MATEO 21

1Sang nagahilapit na sila sa Jerusalem, nakaabot sila sa Betfage, sa bukid sang mga Olivo. Sang didto na sila, ginpauna ni Jesus ang duha sang iya mga gintuton-an 2kag ginsingganan, “Kadto kamo sa baryo nga yara sa unhan, kag didto inyo makita gilayon ang isa ka asna nga nahigot kaupod sa iya tinday. Hubari ninyo sila kag dalha diri sa akon. 3Kon may mamangkot sa inyo, singgani sia, ‘Ang Ginoo nagakinahanglan sa ila,’ kag sa gilayon ipadala niya sila.” 4Ini nahanabo sa pagpamatuod sang ginhambal sang propeta: 5“Sugiri ninyo ang siyudad sang Sion, Karon ang imo hari magaabot sa imo, Mapainuboson sia Kag nagasakay sa asna, Sa polyino, nga tinday sang asna.” 6Gani nag-una ang mga gintuton-an kag gintuman ang ginsugo sa ila ni Jesus. 7Gindala nila ang asna kag ang polyino, kag ginhampiluan nila ang ila mga kunop kag ginsakyan ni Jesus ini. 8Madamo nga mga tawo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan. Ang iban nagtapas sang mga sanga sang kahoy kag ginladlad sa dalan. 9Ang mga tawo nga nagauna sa kay Jesus kag ang mga nagasunod nagsagad singgit, “Dayawon ang kaliwat ni David! Ang Dios magbendisyon sa iya nga nagakari sa ngalan sang Ginoo! Dayawon ang Dios!” 10Sang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang bug-os nga siyudad nagkinagula nga nagapamangkot, “Sin-o bala sia?” 11Nagsabat ang mga tawo, “Sia amo ang propeta nga si Jesus nga taga-Nazaret nga sakop sang Galilea.” 12Nagsulod si Jesus sa templo kag iya ginpanabog pa gwa ang tanan nga nagapamaligya kag nagapamakal sa sulod sang templo. Ginpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugkambyo sang kuwarta, kag ang mga pulongkoan sang mga nagapamaligya sang mga pating. 13Ginsingganan niya sila, “Nasulat sa Kasulatan nga ang Dios nagsiling, ‘Ang akon balay pagatawgon nga balay nga palangamuyoan.’ Pero inyo ginahimo ini nga palanaguan sang mga buyong!” 14Ang mga bulag kag mga piang nagkadto sa iya didto sa templo kag gin-ayo niya sila. 15Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunodlo sang Kasugoan naakig sang ila makita ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo kag ang mga kabataan nga nagahinugyaw sa templo kag nagasininggit, “Dayawon ang kaliwat ni David!” 16Gani nagsiling sila kay Jesus, “Nabatian mo bala ang ila ginasiling?” Si Jesus nagsabat, “Huo! Wala bala ninyo mabasahi nga ang kasulatan nagasiling, ‘Gintudloan mo ang mga kabataan kag mga lapsag sa paghalad sang himpit nga pagdayaw’?” 17Ginbayaan sila ni Jesus kag naggwa sia sa siyudad pakadto sa Betania sa diin sia naghigda sadto nga gab-i. 18Sa madason nga aga, sang nagapabalik si Jesus sa siyudad sang Jerusalem, ginutom sia. 19Nakita niya ang isa ka kahoy nga higera sa higad sang dalan. Ginpalapitan niya ini, pero wala sia sing may nakita nga bunga kundi mga dahon gid lang. Gani nagsiling sia sa kahoy, “Sugod karon indi ka na gid makapamunga!” Kag sa gilayon nalaya ang higera. 20Sang makita ini sang mga gintuton-an natingala gid sila. Nagpamangkot sila, “Ngaa bala nalaya gilayon ang higera?” 21Nagsiling si Jesus, “Dumdoma ninyo ini! Kon nagatuo kamo kag wala nagapangduhadoha, mahimo ninyo ang akon nahimo sa sining higera; kag indi lamang ina, kundi makasiling pa kamo sa sini nga bakulod, ‘Halin ka diri kag maglukso sa dagat,’ kag mahimo ina. 22Kon nagatuo kamo, mabaton ninyo ang bisan ano nga pangayuon ninyo sa pangamuyo.” 23Nagbalik si Jesus sa templo, kag sang nagapanudlo sia didto, ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Judio nagpalapit sa iya kag nagpamangkot, “Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang? Sin-o bala ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?” 24Si Jesus nagsabat sa ila, “Ako man may isa ka pamangkot sa inyo, kag kon inyo masabat ini sugiran ko kamo sang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. 25Sa diin bala nagikan ang awtoridad ni Juan sa pagbautiso, sa Dios bala ukon sa tawo?” Kag nagbinaisay sila nga nagasiling, “Ano bala ang aton isabat? Kon magsiling kita, ‘Gikan sa Dios,’ masiling sia sa aton, ‘Ngaa wala kamo magpati kay Juan?’ 26Pero kon magsiling kita, ‘Gikan sa tawo,’ nahadlok man kita sa mga tawo kay ginakilala nila si Juan nga isa ka propeta.” 27Gani nagsabat sila kay Jesus, “Wala kami makahibalo.” Dayon nagsiling sia sa ila, “Ti, indi ko man kamo pagsugiran kon sa kay sin-o awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.” 28“Karon, ano bala ini sa inyo? May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ginkadtuan niya ang magulang kag ginsingganan, ‘Toto, kadto ka karon sa uma kag mag-obra.’ 29Nagsabat sia, ‘Indi ako!’ Pero sang ulihi nagbaylo ang iya hunahona kag nagkadto sia sa uma. 30Karon ang amay nagkadto man sa manghod kag nagsiling sing amo man. Ang bata nagsabat, ‘Huo, Tay,’ pero wala sia magkadto. 31Diin sini sa ila nga duha ang nagtuman sang sugo sang amay?” Nagsabat sila, “Ang magulang.” Si Jesus nagsiling sa ila, “Nagasiling ako sa inyo nga unahan pa kamo sang mga manugsokot sang buhis kag sang malain nga mga babayi sa pagsulod sa Ginharian sang Dios. 32Kay si Juan Bautista nagkari kag nagtudlo sa inyo sang husto nga dalan, kag wala kamo magpati sa iya, pero ang mga manugsokot sang buhis kag ang malain nga mga babayi nagpati sa iya. Bisan pa nakita ninyo ini, wala gid magliso ang inyo hunahona kag magpati sa iya.” 33Si Jesus nagsiling, “Pamatii ninyo ang isa pa ka palaanggiran: may isa ka tag-iya sang talamnan nga nagpatanom sang ubas. Iya ini ginkudalan palibot, nagpakutkot sia sing buho para pulogaan sang ubas kag nagpatindog sia sing mataas nga balantayan. Iya ini ginpaagsahan kag nagpanglakaton. 34Sang tion na sa pagpamupo sang ubas, ginpadala niya ang iya mga suloguon sa mga agsador sa pagkuha sang iya parti. 35Gindakop sang mga agsador ang iya mga suloguon: ang isa ginbunal nila, ginpatay ang isa, kag ang isa pa gid ginbato nila. 36Liwat iya ginpakadto ang iban niya nga mga suloguon nga madamo pa sang sa nahauna, kag amo man ang ginhimo sang mga agsador sa ila. 37Sa katapusan ginpadala niya sa ila ang iya anak. Nagasiling sia, ‘Tahuron gid nila ang akon anak.’ 38Pero sang pagkakita sang mga agsador sang anak, nagsinilingay sila, ‘Amo ini ang manunobli. Dali kamo, patyon naton sia, kag mangin-aton ang iya palanublion!’ 39Gani gindakop nila sia, ginhaboy sa gwa sang talamnan sang ubas, kag ginpatay.” 40Nagpamangkot si Jesus, “Karon, kon mag-abot ang tag-iya sang talamnan, ano ang iya himuon sa sadtong mga agsador?” 41Nagsabat sila, “Pamatyon gid niya ining malain nga mga tawo nga wala sing luoyluoy, kag ipaagsa niya ang iya talamnan sa iban nga mga agsador nga magahatag sa iya sang iya parti sa tagsa ka patubas.” 42Si Jesus nagsiling sa ila, “Wala bala ninyo mabasahi ang ginasiling sang mga Kasulatan? ‘Ang bato Nga ginsikway sang mga manunokod Nanginpamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini, Daw ano ini ka makatilingala!’ ” 43Si Jesus nagsiling pa gid, “Gani nagasiling ako sa inyo, ang Ginharian sang Dios kuhaon sa inyo, kag ihatag sa mga tawo nga magapatubas sang nagakaigo nga mga bunga. [ 44Ang bisan sin-o nga mahulog sa sini nga bato mapusa, pero ang mahulogan sini nga bato madugmok subong sang yab-ok.]” 45Nabatian sang pangulo nga mga pari kag mga Fariseo ining mga palaanggiran ni Jesus kag nahangpan nila nga sila ang ginatumod ni Jesus. 46Gani gintinguhaan nila nga dakpon sia. Ugaling nahadlok sila sa mga tawo, nga nagakabig kay Jesus subong isa ka propeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\