MATEO 3

1Sa sadtong mga adlaw nag-abot si Juan Bautista nga nagawali sa desierto sang Judea. 2Nagsiling sia, “Magbiya kamo sang inyo mga sala, kay ang Ginharian sang langit malapit na!” 3Amo ini nga Juan ang ginahambal ni Isaias nga propeta sang magsiling sia: “May nagasinggit sa desierto, ‘Amana ninyo ang alagyan Para sa Ginoo, Maghimo kamo sing tadlong nga dalan Nga iya pagaagyan!’ ” 4Ang bayu ni Juan nahimo sa bulbol sang kamelyo, kag ang iya paha panit. Ang iya kalan-on apan kag dugos sa talon. 5Ang mga tawo nagdugok sa iya halin sa Jerusalem, halin sa bug-os nga probinsya sang Judea kag halin sa mga duog sa palibot sang suba sang Jordan. 6Gintuad nila ang ila mga sala kag ginbautisohan sila niya sa Jordan. 7Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Fariseo kag mga Saduceo nga nagakadto sa iya sa pagpabautiso, nagsiling sia sa ila, “Mga kaliwat sang man-og, sin-o bala ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang mag-abot? 8Pamatud-i ninyo sa inyo mga buhat nga nagahinulsol kamo sang inyo mga sala. 9Indi kamo magsalig nga si Abraham amo ang inyo amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sining mga bato nga mga anak ni Abraham! 10Ang wasay handa na sa pag-utod sang kahoy sa iya gid puno. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagatapson kag ihaboy sa kalayo. 11Nagabautiso ako sa inyo sa tubig sa pagpakilala nga nagahinulsol kamo, pero ang nagakari nga dason sa akon magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Gamhanan pa sia sa akon, kag indi gani ako takos bisan pa sa pagbitbit sang iya sandalyas. 12Ginauyatan na niya ang iya inugpahangin sa pagpain sang tinggas sa upa; dayon pagatipunon niya ang tinggas sa iya tambubo, pero pagasunogon niya ang upa sa kalayo nga indi gid mapalong!” 13Karon nag-abot si Jesus sa Jordan halin sa Galilea, kag nagkadto sia kay Juan sa pagpabautiso. 14Si Juan indi kuntani magbautiso sa iya nga nagasiling, “Ako ang dapat magpabautiso sa imo, kag ikaw pa karon ang nagkari sa akon!” 15Pero si Jesus nagsabat sa iya, “Sigi lang. Kay sa sini nga paagi ginatuman ta ang ginapaabot sang Dios.” Gani nagpasugot si Juan. 16Sang mabautisohan na si Jesus, nagtakas sia. Dayon ang langit nag-abri kag nakita niya ang Espiritu sang Dios nga nagkunsad subong sang isa ka pating kag naghapon sa ibabaw niya. 17Kag may tingog gikan sa langit nga nagsiling, “Amo ini ang hinigugma ko nga Anak, nga akon gid nahamut-an.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\