MATEO 5

1Sang makita ni Jesus ang mga nagadinugok nga mga tawo nagtaklad sia sa bakulod. Nagpalapit sa iya ang iya mga gintuton-an kag naglingkod sia 2sa pagtudlo sa ila sang masunod: 3“Bulahan ang mga nagakilala Sang kinahanglanon sang ila mga kalag, Kay ila ang Ginharian sang langit! 4“Bulahan ang mga nagakasubo, Kay pagalipayon sila sang Dios! 5“Bulahan ang mga mapainuboson, Kay magabaton sila Sang ginsaad sang Dios! 6“Bulahan ang may daku nga handom Nga magmatarong Suno sa ginapaabot sang Dios, Kay ang Dios Magahatag sing katumanan Sina nga handom! 7“Bulahan ang mga maluloy-on, Kay pagakaluoyan man sila sang Dios! 8“Bulahan ang may putli nga tagipusoon, Kay makita nila ang Dios! 9“Bulahan ang nagapaluntad Sang paghidait Sa tunga sang mga tawo, Kay ang Dios magatawag sa ila Nga iya mga anak! 10“Bulahan ang mga ginahingabot Tungod kay ginatuman nila Ang ginapaabot sang Dios sa ila, Kay ila ang Ginharian sang langit! 11“Bulahan kamo kon ang mga tawo magpasipala kag maghingabot kag magbutangbotang sa inyo tungod kay kamo sumolunod ko. 12Magkalipay kag maghinugyaw kamo, tungod kay daku ang inyo balos sa langit. Kay amo ini nga paghingabot ang naaguman sang mga propeta sang una.” 13“Kaangay kamo sang asin para sa mga tawo. Pero kon ang asin indi na maarat, wala na sing paagi nga mapaarat pa ini. Wala na ini sing pulos kundi itampok sa dalan kag tapakon sang mga tawo. 14“Kaangay kamo sang kapawa para sa kalibutan. Ang siyudad nga napatindog sa ibabaw sang bakulod indi matago. 15Wala sing tawo nga nagasindi sing suga nga takluban man lang niya ini sang sulokban, kundi ginabutang niya ini sa tulongtongan agod maiwagan ang tanan nga yara sa balay. 16Subong man dapat ninyo pasigahon ang inyo kapawa sa mga tawo agod makita nila ang inyo maayo nga mga binuhatan, kag magadayaw sila sa inyo Amay nga yara sa langit.” 17“Indi kamo maghunahona nga nagkari ako sa pagdula sang Kasugoan ni Moises kag sang mga ginpanudlo sang mga propeta. Wala ako magkari sa pagdula sini, kundi sa pagpaathag sang ila matuod nga kahulogan. 18Dumdoma ninyo ini! Samtang may langit pa kag duta, wala sing bisan isa ka kudlit ukon labing diutay nga bahin sang Kasugoan nga pagadulaon tubtob nga matuman ang tanan. 19Gani, ang bisan sin-o nga maglapas sang pinakadiutay sang mga Kasugoan kag magpanudlo sa iban sa paglapas man, manginlabing kubos sa Ginharian sang langit. Pero ang bisan sin-o nga magtuman sang Kasugoan kag magtudlo sa iban sa pagtuman man, mangindaku sa Ginharian sang langit. 20Gani ginasingganan ko kamo, nga sarang lang kamo makasulod sa Ginharian sang langit kon ang inyo katutom sa pagtuman sang ginapaabot sang Dios sa inyo maglabaw sa katutom sang mga manunodlo sang Kasugoan kag sang mga Fariseo.” 21“Inyo nabatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan, ‘Indi ka magpatay sang tawo. Ang bisan sin-o nga makapatay pagadalhon sa hukmanan.’ 22Pero karon nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga nagakaakig sa iya utod, pagadalhon sa hukmanan; kag ang bisan sin-o nga nagapakalain sa iya utod, sa pagsiling sa iya, ‘Hoy, waay ka pulos!’ pagadalhon sa Pinakamataas nga Hukmanan; kag ang bisan sin-o nga nagasiling sa iya utod, ‘Hoy, buang!’ may katalagman nga magpaimpiyerno. 23Gani kon nagadala ikaw sang imo dulot sa Dios kag madumdoman mo nga ang imo utod may aligutgot sa imo, 24bayai anay ang imo dulot sa atubangan sang altar kag magpakighusay sa imo utod, kag ugaling magbalik ka kag maghalad sang imo dulot sa Dios. 25“Kon may tawo nga magsumbong sa imo sa hukmanan, magpakighusay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo makakadto sa hukmanan, kay kon didto na kamo, iya ikaw itugyan sa hukom kag ang hukom magatugyan sa imo sa gwardya, kag isulod ka sa bilangguan. 26Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka didto tubtob mabayaran mo ang tanan mo nga multa.” 27“Nabatian man ninyo ang ginsiling sang una, ‘Indi kamo magpanginbabayi ukon magpanginlalaki.’ 28Pero karon nagasiling ako sa inyo: ang bisan sin-o nga nagatulok sa babayi kag nagahandom sa pagpakighilawas sa iya, nakapakasala na sa sini nga babayi sa sulod sang iya tagipusoon. 29Gani kon ang imo maayo nga mata, manginkabangdanan sang imo pagpakasala lukata ini kag ihaboy! Maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas sang sa itagbong ang imo bug-os nga lawas sa impiyerno. 30Kon ang imo maayo nga kamot manginkabangdanan sang imo pagpakasala, utda ini kag ihaboy! Maayo pa nga madula ang isa ka bahin sang imo lawas sang sa itagbong ang imo bug-os nga lawas sa impiyerno.” 31“Nasiling pa gid, ‘Ang bisan sin-o nga magbulag sa iya asawa, kinahanglan maghatag sia sa iya asawa sang papeles sang pagbulagay.’ 32Pero karon nagasiling ako sa inyo: kon ang isa ka tawo magbulag sa iya asawa luas lamang sa kabangdanan nga ini sia nagpanginlalaki, may salabton sia tungod sang pagpanginlalaki sang iya asawa kon ang iya asawa magpamana liwat, kag ang magpangasawa sa sini nga babayi nagapanginbabayi man.” 33“Inyo man nabatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan, ‘Indi ka magsumpa sang indi mo man lang pagtumanon, kundi tumanon mo ang imo ginsumpa sa Ginoo.’ 34Pero karon nagasiling ako sa inyo: indi kamo magpanumpa kon magsaad kamo. Indi gid kamo magsumpa nga nagasiling, ‘Saksi ko ang langit,’ kay amo ini ang trono sang Dios; 35ukon magsiling, ‘Saksi ko ang duta,’ kay amo ini ang tulongtongan sang iya mga tiil; ukon magsiling, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ kay amo ini ang siyudad sang gamhanan nga Hari. 36Indi ka man magpanumpa nga nagasiling, ‘Bisan utdan pa ako sang ulo,’ kay indi ikaw makapaputi ukon makapaitom sang bisan isa lang ka nahot nga buhok. 37Magsiling kamo ‘Huo’ ukon ‘Indi’ kay ang bisan ano pa nga dugang sini, nagagikan sa Yawa.” 38“Nabatian ninyo ang ginsiling, ‘Kon lukaton niya ang imo mata, lukata man ang iya, kag kon bingawon niya ang imo ngipon, bingawa man ang iya.’ 39Pero karon nagasiling ako sa inyo: indi kamo magtimalos sa nagabuhat sing malain sa inyo. Kon tampaon ka sa imo tuo nga guya, itaya man ang imo pihak nga guya sa iya. 40Kon isumbong ka sa korte sa tuyo nga kuhaon niya ang imo bayu, ihatag sa iya bisan pa ang imo kunop. 41Kon piliton ka niya sa pagpas-an sang iya karga sing isa ka kilometro, pas-ana ini sing duha ka kilometro. 42Kon may magpangayo sa imo, hatagi sia; kag kon may maghulam sa imo, pahulama sia.” 43“Inyo man nabatian ang ginsiling, ‘Higugmaa ang imo mga abyan, kag dumti ang imo mga kaaway.’ 44Pero karon nagasiling ako sa inyo: higugmaa ang inyo mga kaaway, kag magpangamuyo kamo para sa mga nagahingabot sa inyo, 45agod mangin-anak kamo sang inyo Amay nga yara sa langit. Kay wala sing kapin kag kulang ang pagpasilak niya sang iya adlaw sa mga malain kag mga maayo, kag pareho man lang ang iya paghatag sing ulan sa mga matarong kag di-matarong. 46Ti ngaa gid abi nga ang Dios maghatag sa inyo sing balos kon ang inyo ginahigugma amo man lang ang mga tawo nga nagahigugma sa inyo? Bisan ang mga manugsokot sang buhis nagahimo man sina! 47Kag kon ang ginabugno ninyo ang inyo man lang mga amigo, pinasahi gid bala ina? Bisan ang mga pagano nagahimo man sina! 48Gani, magmanginhimpit kamo, subong nga ang inyo Amay sa langit himpit.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\