MATEO 20

1“Ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka tag-iya sang talamnan sang ubas nga naglakat sang aga pa gid sa pagpangita sing mga manug-obra para sa iya talamnan. 2Nagsugot sia sa pagbayad sa ila sa minimo nga suhol sa isa ka adlaw kag ginpadala niya sila sa pag-obra sa iya talamnan sang ubas. 3Sang mga alas nuwebe sa aga nagkadto sia sa merkado kag nakita niya nga may mga tawo nga nagatilindog didto nga wala sing obra. 4Gani nagsiling sia sa ila, ‘Mag-obra man kamo sa akon talamnan sang ubas, kay suholan ko kamo sang nagakaigo.’ 5Gani naglakat sila sa pag-obra. Amo man ang ginhimo niya sang mga alas dose kag sang mga alas tres sa hapon. 6Sang mga alas singko na sa hapon nagkadto naman sia sa merkado kag may nakita pa gid sia nga nagatilindog didto, kag nagpamangkot sia sa ila, ‘Ngaa bala nagatilindog lang kamo diri sa bug-os nga adlaw nga wala sing obra?’ 7Nagsabat sila, ‘Ti, anhon mo kay wala man sing may nagpaobra sa amon.’ Nagsiling sia sa ila, ‘Kon amo ina, kadto man kamo kag mag-obra sa akon talamnan sang ubas.’ 8“Sang sirom na, nagsiling ang tag-iya sang talamnan sang ubas sa iya enkargado, ‘Tawga ang mga manug-obra kag suholi sila halin sa mga naulihi gid nga nag-obra tubtob sa mga nahauna.’ 9Ang mga nag-ulobra sugod sang alas singko sa hapon ginbayaran sang minimo nga suhol. 10Sang suholan na ang mga nahauna nga nag-ulobra, naghunahona sila nga daku ang ila mabaton, pero ang tagsatagsa sa ila ginhatagan man sang minimo nga suhol. 11Ginbaton nila ang ila suhol, ugaling nagkulomuron sila batok sa tag-iya, 12nga nagasiling, ‘Ining mga naulihi nag-obra sing isa ka oras lang, pero kami nag-obra sa bug-os nga adlaw sa nagatagiti nga init, pero pareho lang ang imo suhol sa amon!’ 13Ang tag-iya nagsabat sa isa sa ila, ‘Abyan, pamati ka! Wala ta ikaw gindayai. Indi bala nagkasugot kita sa minimo nga suhol? 14Karon, kuhaa ang imo suhol, kag magpauli. Akon ini luyag nga suholan ining naulihi pareho sa imo. 15Indi bala ako makapagusto kon ano ang himuon ko sang akon kuwarta? Ukon nahisa ka bala kay maalwan ako?’ ” 16Kag si Jesus nagsiling pa gid, “Gani ang mga naulihi mauna, kag ang mga nahauna maulihi.” 17Sang nagapakadto si Jesus sa Jerusalem, ginpain niya ang dose ka mga gintuton-an kag samtang nagalakat sila nagsiling sia sa ila, 18“Karon, nagapakadto kita sa Jerusalem sa diin ang Anak sang Tawo igatugyan sa kamot sang pangulo nga mga pari kag mga manunodlo sang Kasugoan, kag ila sia pamatbatan sing kamatayon. 19Dayon igatugyan nila sia sa mga Gentil nga magauligyat kag magabunal sa iya, kag magalansang sa iya sa krus, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon sia.” 20Dayon nagpalapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo upod sa iya mga anak nga lalaki, nagluhod sa iya atubangan, kag may ginpangabay. 21Si Jesus nagpamangkot sa iya, “Ano bala ang luyag mo?” Ang babayi nagsabat, “Ginapangabay ko nga kon maghari ka na, papungkoa ining duha ko ka anak, ang isa sa imo tuo kag ang isa sa imo wala.” 22Si Jesus nagsabat sa ila, “Wala kamo makahibalo sang inyo ginapangayo. Sarang bala kamo makainom sa kupa nga akon pagaimnan sa indi na lang madugay?” Nagsabat sila, “Huo, sarang kami.” 23Nagsiling si Jesus sa ila, “Sarang kamo matuod makainom sa kupa nga akon pagaimnan. Pero ang pagpapungko sa akon tuo ukon sa akon wala, indi ako ang magahatag sina. Ini nga mga pulongkoan para lamang sa ila nga gin-amanan sang akon Amay.” 24Sang pagkabati sini sang napulo ka mga gintuton-an naakig sila sa duha ka mag-utod. 25Gani gintawag sila tanan ni Jesus kag ginsingganan, “Inyo nahibaluan nga ang mga pangulo may gahom sa ila mga tinawo kag nagapagusto lang sila sang ila himuon sa ila mga tinawo. 26Pero lain iya ang para sa inyo. Kay kon may isa sa inyo nga luyag magpangulo, dapat sia magmanginsuloguon ninyo. 27Kag kon may isa sa inyo nga luyag mangin-una, dapat sia mangin-ulipon ninyo. 28Subong nga ang Anak sang Tawo wala magkari agod alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tawo.” 29Sang nagapagwa sila sa Jerico, madamo nga mga tawo ang nagasunod kay Jesus. 30May duha ka bulag nga nagpungko sa higad sang dalan nga nakabati nga si Jesus nagaagi, gani nagsagad sila singgit, “Sir, kaliwat ni David! Kaluoyi kami!” 31Ginsaway sila sang mga tawo kag ginpahipos. Pero nagsinggit pa gid sila sing mabaskog, “Sir, kaliwat ni David! Kaluoyi kami!” 32Si Jesus nagdulog kag nagtawag sa ila, kag ginpamangkot niya sila, “Ano bala ang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo?” 33Nagsabat sila, “Sir, luyag kami nga makakita!” 34Si Jesus naluoy sa ila kag gintandog niya ang ila mga mata, kag sa gilayon nakakita sila kag nagsunod sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\