MATEO 28

1Aga pa gid sang nahauna nga adlaw sang simana, sa tapos ang Adlaw nga Inugpahuway, nagkadto si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria sa pagtan-aw sang lulobngan. 2Sa hinali naglinog sing mabaskog, kag ang isa ka anghel sang Ginoo nagkunsad halin sa langit. Iya ginpaligid ang bato nga nagatakop sa lulobngan kag iya ini ginpungkoan. 3Ang iya dagway nagakirab subong sang kilat, kag ang iya bayu maputi gid kaayo. 4Ang mga gwardya nagkulorog sa kakulba kag nanginsubong sila sang patay nga mga tawo. 5Ang anghel nagsiling sa mga babayi, “Indi kamo magkahadlok. Nakahibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus nga ginlansang sa krus. 6Wala sia diri. Nabanhaw sia, suno sa iya ginsiling. Dali kamo diri kag tan-awa ang duog nga ginpahamyangan sa iya. 7Lakat kamo sa gilayon, kag sugiri ninyo ang iya mga gintuton-an: ‘Nabanhaw sia, kag karon magauna sia sa inyo sa Galilea. Didto makita ninyo sia!’ Indi pagkalimti ang ginsiling ko sa inyo.” 8Gani naghalin sila sa lulobngan nga nagadalidali nga may kahadlok, pero puno sing kalipay, kag nagdalagan sila sa pagsugid sa iya mga gintuton-an. 9Sa hinali ginsugata sila ni Jesus nga nagasiling, “Ang paghidait sa inyo.” Nagpalapit sila kay Jesus, ginhakos nila ang iya mga tiil kag nagsimba sila sa iya. 10Si Jesus nagsiling sa ila, “Indi kamo magkahadlok. Lakat kamo kag sugiri ninyo ang akon mga utod nga lalaki nga magkadto sila sa Galilea, kag didto makita nila ako.” 11Sang nakahalin ang mga babayi, ang iban sang mga gwardya sa lulobngan nagkadto sa siyudad kag nagpanugid sa pangulo nga mga pari sang mga nahanabo. 12Nagsinapol ang pangulo nga mga pari kag mga katigulangan sang mga Judio, kag naghisugot sila sa paghatag sing madamo nga kuwarta sa mga soldado, 13kag ginsingganan sila, “Isiling ninyo nga ang iya mga gintuton-an nagkari sang kagab-ihon kag ginkawat nila ang iya bangkay samtang nagakatulog kamo. 14Kon mabatian ini sang Gobernador, kami lang ang mahibalo agod magpati sia kag indi na kamo magpalibog.” 15Ginbaton sang mga gwardya ang kuwarta kag gintuman nila ang ginsiling sa ila. Halin sadto tubtob karon amo ini ang ginapalapnag nga sugid sa mga Judio. 16Ang onse ka mga gintuton-an nagkadto sa isa ka bakulod sa Galilea, sa diin si Jesus nagsiling nga magkadto sila. 17Sang makita nila sia, nagsimba sila sa iya, bisan pa ang iban sa ila nagpangduhadoha. 18Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, “Ang bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta ginhatag sa akon. 19Gani, kadtoi ninyo ang tanan nga mga tawo sa bug-os nga kalibutan kag himoa sila nga mga gintuton-an ko. Bautisohi ninyo sila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo, 20kag tudloi ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Kag dumdoma gid ninyo ini! Magaupod ako sa inyo sa gihapon tubtob sa katapusan sang panahon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\