MATEO 26

30Sa tapos sila makakanta sang isa ka ambahanon nagkadto sila sa bukid sang mga Olivo.

1Sa tapos si Jesus makapanudlo sini nga mga butang, nagsiling sia sa iya mga gintuton-an, 2“Nakahibalo kamo nga duha na lang ka adlaw kag Piesta na sang Pascua, kag ang Anak sang Tawo itugyan nga ilansang sa krus.” 3Dayon ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Judio nagtipon sa palasyo ni Caifas, ang Pinakamataas nga Pari. 4Naghimbon sila agod nga sa sekrito nga paagi mapadakop nila si Jesus kag mapapatay sia. 5Nagsiling sila, “Indi naton paghimuon ini sa adlaw sang piesta, kay basi magkinagamo ang mga tawo.” 6Sang didto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga aruon, 7nagpalapit sa iya ang isa ka babayi nga may tibudtibod nga alabastro nga puno sing malahalon nga agwa. Iya ini ginbubo sa ulo ni Jesus samtang nagakaon sia. 8Nakita ini sang mga gintuton-an kag naakig sila. Nagsiling sila, “Abaw kanugon! Ngaa gin-usikan ini? 9Kuntani sarang mabaligya ini nga agwa sing mahal kag ang bili ihatag sa mga imol!” 10Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginahambal nagsiling sa ila, “Ngaa bala ginahilabtan ninyo ini nga babayi? Maayo ining iya ginhimo sa akon. 11Kaupod ninyo pirme ang mga imol, pero ako iya umalagi lang. 12Ginbuboan niya ako sang agwa agod maaman ang akon lawas sa akon lubong. 13Karon dumdoma ninyo ini! Bisan diin iwali ining Maayong Balita sa bug-os nga kalibutan, pagaisugid man ang ginhimo sini nga babayi sa iya handumanan.” 14Karon ang isa sang dose ka mga gintuton-an nga ginahingalanan kay Judas Iscariote nagkadto sa pangulo nga mga pari 15kag nagsiling, “Ano bala ang ihatag ninyo sa akon kon itugyan ko si Jesus sa inyo?” Gani ginhatagan nila sia sing 30 ka bilog nga pilak. 16Halin sadto nagpangita si Judas sing kahigayunan sa pagtugyan kay Jesus. 17Sa nahauna nga adlaw sang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora, ang mga gintuton-an nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya, “Diin bala ang luyag mo nga ihanda namon para sa imo ang panihapon sang Pascua?” 18Nagsiling si Jesus sa ila, “Kadto kamo sa isa ka tawo sa siyudad, kag singgani sia, ‘Ang Manunodlo nagsiling, Ang akon tion nag-abot na. Ako kag ang akon mga gintuton-an magasaulog sang Pascua sa imo balay.’ ” 19Ang mga gintuton-an naghimo suno sa ginsiling ni Jesus kag ila ginhanda ang panihapon sang Pascua. 20Sang gab-i na, si Jesus kag ang iya dose ka gintuton-an nagpanihapon. 21Sang nagakaon sila, si Jesus nagsiling, “Ginasiling ko sa inyo nga ang isa sa inyo magaluib sa akon.” 22Natublag gid ang mga gintuton-an kag nagbulosbulos sila pamangkot sa iya, “Ako bala, Ginoo?” 23Nagsabat si Jesus, “Ang nagatusmog sang iya tinapay sa yahong dungan sa akon amo ang magaluib sa akon. 24Ang Anak sang Tawo mapatay suno sa ginsiling sang Kasulatan, pero kailo man yadtong tawo nga magatugyan sang Anak sang Tawo! Maayo pa sa iya nga sia wala matawo!” 25Si Judas nga traidor nagsiling, “Ako bala ang imo ginatumod, Manunodlo?” Si Jesus nagsabat, “Ginasiling mo.” 26Sang nagakaon sila, nagkuha si Jesus sing tinapay, nagpasalamat, kag iya ginpamihakpihak ini kag ginhatag sa iya mga gintuton-an. Nagsiling sia, “Kuha kamo, kag magkaon sini. Ini amo ang akon lawas.” 27Dayon ginkuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, kag iya ini ginhatag sa ila. Nagsiling sia, “Tanan kamo mag-inom sini, 28kay ini amo ang akon dugo, nga nagapalig-on sang kasugtanan sang Dios, ang akon dugo nga gin-ula para sa madamo sa kapatawaran sang mga sala. 29Nagasiling ako sa inyo, halin karon indi na ako magainom sining bino, tubtob sadtong adlaw nga magainom ako sing bag-o nga bino kaupod ninyo sa Ginharian sang akon Amay.” 30Sa tapos sila makakanta sang isa ka ambahanon nagkadto sila sa bukid sang mga Olivo. 31Dayon si Jesus nagsiling sa ila, “Karon gid nga gab-i tanan kamo magapalagyo kag magabiya sa akon, kay ang kasulatan nagasiling, ‘Ang Dios magapatay sang manugbantay, kag magaalaplaag ang panong sang mga karnero.’ 32Pero sa tapos ako mabanhaw, magauna ako sa inyo sa Galilea.” 33Si Pedro nagsabat kay Jesus, “Bisan bayaan ka sang iban, indi gid ako magbiya sa imo!” 34Si Jesus nagsiling kay Pedro, “Tandai ini! Sa wala pa makapamalo ang manok karon nga gab-i magasiling ikaw sing makatlo nga wala ikaw makakilala sa akon.” 35Si Pedro nagsabat, “Indi gid ako magsiling nga wala ko ikaw makilala, bisan pa pagapatyon ako kaupod sa imo!” Amo man ang ginsiling sang tanan nga gintuton-an. 36Dayon si Jesus nagkadto sa duog nga ginatawag Getsemani kaupod sa iya mga gintuton-an, kag nagsiling sia sa ila, “Lingkod kamo diri samtang makadto ako sa unhan sa pagpangamuyo.” 37Gin-upod niya si Pedro kag ang duha ka anak ni Zebedeo. Natublag gid kag nagpangalisod si Jesus, 38kag nagsiling sa ila, “Daw malumos ako sa kalisod. Pabilin kamo diri kag magpulaw upod sa akon.” 39Nagkadto sia sa uloonhan, naghapa kag nagpangamuyo, “Amay ko, kon mahimo, ilikaw sa akon ini nga kupa! Pero indi ang akon kabubot-on ang matuman, kundi ang imo.” 40Dayon nagbalik sia sa tatlo ka mga gintuton-an kag nakita niya sila nga nagakatulog. Nagsiling sia kay Pedro, “Ano kamo man! Indi gid bala kamo makapulaw sing isa ka oras upod sa akon? 41Magpulaw kamo kag magpangamuyo, agod indi kamo madaog sang panulay. Ang espiritu handa ugaling ang lawas maluya.” 42Sa liwat naglakat si Jesus kag nagpangamuyo, “Amay ko, kon ini nga kupa indi malikaw sa akon, kon indi ko ini pag-imnon, ang imo kabubot-on amo ang matuman.” 43Nagbalik liwat si Jesus kag nakita niya nga ang iya mga gintuton-an natulogan naman, kay tama gid ang ila katuyo. 44Sa liwat ginbayaan sila ni Jesus, naglakat sia kag nagpangamuyo sing makatlo, sang amo man gihapon nga pangamuyo. 45Dayon nagbalik sia sa iya mga gintuton-an kag nagsiling sa ila, “Nagakatulog pa bala kamo kag nagapahuwayhoway? Yari na ang tion! Ang Anak sang Tawo itugyan na sa gahom sang mga makasasala. 46Bangon kamo, malakat kita. Tan-awa, ang tawo nga magatugyan sa akon yari na!” 47Nagahambal pa si Jesus sang si Judas nga isa sang mga dose ka mga gintuton-an nag-abot. May upod sia nga madamo nga mga tawo nga nagadala sang mga espada kag mga inuglampos. Ini sila ginpadala sang pangulo nga mga pari kag sang mga katigulangan sang mga Judio. 48Ang traidor naghatag sa mga tawo sini nga sinyas, “Ang halukan ko amo ina sia. Dakpa ninyo sia!” 49Sang pag-abot ni Judas nagpalapit sia dayon kay Jesus kag nagsiling, “Kamusta ka, Manunodlo,” kag ginhalukan niya sia. 50Si Jesus nagsabat, “Sigi abyan, himoa na ang bulohaton mo!” Dayon nagpalapit sila kag gindakop nila si Jesus kag ginsiguro nga indi sia makapalagyo. 51Ang isa sang mga kaupod ni Jesus naggabot sang iya espada kag ginlabo niya ang suloguon sang Pinakamataas nga Pari kag nautas ang iya sini dulonggan. 52Dayon si Jesus nagsiling sa iya, “Itagob mo ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sang espada mapatay sa espada. 53Wala ka bala makahibalo nga sarang ako makapangayo sing bulig sa akon Amay kag sa gilayon padalhan niya ako sing dose ka batalyon nga mga anghel? 54Ugaling kon amo ina, ano bala ang pagkatuman sang ginasiling sang mga Kasulatan nga amo gid ini ang matabo?” 55Dayon si Jesus nagsiling sa mga tawo, “Kinahanglan gid bala nga magdala kamo sang mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon, subong nga daw buyong ako? Adlaw-adlaw yara ako sa templo nga nagalingkod kag nagapanudlo, kag wala ninyo ako pagdakpa. 56Pero ini tanan nahanabo agod matuman ang mga ginsulat sang mga propeta sa mga Kasulatan.” Dayon ginbayaan sia sang iya mga gintuton-an, kag nagpalalagyo sila tanan. 57Ang mga nagdakop kay Jesus nagdala sa iya sa balay ni Caifas, ang Pinakamataas nga Pari, sa diin nagtipon ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga katigulangan sang mga Judio. 58Si Pedro nagsunod sa malayo, tubtob sa pasiyuhan sang balay sang Pinakamataas nga Pari. Nagsulod sia sa pasiyuhan kag naglingkod upod sa mga gwardya sa pagtan-aw kon ano ang mahanabo. 59Ang pangulo nga mga pari kag ang bug-os nga katapo sang konsilyo nagpangita sang indi matuod nga panumbongon batok sa kay Jesus agod nga mapatay nila sia; 60pero wala sila sing may nakita, bisan pa nga madamo ang nagpalapit kag nagsugid sing butig batok sa iya. Sang ulihi may nagpalapit nga duha ka tawo 61kag nagsiling, “Ini nga tawo nagsiling, ‘Sarang ko maguba ini nga templo sang Dios kag sa sulod sang tatlo ka adlaw sarang ko mapatindog liwat.’ ” 62Ang Pinakamataas nga Pari nagtindog kag nagsiling kay Jesus, “Wala ka bala sing may isabat sa panumbongon nila batok sa imo?” 63Pero si Jesus wala magsabat. Sa liwat ang Pinakamataas nga Pari nagsiling sa iya, “Ginapasumpa ko ikaw sa ngalan sang Dios nga buhi: sugiri kami, ikaw bala ang Cristo, ang Anak sang Dios?” 64Si Jesus nagsabat sa iya, “Ginsiling mo. Pero nagasiling ako sa inyo: sugod karon makita ninyo ang Anak sang Tawo nga nagalingkod sa tuo sang Makagagahom, kag nagakari sa mga panganod sa langit!” 65Sa sini, ginisi sang Pinakamataas nga Pari ang iya bayu kag nagsiling, “Nagpasipala sia sa Dios! Wala na kita sing kinahanglan sang mga saksi! Karon, nabatian na ninyo ang iya pagpasipala! 66Ano bala sa inyo?” Nagsabat sila, “Nakasala sia, kag dapat sia patyon.” 67Dayon ginduplaan nila sia sa guya kag ginbunal, kag ang mga nagtampa sa iya 68nagsiling, “Kon ikaw ang Cristo, pakta kon sin-o ang nagtampa sa imo!” 69Si Pedro nagalingkod didto sa gwa sa pasiyuhan. Nagpalapit sa iya ang isa ka suloguon nga babayi sang Pinakamataas nga Pari kag nagsiling, “Ikaw man kaupod ni Jesus nga taga-Galilea.” 70Pero ginpanghiwala niya ini sa atubangan sang tanan nga nagasiling, “Wala ako makahibalo sang imo ginahambal.” 71Kag naglakat sia pakadto sa puwertahan sang pasiyuhan. Nakita sia sang isa naman ka suloguon nga babayi kag nagsiling sia sa mga tawo didto, “Ini sia upod man ni Jesus nga taga-Nazaret.” 72Sa liwat ginpanghiwala ini ni Pedro, kag nagsabat, “Sumpa ko, wala ako makakilala sina nga tawo!” 73Sa wala madugay, ang mga tawo nga nagatilindog didto nagpalapit kay Pedro kag nagsiling, “Matuod gid nga ikaw isa man sa ila. Mahibal-an ini sa imo panghambal!” 74Dayon si Pedro nanumpa: “Silutan ako sang Dios kon wala ako nagasugid sing matuod! Wala gid ako makakilala sina nga tawo!” Dayon may nagpamalo nga manok, 75kag nadumdoman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya, “Sa wala pa makapamalo ang manok, magasiling ikaw sing makatlo nga wala mo ako makilala.” Naggwa sia kag naghilibion.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\