MATEO 7

1“Indi kamo maghukom sa iban, agod indi man kamo paghukman sang Dios, 2kay ang Dios magahukom sa inyo suno sa inyo paghukom sa iban, kag ang talaksan nga inyo ginagamit sa iban, amo man ang talaksan nga gamiton sang Dios sa inyo. 3Kay ngaa man bala ginamulalongan mo gid ang diutay nga puling sa mata sang imo utod, pero wala mo ginasapak ang puling nga daw tablon kadaku sa imo kaugalingon nga mata? 4Ano ang pagsiling mo sa imo utod, ‘Abi kuhaon ta ang diutay nga puling sa imo mata,’ kon sa imo kaugalingon nga mata may puling nga daw tablon kadaku? 5Salimpapaw! Kuhaa anay ang puling nga daw tablon kadaku sa imo mata, agod makakita ka sing maathag kag ugaling kuhaon mo ang diutay nga puling sa mata sang imo utod. 6“Indi pag-ihatag ang balaan nga mga butang sa mga ido, kay balikdon ka nila kag kadton. Indi pag-ihaboy ang mga perlas sa atubangan sang mga baboy kay pagatasakon lamang nila ini.” 7“Pangayo kag pagahatagan kamo, pangita kag makakita kamo, panuktok kag pagaabrihan kamo. 8Kay ang nagapangayo pagahatagan, kag ang nagapangita makakita, kag ang nagapanuktok pagaabrihan. 9May amay bala nga magahatag sing bato sa iya anak nga nagapangayo sing tinapay? 10Ukon magahatag bala sia sing man-og kon ginapangayuan sia sang isda? 11Gani kon kamo nga mga malaut makahibalo maghatag sing maayo nga mga butang sa inyo kabataan, daw ano pa gid ang inyo Amay nga yara sa langit. Magahatag sia sing maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya! 12“Himoa sa iban ang luyag ninyo nga pagahimuon sa inyo. Amo ini ang kahulogan sang Kasugoan ni Moises kag ang pagtudlo sang mga propeta.” 13“Sulod kamo sa puwerta nga makitid, kay masangkad ang puwerta kag mahapos ang dalan pakadto sa kalaglagan, kag madamo ang nagaalagi sa sini. 14Pero makitid ang puwerta kag mabudlay ang dalan pakadto sa kabuhi, kag diutay gid lang ang nakatultol sini.” 15“Andam kamo sa indi matuod nga mga propeta. Nagakadto sila sa inyo nga daw mga karnero, pero sa sulod subong sila sang mapintas nga mga lobo. 16Makilala ninyo sila sa ila mga pagginawi. Ang mga sapinit wala nagapamunga sing ubas, kag ang talungon wala nagapamunga sing mga higos. 17Ang maayo nga kahoy nagapamunga sing maayo; ang malain nga kahoy nagapamunga sing malain. 18Ang maayo nga kahoy indi makapamunga sing malain nga bunga, kag ang malain nga kahoy indi makapamunga sing maayo nga bunga. 19Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo nga bunga ginatapas kag ginahaboy sa kalayo. 20Gani, makilala ninyo ang indi matuod nga mga propeta sa ila mga buhat.” 21“Indi ang tanan nga nagatawag sa akon ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubot-on sang akon Amay nga yara sa langit. 22Kon mag-abot yadto nga Adlaw, madamo ang magatawag sa akon ‘Ginoo, Ginoo! Sa imo ngalan nagwali kami, sa imo ngalan nagtabog kami sang mga yawa kag naghimo sang madamo nga mga milagro!’ 23Dayon magasiling ako sa ila, ‘Wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaut!’ ” 24“Gani, ang nagapamati sang akon mga pulong kag nagatuman sini kaangay sia sang isa ka maalam nga tawo nga nagpatindog sang iya balay sa bato. 25Nagbunok ang ulan, nag-awas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay. Pero wala ini matumba kay napasad ini sa bato. 26“Ang nagapamati sang akon mga pulong kag wala nagatuman sini, kaangay sia sa tawo nga buangboang nga nagpatindog sang iya balay sa balas. 27Nagbunok ang ulan, nag-awas ang baha sa pangpang sang suba, kag nagwaswas ang mabaskog nga hangin sa balay. Natumba ini kag daw ano ang pagragamak sini!” 28Sa tapos mahambal ni Jesus ini nga mga butang, ang mga tawo natingala gid sa iya pagpanudlo. 29Indi sia kaangay sang ila mga manunodlo sang Kasugoan, kay ang iya pagpanudlo may awtoridad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\