MATEO 24

1Naggwa si Jesus sa templo kag sang nagalakat sia, ang iya mga gintuton-an nagpalapit kag ila gintudlo sa iya ang mga balay sang templo. 2Si Jesus nagsiling sa ila, “Nakita ninyo ina tanan, indi bala? Nagasiling ako sa inyo, wala sing bisan isa ka bato nga mabilin nga nagatungtong pa sa ibabaw sang isa ka bato, kay ang tanan pagagub-on.” 3Sang nagalingkod si Jesus sa bukid sang mga Olivo, ang iya mga gintuton-an nagpalapit sa iya nga silahanon lang. Nagpamangkot sila, “Sugiri kami, san-o bala ini mahanabo kag ano ang tanda sang imo pagkari kag sang katapusan sining panahon?” 4Si Jesus nagsabat, “Mag-andam kamo nga indi kamo pagpatalangon ni bisan sin-o, 5kay madamo nga mga tawo ang magakari sa akon ngalan kag magasiling, ‘Ako amo ang Cristo!’ kag magapatalang sang madamo. 6Mabatian ninyo ang mga linupok sang inaway sa malapit kag ang mga balita sang gira sa malayo nga mga duog, pero indi kamo magpakulba. Ini nga mga butang matabo gid man pero indi pa ini ang katapusan. 7Ang isa ka pungsod magasalakay sa isa ka pungsod, ang isa ka ginharian magagubat sa isa ka ginharian. May mga linog kag mga gutom sa bisan diin nga duog. 8Ini tanan nga mga butang kaangay sang pagsugod sang pagpasakit sang isa ka manugbata nga babayi. 9“Dayon pagadakpon kamo kag pagaitugyan agod silutan kag patyon. Pagadumtan kamo sang tanan nga mga tawo tungod sa akon. 10Sa sadto nga tion madamo ang magabiya sang ila pagtuo; magaluibay sila kag magadinumtanay. 11Dayon magagwa ang madamo kag di-matuod nga mga propeta kag magapatalang sang madamo. 12Tungod sining pagdamo sang kalautan ang gugma sang madamo magatahaw. 13Pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas. 14Kag ining Maayong Balita nahanungod sa Ginharian iwali sa bug-os nga kalibutan, subong saksi sa tanan nga kapungsoran, kag ugaling magaabot ang katapusan.” 15“Makita ninyo nga nagatindog sa duog nga balaan ‘Ang Makakulogmat nga Kangil-aran,’ nga gintagna ni Daniel nga propeta.” (Ang nagabasa maghangop sang kahulogan sini!) 16“Dayon ang yara sa Judea magpalagyo sa kabakuloran. 17Ang yara sa atop sang iya balay indi na magpanaog sa pagkuha sang iya pagkabutang sa sulod sang balay. 18Ang yara sa uma indi na magbalik kag magkuha sang iya kunop. 19Kailo man ang mga nagabusong sa sadto nga mga adlaw, kag ang mga iloy nga may ginapasuso! 20Magpangamuyo kamo sa Dios nga ang inyo pagpalagyo indi matuon sa tigtulognaw ukon sa Adlaw nga Inugpahuway! 21Kay ang kagamo sadto nga panahon magalabaw pa ka makangilidlis sang sa kinagamo nga natabo halin sa ginsugoran sang kalibutan tubtob karon, kag wala na sing hitabo nga palaabuton nga makatupong sini. 22Pero ang Dios nagpalip-ot sang mga inadlaw, kay kon wala niya paghimoa ini wala sing tawo nga maluwas. Pero tungod sa iya mga pinili, pagapalip-uton sang Dios yadto nga mga inadlaw. 23“Gani, kon may magsiling sa inyo, ‘Hoy, yari ang Cristo!’ ukon ‘Ato sia!’—indi kamo magpati sa iya. 24Kay magagwa ang di-matuod nga mga Cristo, kag di-matuod nga mga propeta, kag magapakita sila sing dalagku nga mga tanda kag makatilingala nga mga buhat sa pagpatalang kon mahimo, bisan pa sang mga pinili sang Dios. 25Pamatii gid ninyo! Ginasiling ko na ini sa inyo, sa wala pa mag-abot ang tion. 26“Gani kon ang mga tawo magsiling sa inyo, ‘Hoy, ato sia sa desierto!’—indi kamo magkadto didto; ukon magsiling sila, ‘Hoy, nagapanago sia diri!’—indi kamo magpati. 27Kay ang Anak sang Tawo magaabot subong sang kilat nga nagakirab halin sa sidlangan pakadto sa nakatundan. 28“Kon diin may lawas nga patay, didto nagatipon ang mga uwak.” 29“Sa tapos sining mga kalalat-an, ang adlaw magadulom, kag ang bulan indi na magsanag, ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kag ang mga gahom sa kahawaan pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. 30Dayon mapahayag sa langit ang tanda sang Anak sang Tawo, kag ang tanan nga mga katawuhan sang duta magatangis kag makita nila ang pagkari sang Anak sang Tawo sa mga panganod sang langit nga may gahom kag daku nga himaya. 31Sa pagtunog sang daku nga trumpeta magapadala sia sang iya mga anghel sa bug-os nga kalibutan, kag tipunon nila ang iya mga pinili halin sa isa ka ukbong sang duta tubtob sa isa.” 32“Magtuon kamo sing leksyon sa kahoy nga higera. Kon ang iya mga sanga magpanglumbay na, inyo mahibaluan nga malapit na lang ang tingadlaw. 33Sa amo man nga bagay, kon makita ninyo nga nagakahanabo na ini nga mga butang, inyo mahibaluan nga ang tion malapit na, kag madali na lang mag-abot. 34Dumdoma ninyo ini! Mahanabo ini tanan sa wala pa magkalamatay ang mga tawo nga buhi pa karon. 35Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi magtaliwan.” 36“Ugaling kon san-o maabot ina nga adlaw kag takna, wala gid sing may makahibalo, bisan pa ang mga anghel sa langit, ukon ang Anak, kundi ang Amay lang. 37Subong sang nahanabo sang panahon ni Noe, amo man ang mahanabo sa pag-abot sang Anak sang Tawo. 38Kay subong sang wala pa ang Anaw, ang mga tawo nagakinaon kag nagailinom, nagapalangasawa kag nagapalamana tubtob gid sa tion nga si Noe nagsulod sa arka. 39Wala gid sila nakahibalo kon ano ang nagakahanabo tubtob nga nag-abot ang Anaw kag nagkalalumos sila. Subong man sini ang mahanabo sa pag-abot sang Anak sang Tawo. 40Sa sadto nga tion may duha ka tawo nga nagaobra sa talamnan: ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. 41May duha ka babayi nga nagagaling: ang isa kuhaon, kag ang isa mabilin. 42Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo kon ano nga adlaw maabot ang inyo Ginoo. 43Dumdoma ninyo ini! Kon ang tagbalay nakahibalo kon sa ano nga tion sang gab-i ang makawat magaabot, magapulaw sia kuntani agod indi pagsudlon sang makawat ang iya balay. 44Gani maghanda man kamo, kay sa takna nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang Tawo magakari.” 45“Kon amo, sin-o ang masaligan kag maalam nga suloguon? Sia amo ang gintugyanan sang iya agalon sa pagdumala sang iban nga mga suloguon, kag sa paghatag sa ila sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tion. 46Bulahan yadto nga suloguon nga sa pagpauli sang iya agalon masapwan sia nga nagahimo sang iya bulohaton! 47Nagasiling ako sa inyo, nga sia ang padumalahon sang iya agalon sang tanan niya nga pagkabutang. 48Pero kon malain sia nga suloguon magasiling sia sa iya kaugalingon, ‘Dugay pa mabalik ang akon agalon,’ 49kag magasugod sia sa pagpamintas sang iya kaupod nga mga suloguon, kag magkaon kag mag-inom upod sa mga palahubog. 50Dayon ang agalon sadto nga suloguon magaabot sa tion nga wala niya sia ginapaabot kag sa tion nga wala niya mahibaloi. 51Ang agalon magahatukhatok sa iya kag magasilot sa iya upod sa mga salimpapaw. Didto magahibi sia kag magabagrot sang iya mga ngipon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\