MATEO 6

1“Mag-andam kamo nga indi magpakitakita sa mga tawo sang inyo maayo nga ginahimo. Kay kon magpakitakita kamo wala na kamo sing balos sa inyo Amay nga yara sa langit. 2“Gani kon ikaw magpanglimos, indi mo ini pag-ipanugidsogid subong sang ginahimo sang mga salimpapaw sa mga sinagoga kag sa mga dalan. Ginahimo nila ini agod nga ang mga tawo magdayaw sa ila. Dumdoma ninyo ini! Nabaton na nila ang ila balos. 3Pero kon magbulig ka sa tawo nga nagakinahanglan, himoa nga bisan ang imo mahirop nga abyan indi makahibalo, 4kundi ikaw lamang. Kag ang imo Amay nga nagatan-aw sang imo ginahimo sa tago magabalos sa imo.” 5“Kon magpangamuyo kamo, indi kamo magmanginkaangay sa mga tawo nga salimpapaw. Luyag sila magpangamuyo nga nagatindog sa mga sinagoga kag sa mga ginsang-an sang mga dalan, agod nga makita sila sang mga tawo. Dumdoma ninyo ini! Nabaton na nila ang ila balos. 6Pero kon magpangamuyo ka, sulod ka sa imo kuwarto, sirahi ang puwertahan kag magpangamuyo ka sa imo Amay nga indi makita. Kag ang imo Amay nga nagatan-aw sang imo ginahimo sa tago magabalos sa imo. 7“Sa inyo pagpangamuyo indi kamo maggamit sang madamo nga mga pulong nga wala sing pulos subong sang ginahimo sang mga pagano, nga nagahunahona nga pagapamatian sila sang Dios tungod kay malawig ang ila mga pangamuyo. 8Indi kamo magmanginkaangay sa ila, kay ang inyo Amay nakahibalo na sang inyo kinahanglan sa wala pa kamo makapangamuyo. 9Gani dapat kamo magpangamuyo sing subong sini: ‘Amay namon nga yara sa langit, Pakabalaanon ang imo ngalan, 10Magkari ang imo Ginharian, Matuman ang imo kabubot-on Diri sa duta Subong man sang sa langit. 11Hatagi kami karon nga adlaw Sang kalan-on Nga amon kinahanglanon, 12Patawara kami sang amon mga sala, Subong nga ginapatawad man namon Ang mga nakasala sa amon. 13Indi kami pag-ipadaog Sa mga pagsulay, Kundi luwasa kami sa Malaut.’ 14“Kay kon ginapatawad ninyo ang mga nakasala sa inyo, ang inyo Amay sa langit magapatawad man sang inyo mga sala. 15Pero kon wala ninyo ginapatawad ang mga nakasala sa inyo, ang inyo Amay sa langit indi man magpatawad sa inyo.” 16“Kag kon magpuasa kamo, indi kamo magpakita nga masinulob-on kamo subong sang mga salimpapaw, kay luyag sila magpakita sa ila guya sang ila kagutom agod nga ang mga tawo makahibalo nga nagapuasa sila. Dumdoma ninyo ini! Nabaton na nila ang ila balos. 17Kon magpuasa kamo, panghilam-os kag panghusay kamo, 18agod nga ang iban nga mga tawo indi makahibalo nga nagapuasa kamo, kundi ang inyo lamang Amay nga indi makita. Kag ang inyo Amay nga nagatan-aw sang inyo ginahimo sa tago magabalos sa inyo.” 19“Indi kamo magtipon sing manggad para sa inyo kaugalingon diri sa duta, sa diin ang mga sapatsapat kag ang tuktok makaut-ot kag ang mga makawat makasulod sa pagpangawat. 20Sa baylo, magtipon kamo sing manggad sa langit, sa diin wala sing sapatsapat kag tuktok nga makaut-ot kag ang mga makawat indi makasulod sa pagpangawat. 21Kay kon diin ang inyo manggad didto man ang inyo tagipusoon.” 22“Ang mga mata kasubong sang suga sa lawas. Kon ang imo mga mata maayo, ang imo bug-os nga lawas may kapawa. 23Pero kon ang imo mga mata malain, ang imo lawas yara sa kadudolman. Gani kon ang kapawa nga yara sa imo manginkadudolman, daw ano pa gid kadulom ina nga kadudolman!” 24“Wala sing tawo nga makaalagad sa duha ka agalon. Kay kontrahon niya ang isa kag higugmaon niya ang isa, ukon magadampig sia sa isa kag magatamay sa isa. Indi kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. 25“Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagasiling ako sa inyo nga indi kamo magpalibog kon ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon agod kamo mabuhi, ukon ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Indi bala ang kabuhi labi pa sa kalan-on kag ang lawas labi pa sa panapton? 26Tan-awa bala ang mga pispis nga nagalupadlopad sa palibot. Wala sila nagasab-og sing binhi ukon nagaani, ukon nagatipon sang ila mga patubas sa mga tambubo, pero ang inyo Amay sa langit nagapakaon sa ila! Indi bala mahal pa kamo sa ila? 27Sin-o bala sa inyo ang makadugang sing mga tinuig sa iya kabuhi paagi sa pagpalibog tungod sini? 28“Ngaa bala magpalibog kamo nahanungod sang inyo mga bayu? Tan-awa bala kon daw ano ang pagtubo sang mga bulak sa latagon; wala sila nagapangabudlay ukon nagahimo sang ila mga bayu. 29Pero nagasiling ako sa inyo nga bisan pa si Salomon sa iya kamanggaran wala makasuksok sing bayu nga subong katahom sini nga mga bulak. 30Ang Dios amo ang nagapabayu sang hilamon nga nagatubo karon kag buas idap-ong lamang sa kalayo. Indi bala sia magpabayu sa inyo? Ay kadiutay sang inyo pagtuo! 31Gani indi kamo magpalibog nga nagasiling, ‘Diin bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon sang aton mga bayu?’ 32(Amo ini nga mga butang ang ginapaligban pirme sang mga Gentil.) Ang inyo Amay sa langit nakahibalo nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. 33Sa baylo sini, unaha ninyo ang pagpangita sang Ginharian sang Dios kag ang iya katarungan kag hatagan niya kamo sini tanan nga mga butang. 34Gani indi kamo magpalibog nahanungod sang buas, kay ang buas may iya man nga kaugalingon nga palaligban. Wala sing kinahanglan nga dugangan pa ang palaligban nga nagaabot sa tagsa ka adlaw.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\