MATEO 19

1Sang makasiling sini si Jesus, naghalin sia sa Galilea kag nagkadto sa duog nga sakop sang Judea sa tabok sang suba sang Jordan. 2Madamo nga mga tawo ang nagsunod sa iya kag iya sila ginpang-ayo didto sa ila mga balatian. 3May mga Fariseo nga nagpalapit kag luyag magdakupdakop sa iya sa sining pamangkot, “Ginatugotan bala sang aton Kasugoan ang isa ka tawo sa pagbulag sa asawa sa bisan ano nga kabangdanan?” 4Si Jesus nagsabat, “Wala bala ninyo mabasahi sa kasulatan nga sang pagtuga sang Dios sang tawo ginhimo niya sila nga lalaki kag babayi? 5Kag ang Dios nagsiling, ‘Tungod sini ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin-isa.’ 6Gani indi na sila duha, kundi isa. Kon amo, indi pagbulagon sang tawo ang gintiayon sang Dios.” 7Ang mga Fariseo nagpamangkot sa iya, “Ti, ngaa man nga nagsugo si Moises nga hatagan lang sang isa ka tawo ang iya asawa sang papeles sang pagbulagay kag bayaan sia?” 8Nagsabat si Jesus sa ila, “Ginapahanugotan kamo ni Moises sa pagbulag sa inyo asawa tungod kay matig-a gid ang inyo ulo. Pero sa ginsugoran indi amo ini. 9Gani nagasiling ako sa inyo nga ang tawo nga magbulag sa iya asawa sa iban nga kabangdanan luas sa pagpanginlalaki, kag magpangasawa liwat, nagapanginbabayi.” 10Ang iya mga gintuton-an nagsiling sa iya, “Kon amo man lang ina ang matabo sa pag-asawahay, maayo pa nga indi na lang magpangasawa.” 11Nagsabat si Jesus, “Ini nga pagtulon-an indi para sa tanan, kundi para lang sa ginhatagan sini sang Dios. 12Kay may madamo nga mga kabangdanan kon ngaa may mga tawo nga indi makapangasawa: ang iban natawo nga indi sarang makapangasawa; ang iban indi magpangasawa tungod kay ginkapon sila; kag ang iban pa gid indi magpangasawa tungod sang Ginharian sang langit. Ang makasarang sa pagbaton sini nga pagtudlo magbaton sini.” 13May mga tawo nga nagdala kay Jesus sang magamay nga mga kabataan agod tungtongan niya sila sang iya kamot kag pangamuyoan, pero ginsabdong sila sang mga gintuton-an. 14Si Jesus nagsiling, “Pabay-i lang ninyo ang magamay nga mga kabataan sa pagkari sa akon, kag indi ninyo sila pagpunggi, kay ang Ginharian sang langit ila sang mga kasubong nila.” 15Gintungtong ni Jesus ang iya kamot sa ila kag sa tapos sini naglakat sia. 16May isa ka tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot, “Manunodlo, ano bala ang maayo nga himuon ko agod akon maangkon ang kabuhi nga walay katapusan?” 17Nagsabat si Jesus, “Ngaa bala nagapamangkot ka sa akon kon ano ang maayo?” May Isa lamang nga maayo. Tumana ang mga sugo kon luyag ka mag-angkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. 18Nagpamangkot sia, “Ano nga mga sugo?” Nagsabat si Jesus, “Indi ka magpatay, indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpangawat, kag indi ka magbutig. 19Tahura ang imo amay kag ang imo iloy, kag higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” 20Ang pamatan-on nagsabat, “Natuman ko na ini nga mga sugo. Ano pa bala ang nakulang sa akon?” 21Si Jesus nagsiling sa iya, “Kon luyag ka nga manginhimpit, lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang kag ihatag mo ang kuwarta sa mga imol, kag magaangkon ka sing manggad sa langit kag dali sunod ka sa akon.” 22Sang pagkabati sini sang pamatan-on, naglakat sia nga masinulob-on, kay manggaranon sia. 23Gani si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, “Nagasiling ako sa inyo nga mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang langit. 24Nagasiling pa gid ako sa inyo nga mas mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios sang sa isa ka kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom.” 25Sang pagkabati sini sang mga gintuton-an natingala gid sila. Nagpamangkot sila, “Kon amo ina, sin-o na lang bala ang maluwas?” 26Gintulok sila ni Jesus sing wala pulopamisok kag ginsabat, “Para sa tawo indi ini mahimo, pero para sa Dios mahimo ini tanan.” 27Dayon si Pedro nagsiling, “Tan-awa bala, ginbayaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo. Ano bala ang amon makuha?” 28Nagsiling si Jesus sa ila, “Tandai ninyo ini! Kon ang Anak sang Tawo maglingkod na sa iya mahimayaon nga trono, sa Bag-o nga Panahon, dayon kamo nga dose nga nagsunod sa akon magalingkod man sa inyo mga trono sa paghukom sa dose ka tribo sang Israel. 29Ang tagsatagsa nga nagbiya sang iya mga balay, mga utod nga lalaki, mga utod nga babayi, amay, iloy, kabataan, ukon mga duta bangod sa akon, magabaton sing ginatos pa ka pilo, kag magapanubli sang kabuhi nga walay katapusan. 30Pero madamo karon nga nahauna nga maulihi, kag madamo nga mga ulihi nga mauna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\