MATEO 27

1Aga pa gid, ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Judio naghimbon sa pagpatay kay Jesus. 2Ginpusasan nila sia kag gindala nga itugyan kay Pilato nga Gobernador. 3Sang makita ni Judas nga traidor nga si Jesus ginhukman nga pagapatyon, ginbasol niya ang iya kaugalingon kag gin-uli ang 30 ka bilog nga pilak sa pangulo nga mga pari kag sa mga katigulangan sang mga Judio. 4Nagasiling sia, “Nakasala ako sa pagtugyan sa kamatayon sining tawo nga wala sing sala!” Nagsabat sila, “Ano ang labot namon sina? Imo ina salabton!” 5Ginpilak ni Judas ang kuwarta sa templo kag naggwa sia kag ginbitay niya ang iya kaugalingon. 6Ginpamulot sang pangulo nga mga pari ang kuwarta kag nagsiling, “Ini nga kuwarta bili sang dugo, kag batok sa aton Kasugoan nga ibutang sa talaguan sang manggad sa templo.” 7Naghisugot sila nga ang kuwarta itaba nila sang Duta sang Manugkolon, agod himuon nga lulobngan sang mga dumoluong. 8Gani yadto nga duta gintawag nga “Duta sang dugo” tubtob karon nga adlaw. 9Karon natuman ang ginsiling ni Jeremias nga propeta, “Ginkuha nila ang 30 ka bilog nga pilak nga amo ang ginkaisahan sang mga tawo sa Israel nga ibayad sa iya, 10kag gintaba nila ini sang duta sang manugkolon suno sa ginsugo sa akon sang Ginoo.” 11Si Jesus nagtindog sa atubangan sang Gobernador nga nagpamangkot sa iya, “Ikaw bala ang hari sang mga Judio?” Nagsabat si Jesus, “Ginasiling mo.” 12Pero wala sia magsabat sa madamo nga panumbongon sang pangulo nga mga pari kag sa mga katigulangan sang mga Judio. 13Gani si Pilato nagsiling sa iya, “Wala ka bala makabati sang mga panumbongon batok sa imo?” 14Pero si Jesus wala gid magsabat, sa bagay nga natingala gid ang Gobernador. 15Sa tagsa ka Piesta sang Pascua ang Gobernador may kinabatasan sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayuon sang mga tawo. 16Sa sadto nga tion may isa ka bantog nga priso nga ginahingalanan kay Barrabas. 17Sang pagtipon sang mga tawo, si Pilato namangkot sa ila, “Sin-o bala ang luyag ninyo nga buy-an ko, si Barrabas ukon si Jesus nga ginatawag Cristo?” 18Nakahibalo gid sia nga gintugyan nila si Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. 19Sang nagalingkod si Pilato sa hukmanan sa paghukom, ang iya asawa nagpadala sini nga mensahi, “Indi ka magpahilabot sinang matarong nga tawo, tungod kay kagab-i natublag gid ako sa akon damgo nahanungod sa iya.” 20Ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Judio naghaylo sa mga tawo, agod nga pangayuon nila kay Pilato nga buy-an si Barrabas, kag ipapatay si Jesus. 21Pero ginpamangkot sila sang Gobernador, “Sin-o bala sa ila nga duha ang luyag ninyo nga buy-an ko?” Nagsabat sila, “Si Barrabas!” 22Nagpamangkot si Pilato sa ila, “Ano karon ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag Cristo?” Nagsabat sila tanan, “Ilansang sia sa krus!” 23Namangkot si Pilato sa ila, “Ano bala nga sala ang iya nahimo?” Dayon nagbaskog pa gid ang ila pagsinggit, “Ilansang sia sa krus!” 24Sang makita ni Pilato nga wala na sia sing may mahimo kay basi magkinagamo ang mga tawo, nagkuha sia sang tubig kag nanghinaw sang iya mga kamot sa atubangan sang mga tawo, kag nagsiling, “Wala ako sing labot sa kamatayon sina nga tawo! Inyo ina salabton!” 25Ang tanan nga mga tawo nagsabat, “Kami kag ang amon mga anak amo ang manabat sang iya kamatayon!” 26Dayon ginbuy-an ni Pilato si Barrabas sa ila. Ginpabunal niya si Jesus kag gintugyan sia sa mga soldado nga ilansang sa krus. 27Dayon gindala si Jesus sang mga soldado ni Pilato sa palasyo sang Gobernador, kag ginlibutan sia sang bug-os nga hubon sang mga soldado. 28Gin-ubahan nila sia, kag ginpasuksokan sing kunop nga pula. 29Dayon naghimo sila sing korona nga tunokon kag ginsuksok nila ini sa iya ulo kag ginpauyat nila sing tigbaw ang iya tuo nga kamot. Dayon nagluhodluhod sila sa atubangan niya, kag ginyaguta nila sia nga nagasiling, “Mabuhay ang Hari sang mga Judio!” 30Ginduplaan nila sia, ginkuha ang tigbaw sa iya kamot kag ginhanot ini sa iya ulo. 31Sa tapos nila mayaguta si Jesus, ginkuhaan nila sia sing kapa, kag ginpasuksokan nila sia sang iya kaugalingon nga bayu. Dayon gindala nila sia sa gwa agod nga ilansang sa krus. 32Sang nagapagwa sila nasugata nila ang isa ka tawo nga taga-Cirene, nga ginahingalanan kay Simon. Ginpilit nila sia sa pagpas-an sang krus ni Jesus. 33Nag-abot sila sa duog nga ginatawag Golgota, nga kon sayuron, “Ang Duog sang mga Bagol.” 34Didto ginpainom nila si Jesus sing bino nga nasimbugan sing apdo, pero sang madimdiman niya ini, indi sia mag-inom. 35Ginlansang nila sia sa krus, kag ginpartida nila ang iya mga bayu paagi sa pagabutgabot. 36Sa tapos sadto naglingkod sila kag nagbantay sa iya. 37Sa ibabaw sang iya ulo ginpatapik nila sa krus ang panumbongon batok sa iya nga nasulat, “Ini sia amo si Jesus, ang Hari sang mga Judio.” 38Dayon ginlansang nila sa krus ang duha ka makawat, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala. 39Ang mga tawo nga nagaalagi naglungolungo sang ila mga ulo kag nagyaguta sa iya nga nagasiling, 40“Ikaw nga buot magguba sang templo kag magpatindog sini sa tatlo ka adlaw, luwasa ang imo kaugalingon! Kon ikaw ang Anak sang Dios, panaog ka sa krus!” 41Sa amo man nga bagay ang pangulo nga mga pari, ang mga manunodlo sang Kasugoan kag ang mga katigulangan sang mga Judio nagyaguta sa iya nga nagasiling, 42“Ginluwas niya ang iban pero indi sia makaluwas sang iya kaugalingon! Indi bala sia ang Hari sang Israel? Kon magpanaog sia sa krus karon gid, magatuo kita sa iya! 43Nagasalig sia sa Dios kag nagasiling nga sia ang Anak sang Dios. Karon tan-awon ta kon luwason sia sang Dios!” 44Bisan pa ang mga buyong nga ginlansang upod sa iya nagyaguta man sa iya. 45Sang udto nagdulom ang bug-os nga duta sa sulod sang tatlo ka oras. 46Sang mga alas tres sa hapon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, “Eli, Eli, lema sabactani?” nga kon sayuron, “Dios ko, Dios ko, ngaa bala ginpatumbayaan mo ako?” 47May mga tawo nga nagatindog didto nga nakabati sa iya kag nagsiling, “Ginatawag niya si Elias!” 48Sa gilayon nagdalagan ang isa sa ila, nagkuha sang espongha, gintum-oy ini sa maaslom nga bino, kag gintakod sa punta sang tukon kag gintinguhaan nila ang pagpainom sini sa iya. 49Pero ang iban nagsiling, “Hulat anay, tan-awon ta kon makari si Elias sa pagluwas sa iya!” 50Liwat nagsinggit si Jesus sa mabaskog nga tingog kag nabugto ang iya ginhawa. 51Dayon ang kurtina sa templo nagisi sa tunga, halin sa ibabaw paidalom. Naglinog kag nagkalabuka ang mga bato, 52nagbukas ang mga lulobngan, kag nagkalabanhaw ang madamo nga mga tawo sang Dios nga nagkalamatay sang una. 53Naggwa sila sa mga lulobngan, kag sa tapos mabanhaw si Jesus nagkadto sila sa Balaan nga Siyudad, sa diin nakita sila sang madamo nga mga tawo. 54Ang opisyal kag ang mga soldado nga nagabantay kay Jesus kinulbaan gid, sang mabatyagan nila ang linog kag makita ang tanan nga mga butang nga nagkahanabo. Nagsiling sila, “Matuod gid nga Anak sia sang Dios!” 55May madamo nga mga babayi didto sa unhan nga nagalantaw. Ini sila nagsunod kay Jesus halin sa Galilea nga nagbulig sa iya. 56Ang iban sa ila amo sanday Maria Magdalena, Maria nga iloy ni Santiago kag ni Jose, kag ang iloy sang mga anak ni Zebedeo. 57Sang sirom na, nag-abot ang isa ka tawo nga manggaranon gikan sa Arimatea. Ang iya ngalan si Jose kag gintuton-an man sia ni Jesus. 58Nagkadto sia kay Pilato kag ginpangayo niya ang bangkay ni Jesus. Gani si Pilato nagmando nga ihatag ini sa iya. 59Ginkuha ni Jose ang bangkay, kag ginsamburan sing bag-o nga tela nga lino. 60Ginbutang niya ang bangkay sa iya kaugalingon nga lulobngan, nga bag-o lang ginguhab sa bato. Dayon ginpaligid niya ang isa ka daku nga bato sa puwertahan sa pagtakop sang lulobngan kag naglakat. 61Didto man si Maria Magdalena, kag ang isa pa ka Maria nagalingkod kag nagaatubang sa lulobngan. 62Sang madason nga adlaw, ang adlaw nga masunod sa Adlaw sang Pag-aman, ang pangulo nga mga pari kag mga Fariseo nagpakigsapol kay Pilato 63kag nagsiling, “Halangdon nga Gobernador, nadumdoman namon nga sang buhi pa yadtong manugpatalang nagsiling sia, ‘Mabanhaw ako sa tapos ang tatlo ka adlaw.’ 64Magmando ka nga bantayan ang lulobngan sa sulod sang tatlo ka adlaw, agod indi makakadto ang iya mga gintuton-an sa pagkawat sa iya kag magpanugid sa mga tawo nga ‘Nabanhaw sia.’ Ining ulihi nga kabutigan mas malain pa sang sa nahauna.” 65Si Pilato nagsiling sa ila, “Dala kamo sing gwardya! Lakat kamo kag pabantayi ninyo sing maayo ang lulobngan.” 66Gani naglakat sila, kag ginsilyuhan ang bato kag ginpabantayan ini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\