amay sa langit indi luyag nga ang isa sining magamay nga mga kabataan madula.” 15“Kon ang imo utod makasala batok sa imo, kadtoi sia kag sugiri sang iya sayop nga kamuhanon lang. Kon magpamati sia sa imo, ti magabalik ang inyo pag-ayuhay. 16Pero kon indi sia magpamati sa imo, dala ka sing isa ukon duha pa ka tawo agod nga suno sa ginasiling sang kasulatan, ‘Ang tagsa ka panumbongon masaksihan sang duha ukon tatlo ka tawo.’ 17Ugaling kon indi sia magpamati sa ila, isugid ini sa iglesia. Kag kon indi pa gid sia magpamati sa iglesia kabiga sia nga dumoluong ukon manugsokot sang buhis.” 18“Gani nagasiling ako sa inyo nga kon ano ang ginadumilian ninyo sa duta, ini pagadumilian man sa langit. Kon ano ang inyo ginapahanugotan sa duta, ini pagapahanugotan man sa langit. 19“Nagasiling pa gid ako sa inyo, nga kon ang duha sa inyo maghisugot diri sa duta nahanungod sang butang nga inyo pangayuon sa pangamuyo, ina pagahimuon para sa inyo sang akon Amay sa langit. 20Kay kon diin ang duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.” 21Nagpalapit si Pedro kay Jesus kag nagpamangkot, “Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magapatawad sa iya? Tubtob bala sa makapito?” 22Si Jesus nagsabat, “Wala ako magsiling sa imo nga tubtob sa makapito, kundi 70 ka pito.” 23Kay ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka hari nga luyag maghusay sang mga utang sang iya mga suloguon sa iya. 24Sang nagahusay sia sang ila mga utang, may gindala sa iya nga nakautang sing minilyon ka pisos. 25Tungod nga indi makabayad ang suloguon sang iya utang, nagsugo ang iya agalon nga ibaligya sia, ang iya asawa, ang iya mga kabataan kag ang tanan niya nga pagkabutang agod mabayaran niya ang iya mga utang. 26Nagluhod ang suloguon sa atubangan sang iya agalon kag nagpakiluoy, ‘Amoy, hulatholata lang ako anay, kay bayaran ko ikaw sang tanan!’ 27Ang agalon naluoy sa iya, gani ginpalakat niya sia kag wala na pagpabayara sang iya utang. 28“Karon naggwa sia kag nasugata niya ang isa man ka suloguon nga nakautang sa iya sing pila lamang ka pisos. Ginliab niya sia kag ginkuga nga nagasiling, ‘Bayari ang utang mo sa akon!’ 29Ang iya pareho nga suloguon nagluhod nga nagapakiluoy sa iya, ‘Hulatholata lang ako anay, kay bayaran ko ikaw!’ 30Pero indi gid sia makahulat. Sa baylo ginpabilanggo niya sia tubtob mabayaran niya ang iya utang. 31Sang pagkakita sini sang iban nga mga suloguon, naglain gid ang buot nila kag ginkadtuan nila ang ila agalon kag ginsugiran sang nahanabo. 32Gani ginpatawag sang agalon yadtong suloguon kag ginhambalan, ‘Walay pulos ka nga suloguon! Ginpatawad ko ang imo mga utang kay nagpakiluoy ka sa akon. 33Kuntani magkaluoy ka man sa pareho mo nga suloguon subong sang pagkaluoy ko sa imo.’ 34Naakig gid ang iya agalon kag ginpabilanggo sia agod masilutan tubtob nga bayaran niya ang tanan niya nga utang.” 35Sa katapusan si Jesus nagsiling, “Amo man ini ang himuon sa inyo sang akon Amay sa langit kon ang tagsa sa inyo indi magpatawad sang inyo utod sa inyo tagipusoon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\