MATEO 23

1Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tawo kag sa iya mga gintuton-an, 2“Ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga Fariseo, amo ang mga awtoridad sa pagsaysay sang Kasugoan ni Moises. 3Gani tumana kag sunda ninyo ang ila ginasiling sa inyo, pero indi kamo mag-ilog sang ila ginahimo, kay lain ang ila ginahambal kag lain man ang ila ginahimo. 4Nagaaman sila sang mabug-at nga dalal-on kag ginapapas-an nila ini sa mga tawo, pero wala man gani sila nagabulig. 5Ang tanan nila nga ginahimo pakitakita lang sa mga tawo. Dalagku ang mga sulodlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon kag malaba ang mga sidsid sang ila bayu! 6Luyag sila magpungko sa pinasulabi nga mga pulongkoan sa mga punsyon kag sa nahauna nga mga pulongkoan sa mga sinagoga. 7Luyag sila nga abiabihon sing matinahuron sa mga merkado, kag tawgon nga ‘Manunodlo.’ 8Pero kamo inyo indi dapat magpatawag nga ‘Manunodlo,’ kay kamo tanan mag-ulotod, kag isa lamang ang inyo Manunodlo. 9Indi kamo magtawag bisan kay sin-o nga tawo diri sa duta nga ‘Amay,’ kay isa lamang ang inyo amay sa langit. 10Kag indi man kamo magpatawag nga ‘Pangulo,’ kay isa lamang ang inyo pangulo nga amo ang Cristo. 11Ang labing daku sa inyo dapat manginsuloguon ninyo. 12Ang nagapakataas sang iya kaugalingon pagapaubson, kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon pagapakataason.” 13“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Ginatakpan ninyo ang puwertahan sang Ginharian sang langit sa mga tawo, pero kamo inyo wala nagasulod kag ginabalabagan pa ninyo ang nagatinguha sa pagsulod! [ 14“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Nagapamintaha kamo sa mga balo nga babayi paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang kag dayon ginatabuntabonan lang ninyo ang inyo hinimuan paagi sa malawig ninyo nga mga pagpangamuyo! Tungod sini labi pa gid ang inyo silot!] 15“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Ginatabok ninyo ang kadagatan kag ginalatas ang mga kadutaan sa pagkonbertir sang isa ka tawo, kag kon makonbertir na gani ninyo sia, ginahimo ninyo nga doble pa kalain sang sa inyo nga bagay sa impiyerno! 16“Kailo man kamo, mga bulag nga manugtoytoy! Nagatudlo kamo, ‘Kon ang tawo magsumpa sa templo, indi kinahanglan nga tumanon niya ang iya sumpa. Pero kon magsumpa sia sa bulawan nga yara sa templo, kinahanglan tumanon niya ang iya sumpa.’ 17Buangboang nga mga bulag! Diin bala ang pasulabihon, ang bulawan ukon ang templo nga nagapabalaan sang bulawan? 18Nagatudlo man kamo, ‘Kon ang tawo magsumpa sa altar, indi kinahanglan nga tumanon niya ang iya sumpa, pero kon magsumpa sia sa dulot nga yara sa ibabaw sang altar, kinahanglan tumanon niya ang iya sumpa.’ 19Mga bulag gid kamo! Diin bala ang pasulabihon, ang dulot ukon ang altar nga nagapabalaan sang dulot? 20Gani kon ang tawo magsumpa sa altar, nagasumpa sia sa altar kag sa tanan nga dulot nga yara sa altar. 21Kag kon ang tawo magasumpa sa templo, nagasumpa sia sa templo kag sa Dios nga nagapuyo didto. 22Kag kon ang tawo magsumpa sa langit nagasumpa sia sa trono sang Dios kag sa iya nga nagalingkod didto. 23“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Nagahatag kamo sa Dios sang ikanapulo nga bahin bisan sang panakot subong sang tanglad, sang sibuyas, sang luy-a, pero ginapatumbayaan ninyo ang labing importante nga mga ginatudlo sang Kasugoan, nga amo ang katarungan, kaluoy kag pagtuo. Amo ini ang inyo dapat buhaton, nga wala nagapatumbaya sang iban. 24Bulag nga mga manugtoytoy! Ginasala ninyo ang mga sapatsapat sa inyo ilimnon, pero ginahalunhon ninyo ang kamelyo! 25“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Ginatinluan ninyo ang sa gwa sang baso kag sang pinggan, pero ang sulod sini puno sang mga butang nga inyo nakuha paagi sa palugos kag kahakog. 26Mga Fariseo nga bulag! Tinloi anay ang sulod sang baso, kag ang sa gwa magatinlo man. 27“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan, kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Kaangay kamo sang mga lulobngan nga ginpintahan sing puti kag matahom tan-awon sa gwa, pero puno sang tul-an sang mga patay kag sang kagarukan sa sulod. 28Kamo amo man! Kon tan-awon kamo sang mga tawo daw sa matarong kamo, pero ang sa sulod ninyo puno sang mga kabutigan kag kalautan.” 29“Kailo man kamo, mga manunodlo sang Kasugoan kag mga Fariseo! Mga salimpapaw! Nagahimo kamo sing matahom nga mga lulobngan para sa mga propeta kag nagapuni sang pantyon sang mga matarong, 30kag nagasiling kamo, ‘Kon kita nagkabuhi sa mga panahon sang aton mga ginikanan, wala kuntani kita maghimo sang ila ginhimo kag magpatay sang mga propeta.’ 31Kon amo ginaako ninyo nga kamo mga kaliwat sang nagpatay sang mga propeta! 32Hala, padayuna ninyo kag tapusa ang ila ginsugoran! 33Mga man-og kag mga kaliwat sang mga man-og! Paano bala ang paglikaw ninyo sang silot sa impiyerno? 34Gani nagasiling ako sa inyo: mapadala ako sa inyo sing mga propeta kag mga maalam nga mga tawo, kag mga manunodlo; ang iban sa ila inyo pamatyon, ang iban ilansang ninyo sa krus, kag ang iban bunalon ninyo sa inyo mga sinagoga, kag lagson ninyo sila sa banwabanwa. 35Tungod sini, mahulog sa inyo ang silot sang nagapamatay sang mga matarong, halin sa pagpatay kay Abel tubtob sa pagpatay kay Zacarias nga anak ni Baraquias, nga inyo ginpatay sa gin-utlan sang templo kag sang altar. 36Matuod gid nagasiling ako sa inyo: ang silot tungod sini tanan nga mga kasal-anan magaabot sa mga tawo sa sini nga panahon!” 37“O Jerusalem, Jerusalem! Ikaw nga nagapamatay sang mga propeta kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios! Makapila kuntani nga luyag ko tipunon ang imo mga tawo kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak, pero indi ka luyag! 38Karon ang imo templo pagapatumbayaan. 39Nagasiling ako sa imo, halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magsiling ka, ‘Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\