MATEO 2

1Sang natawo na si Jesus sa banwa sang Betlehem nga sakop sang Judea sa panahon nga si Herodes ang hari, may nag-abot nga mga tawo sa Jerusalem halin sa sidlangan, nga nakatuon sang mga bituon. 2Nagpamangkot sila, “Diin bala ang bata nga natawo nga manginhari sang mga Judio? Nakita namon ang iya bituon sang pagsubang sini sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa iya.” 3Sang pagkabati sini ni Haring Herodes natublag gid sia kag amo man ang tanan nga mga tawo sa Jerusalem. 4Ginpatawag niya ang tanan nga pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan kag nagpamangkot sia sa ila, “Diin bala magapakatawo ang Cristo?” 5Nagsabat sila, “Didto sa banwa sang Betlehem, sakop sang Judea, kay amo ini ang ginsulat sang propeta: 6‘Ikaw, O Betlehem, sa duta sang Juda, Indi ikaw ang pinakakubos Sa mga pangulo sang Juda, Kay sa imo magagikan Ang isa ka pangulo Nga magatuytoy sa akon mga tawo Nga Israel.’ ” 7Dayon ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumoloaw halin sa sidlangan kag nagpamangkot sia sa ila kon san-o gid nagsubang ang bituon. 8Dayon ginpakadto niya sila sa Betlehem kag ginsingganan, “Lakat kamo kag pangitaa gid ninyo ang bata, kag kon inyo sia makita pahibal-a ninyo ako, agod makakadto man ako kag magsimba sa iya.” 9Sang makasiling sini ang hari naglakat sila. Sa gilayon nakita nila ang bituon nga nakita nila anay sa sidlangan, kag nag-una ini sa ila kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin nahamtang ang bata. 10Nagkalipay gid sila, sang makita nila ang bituon! 11Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon ginbuksan nila ang ila mga dala, kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insyenso, kag mira. 12Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga indi sila magbalik kay Herodes; gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. 13Sang makahalin na sila, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo kag nagsiling, “Bangon ka, dalha ang bata kag ang iya iloy kag magpalagyo kamo pa Egipto. Pabilin kamo didto tubtob magsiling ako sa inyo nga magbalik na kamo, kay si Herodes magapangita sang bata sa pagpatay sa iya.” 14Gani sa sina gid nga gab-i si Jose nagbangon kag gindala ang bata kag ang iya iloy pa Egipto, 15sa diin sia nagpuyo tubtob nga si Herodes napatay. Ini nahanabo agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi sa propeta, “Gintawag ko ang akon anak nga lalaki halin sa Egipto.” 16Sang mahibal-an ni Herodes nga ginpalapaw sia sang mga dumoloaw gikan sa sidlangan, naakig gid sia. Nagmando sia nga pamatyon ang tanan nga mga bata nga lalaki sa Betlehem kag sa iya sini palibot nga mga banwa halin sa duha ka tuig paidalom, suno sa tion nga iya nahibal-an sa mga dumoloaw. 17Sa sini natuman ang ginsiling ni Jeremias nga propeta: 18“Isa ka tingog ang nabatian sa Rama, Ang tingog Sang pagpanalambiton kag paghinibi. Si Raquel nagahibi Tungod sa iya mga kabataan, Nagahibi sia kag indi gid malugpayan, Kay sila tanan nagkalamatay.” 19Sang mapatay na si Herodes, ang anghel sang Ginoo nagpakita kay Jose sa damgo didto sa Egipto 20kag nagsiling, “Bangon ka, dalha ang bata kag ang iya iloy kag balik ka sa duta sang Israel kay patay na ang mga nagahingabot sa kabuhi sang bata.” 21Gani si Jose nagbangon, gindala ang bata kag ang iya iloy, kag nagbalik sa duta sang Israel. 22Pero sang pagkabati ni Jose nga si Arquelao amo ang nagbulos kay Herodes nga iya amay subong hari sang Judea, nahadlok sia magkadto didto. Sa tapos sia mapaandaman sa damgo, nagkadto sia sa duta sang Galilea. 23Didto sia nagpuyo sa banwa nga ginatawag Nazaret, agod matuman ang ginsiling sang mga propeta, “Pagatawgon sia nga Nazareno.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\