MATEO 4

1Dayon si Jesus gindala sang Espiritu sa desierto agod sulayon sang Yawa. 2Sa tapos ang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i nga pagpuasa, si Jesus gingutom. 3Ang Yawa nagpalapit sa iya kag nagsiling, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, sugoa ining mga bato nga mangintinapay.” 4Si Jesus nagsabat, “Ang kasulatan nagasiling, ‘Indi lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong nga ginahambal sang Dios.’ ” 5Dason gindala sang Yawa si Jesus sa Balaan nga Siyudad kag ginpatindog sa pinakamataas nga bahin sang templo, 6kag nagsiling ang Yawa sa iya, “Kon ikaw ang Anak sang Dios lukso ka paidalom, kay ang kasulatan nagasiling, ‘Ang Dios magasugo sa iya mga anghel Sa pagbantay sa imo; Bayawon ka nila sa ila mga kamot, Agod nga indi makasandad Ang imo mga tiil sa mga bato.’ ” 7Si Jesus nagsabat, “Pero ang kasulatan nagasiling man, ‘Indi mo pagsulayon ang Ginoo nga imo Dios.’ ” 8Dason gindala pa gid sang Yawa si Jesus sa isa ka mataas nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga mga ginharian sang kalibutan kag ang ila kadayawan. 9Ang Yawa nagsiling, “Ini tanan ihatag ko sa imo kon magluhod ka kag magsimba sa akon.” 10Si Jesus nagsabat, “Palayo ka, Satanas! Ang kasulatan nagasiling, ‘Magsimba ka sa Ginoo nga imo Dios, kag sia lamang ang imo alagaron!’ ” 11Dayon ang Yawa nagbiya kay Jesus, kag ang mga anghel nag-abot kag nag-alagad sa iya. 12Sang mabatian ni Jesus nga ginbilanggo si Juan, nagpa-Galilea sia. 13Si Jesus naghalin sa Nazaret kag nagkadto sa pagpuyo sa Capernaum, ang banwa sa higad sang Linaw sang Galilea nga sakop sang Zabulon kag Neftali. 14Nahanabo ini agod matuman ang ginsiling ni Isaias nga propeta: 15“O duta sang Zabulon, O duta sang Neftali, Sa higad sang baybayon, Sa tabok sang Jordan, Galilea sang mga Gentil! 16Ang mga tawo nga yara sa kadudolman Makakita sang daku nga kapawa! Sa mga nagapuyo Sa madulom nga duta sang kamatayon Ang kapawa magasilak!” 17Sugod sadto nga panahon si Jesus nagbantala sang iya mensahi, “Magbiya kamo sang inyo mga sala kay ang Ginharian sang langit malapit na!” 18Sang nagalakat si Jesus sa higad sang Linaw sang Galilea, may nakita sia nga duha ka mag-utod nga mangingisda. Ini sila amo sanday Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga iya utod, nga nagaladlad sang ila sahid sa pagpangisda. 19Si Jesus nagsiling sa ila, “Upod kamo sa akon kay tudloan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo sa Dios.” 20Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid kag nag-upod sa iya. 21Naglakat pa gid si Jesus sa unhan kag nakita naman niya ang duha ka mag-utod nga si Santiago kag si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan kaupod sang ila amay nga si Zebedeo nga nagapamuna sang ila sahid. Gintawag sila ni Jesus, 22kag sa gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag ang ila amay kag nag-upod sila kay Jesus. 23Si Jesus naglibot sa bug-os nga Galilea; nagpanudlo sa mga sinagoga, nagwali sang Maayong Balita sang Ginharian, kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit kag balatian sang mga tawo. 24Ang balita nahanungod kay Jesus naglapnag sa bug-os nga duta sang Siria, sa bagay nga gindala nila sa iya ang tanan nga mga masakiton, kag ang mga nagaantos sang ila mga balatian: ang mga ginagamhan sang mga yawa, ang mga kuyapon kag ang mga paralitiko. Gin-ayo sila tanan ni Jesus. 25Madamo nga mga tawo ang nag-upod kay Jesus halin sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea kag sa duta sa tabok sang Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\