MATEO 22

1Si Jesus naghambal liwat sa mga tawo paagi sa mga palaanggiran. 2“Ang Ginharian sang langit kaangay sa isa ka hari nga naghanda sang isa ka punsyon sa kasal sang iya anak. 3Ginpadala niya ang iya mga suloguon sa pagtawag sang mga inagda sa punsyon, pero ang mga inagda indi magkadto. 4Gani ginsugo niya ang iban niya nga mga suloguon kag ginsingganan, ‘Singgana ninyo ang mga inagda nga ang akon punsyon handa na, ang akon mga baka kag mga tinday nga pinatambok naihaw na, kag ang tanan handa na. Gani kari kamo kag mamunsyon!’ 5Pero ang mga inagda wala magsapak kundi naglakat sila: ang isa sa iya uma, ang isa sa iya baligyaan, 6samtang ang iban nga mga inagda nagdakop, nagbunal, kag nagpatay sa mga suloguon. 7Ang hari naakig gid, kag ginpadala niya ang iya mga soldado sa pagpamatay sa mga nagpatay sang iya suloguon, kag sa pagsunog sang ila banwa. 8Dayon gintawag niya ang iya mga suloguon kag ginsingganan, ‘Ang akon punsyon sa kasal handa na, ugaling ang mga inagda indi takos. 9Karon kadto kamo sa mga dalan kag agdaha ninyo sa punsyon ang tanan nga inyo masugata.’ 10Gani ang mga suloguon nagkadto sa mga dalan kag gintipon nila ang tanan nga ila nakita, malain kag maayo. Kag ang kalan-an sa punsyon napuno sang mga inagda. 11“Nagsulod ang hari sa pagtan-aw sang mga inagda, kag nakita niya ang isa ka tawo nga wala makasuksok sang bayu para sa punsyon. 12Ginpamangkot sia sang hari, ‘Abyan, ngaa nga nakasulod ka diri nga wala makasuksok sang bayu para sa punsyon?’ Pero wala sia magsabat. 13Dayon ang hari nagsugo sa mga suloguon, ‘Gapusa ninyo ang iya kamot kag tiil kag ihaboy sa kadudolman sa gwa. Didto magahibi sia kag magabagrot sang iya mga ngipon.’ ” 14Kag sa katapusan si Jesus nagsiling, “Kay madamo ang mga gin-agda, pero pila lamang ang mga ginpili.” 15Ang mga Fariseo naglakat kag nagplano sa pagdakupdakop sa kay Jesus paagi sa mga pamangkot. 16Sa ulihi ginpakadto nila ang ila mga gintuton-an kag ang iban nga mga katapo sang partido ni Herodes sa pagpamangkot kay Jesus, “Manunodlo, nahibaluan namon nga ikaw wala nagabutig kag nagatudlo ikaw sang kamatuoran nahanungod sang kabubot-on sang Dios para sa tawo kag wala ikaw nagasapak kon ano ang isiling sang tawo kay wala ikaw sing may ginapasulabi. 17Ano bala sa imo? Batok bala sa aton Kasugoan ang pagbayad sang buhis sa Emperador ukon indi?” 18Ugaling si Jesus nakahibalo sang ila malain nga tuyo gani nagsiling sia, “Mga salimpapaw kamo! Ngaa bala ginadakupdakop ninyo ako? 19Ipakita sa akon ang kuwarta nga ginabayad ninyo sa buhis!” Ginpakita nila sa iya ang kuwarta. 20Ginpamangkot sila ni Jesus, “Kay sin-o bala laragway kag ngalan ang yari diri?” 21Nagsabat sila, “Iya sang Emperador.” Gani si Jesus nagsiling sa ila, “Ti, kundi ihatag ninyo sa Emperador ang para sa Emperador, kag ihatag sa Dios ang para sa Dios.” 22Sang pagkabati nila sini, naurongan gid sila kag ginbayaan nila sia. 23Sa amo man nga adlaw may mga Saduceo nga nagpalapit kay Jesus. (Amo ini sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw.) 24Nagsiling sila, “Manunodlo, si Moises nagtudlo, ‘Kon ang isa ka tawo nga wala sing anak mapatay, ang iya utod dapat magpangasawa sang iya balo, agod makapamata sila para sa iya utod nga napatay.’ 25Karon, may pito ka mag-utod nga lalaki nga nagpuyo anay diri. Ang kamagulangan nagpangasawa kag napatay nga wala sing anak, gani ang iya asawa ginpangasawa sang iya madason nga utod. 26Amo man ang natabo sa sining ikaduha nga utod, kag sa ikatlo, kag sang ulihi sa ila tanan nga pito. 27Sa katapusan ang babayi napatay man. 28Karon, sa pagkabanhaw kay sin-o sia asawa, kay tanan sila nagpangasawa sa iya?” 29Si Jesus nagsabat sa ila, “Nagsala gid kamo, kay wala kamo makasayasat sang mga Kasulatan ukon sang gahom sang Dios. 30Kay sa pagkabanhaw, ang mga lalaki kag mga babayi indi na mag-alasawahay, kundi manginkaangay sila sang mga anghel sa langit. 31Karon nahanungod sang pagkabanhaw sang mga minatay, wala bala ninyo mabasahi ang ginsiling sang Dios sa inyo? Nagsiling sia, 32‘Ako amo ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob.’ Kon sayuron, Dios sia sang mga buhi kag indi sang mga patay.” 33Sang pagkabati sini sang mga tawo natingala gid sila sa iya pagpanudlo. 34Sang pagkabati sang mga Fariseo nga ang mga Saduceo wala makasabat kay Jesus, nagtipon sila, 35kag ang isa sa ila nga manunodlo sang Kasugoan, nagdakupdakop sa iya paagi sa isa ka pamangkot, 36“Manunodlo, ano bala ang labing daku nga sugo sa Kasugoan?” 37Si Jesus nagsabat, “ ‘Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon, sa bug-os mo nga kalag, kag sa bug-os mo nga hunahona.’ 38Amo ini ang labing daku kag ang labing importante nga sugo. 39Ang ikaduha kaangay man sini, ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’ 40Sa sining duha ka mga sugo napasad ang bug-os nga Kasugoan nga ginsulat ni Moises kag ang mga pagtulon-an sang mga propeta.” 41Sang pagtilipon sang mga Fariseo, si Jesus nagpamangkot sa ila. 42“Ano bala ang hunahona ninyo nahanungod sa Cristo? Kay sin-o bala sia kaliwat?” Nagsabat sila, “Kaliwat sia ni David.” 43Si Jesus nagpamangkot, “Ngaa man nga si David ginbugnaan sang Espiritu sa pagtawag sa iya nga ‘Ginoo’? Kay si David nagsiling: 44‘Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo, Lingkod ka diri sa akon tuo, Tubtob nga mabutang ko Ang imo mga kaaway Sa idalom sang imo mga tiil.’ 45Karon kon si David nagtawag sa iya nga ‘Ginoo,’ ano bala ang pagkahimo nga ang Cristo manginkaliwat ni David?” 46Wala gid sing may nakasabat kay Jesus bisan isa ka taga, kag sugod sadto nga adlaw wala na sing may nangahas sa pagpamangkot sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\