MATEO 25

1“Sa sina nga adlaw ang Ginharian sang langit mapaanggid sa napulo ka mga dalaga nga nagdala sang ila mga suga sa pagsugat sa nobyo. 2Ang lima sa ila mga buangboang kag ang lima mainandamon. 3Ang lima nga buangboang nagdala sang ila mga suga ugaling wala sila magbalon sing lana. 4Ang mga mainandamon nagdala sang ila mga suga kag nagbalon sing lana. 5Kadugay mag-abot ang nobyo, gani tinuyo ang mga dalaga kag natulogan. 6“Sang tungang gab-i na may nagsinggit, ‘Yari na ang nobyo! Dali kamo kag sugata ninyo sia!’ 7Ang napulo ka mga dalaga nagmata kag nag-aman sang ila mga suga. 8Dayon ang mga buangboang nagsiling sa mga mainandamon, ‘Hatagi kami sang inyo lana, kay nagapiraw na ang amon suga.’ 9Ang mga mainandamon nagsabat, ‘Indi mahimo, kay indi ini makaigo sa inyo kag sa amon. Kadto kamo sa tiyanggi kag magbakal kamo para sa inyo kaugalingon.’ 10Gani ang mga buangboang naglakat sa pagbakal sang lana, kag sang nakalakat sila amo man ang pag-abot sang nobyo. Ang lima nga nakaaman nag-upod sa iya sa punsyon, kag ginsirahan ang puwertahan. 11“Dugaydogay nag-abot ang iban nga mga dalaga kag nagpanawag, ‘Sir, sir! Pasudla kami!’ 12Pero ang nobyo nagsabat, ‘Wala ako makakilala sa inyo.’ ” 13Kag si Jesus nagsiling, “Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang takna.” 14“Ang Ginharian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga manuglakat sa iban nga lugar. Gintawag niya ang iya mga suloguon kag gintugyan niya sa ila ang iya mga pagkabutang. 15Ginhatagan niya ang kada isa sa ila suno sa ila ikasarang. Ginhatagan niya ang isa sing P5,000, ang isa sing P2,000, kag ang isa pa gid sing P1,000. Dayon naglakat sia. 16Ang suloguon nga nakabaton sing P5,000 naglakat kag iya ginpatikang ang iya kuwarta, kag nakaganansya sia sing P5,000. 17Amo man ang nakabaton sing P2,000, nakaganansya man sia sing P2,000. 18Pero ang nakabaton sing P1,000 naglakat kag nagkutkot sa duta, kag ginlubong niya ang kuwarta sang iya agalon. 19“Sa tapos ang malawig nga panahon nagbalik ang agalon kag nagpakighusay sa iya mga suloguon. 20Ang suloguon nga nakabaton sing P5,000 nagsulod kag nagdala sing P5,000. Nagsiling sia, ‘Amoy, ginhatagan mo ako sing P5,000. Yari pa gid ang P5,000 nga akon naganansya.’ 21Ang iya agalon nagsiling sa iya, ‘Maayo gid, maayo kag matutom nga suloguon! Tungod kay maayo ka magpatikang sang diutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang dalagku pa gid nga kantidad. Dali diri kag mag-ambit sang akon kalipay!’ 22Dayon ang suloguon nga nakabaton sing P2,000 nagsulod kag nagsiling, ‘Amoy, ginhatagan mo ako sing P2,000. Yari pa gid ang P2,000 nga akon naganansya.’ 23Ang iya agalon nagsiling, ‘Maayo gid, maayo kag matutom nga suloguon! Tungod kay maayo ka magpatikang sang diutay nga kantidad, karon itugyan ko sa imo ang daku nga kantidad. Dali diri kag mag-ambit sang akon kalipay!’ 24Dayon ang suloguon nga nakabaton sing P1,000 nagsulod kag nagsiling, ‘Amoy, nakahibalo ako nga mabudlay ikaw nga tawo, kay nagaani ka sa wala mo matamni kag nagatipon sang patubas sa wala mo masab-ugi. 25Hinadlukan ako, gani naglakat ako kag gintago ko ang imo kuwarta sa duta. Yari ang imo kuwarta.’ 26Ang iya agalon nagsiling, ‘Malain kag matamad ka nga suloguon! Nakahibalo ka gali nga ako nagaani sa wala ko matamni kag nagatipon sang patubas nga wala ko masab-ugi? 27Ti, kuntani ginpatago mo sa bangko ang akon kuwarta, agod sa akon pagbalik makuha ko ang akon kuwarta upod sang iya saka. 28Karon, kuhaa ninyo ang kuwarta sa iya kag ihatag sa suloguon nga nakabaton sing P10,000. 29Kay ang tagsatagsa nga may iya, hatagan pa gid, kag magasulobra ang iya pagkabutang. Pero sia nga wala sing iya, bisan pa ang diutay niya nga pagkabutang kuhaon pa. 30Nahanungod sa sining walay pulos nga suloguon, ihaboy sia ninyo didto sa kadudolman sa gwa. Didto magahibi sia kag magabagrot sang iya mga ngipon.’ ” 31“Kon ang Anak sang Tawo magkari subong Hari, nga ginaupdan sang tanan nga mga anghel, magalingkod sia sa iya harianon nga trono, 32kag ang tanan nga mga tawo sa kalibutan pagatipunon sa iya atubangan. Dayon painon niya sila sa duha ka grupo, subong nga ang mga karnero ginapain sang manugbantay sa mga kanding. 33Ipahamtang niya ang mga karnero sa iya tuo, kag ang mga kanding sa iya wala. 34Dayon ang Hari magasiling sa mga tawo sa iya tuo, ‘Kari kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay. Panublia ninyo ang Ginharian nga gin-aman sa inyo halin pa sa pagtuga sang kalibutan. 35Kay gingutom ako kag ginpakaon ninyo ako, gin-uhaw ako kag ginpainom ninyo ako, dumoluong ako kag ginpadayon ninyo ako sa inyo mga puloy-an, 36hubo ako kag ginpabayuan ninyo ako, nagmasakit ako kag gin-atipan ninyo ako, nabilanggo kag ginduaw ninyo ako.’ 37Ang mga matarong magasabat sa iya, ‘San-o bala Ginoo nga nakita ka namon nga nagutom kag ginpakaon ka namon, ukon nauhaw kag ginpainom ka namon? 38San-o ka bala namon nakita nga dumoluong kag ginpadayon ka sa amon nga mga balay, ukon hubo kag ginpabayuan ka namon? 39San-o ka bala namon nakita nga nagmasakit ukon nabilanggo kag ginduaw ka namon?’ 40Ang Hari magasabat, ‘Nagasiling ako sa inyo, kon inyo ini nahimo sa isa sang labing kubos sining akon mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon!’ 41“Dayon magasiling sia sa mga tawo sa iya wala, ‘Palayo kamo sa akon, mga ginpakamalaut sang Dios! Didto kamo sa kalayo nga wala sing katapusan nga gin-aman sa Yawa kag sa iya mga anghel! 42Kay gingutom ako kag wala ninyo ako pagpakan-a, gin-uhaw ako kag wala ninyo ako pagpaimna, 43dumoluong ako kag wala ninyo ako pagpadayuna sa inyo mga balay, hubo ako kag wala ninyo ako pagpabayui, nagmasakit ako kag ginbilanggo pero wala ninyo ako pagduawa.’ 44Dayon magasabat sila sa iya, ‘Ginoo, san-o ka bala namon nakita nga ginagutom, ukon ginauhaw, ukon dumoluong, ukon hubo, ukon nagamasakit, ukon ginabilanggo kag wala kami magbulig sa imo?’ 45Ang Hari magasabat sa ila, ‘Matuod gid nagasiling ako sa inyo, kon wala ninyo paghimoa ini sa isa sining labing kubos, wala man ninyo mahimo ini sa akon.’ 46Ini sila pagasilutan sa wala sing katapusan, kag ang mga matarong magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\