MATEO 8

1Si Jesus nagdulhog halin sa bakulod kag ginsunod sia sang madamo nga mga tawo. 2Dayon may isa ka aruon nga nagpalapit sa iya, kag nagluhod sa iya atubangan nga nagasiling, “Ginoo kon buot mo, sarang mo ako maayo.” 3Gindab-ot sia ni Jesus kag gintandog nga nagasiling, “Buot ko nga mag-ayo ka!” Sa gilayon nag-ayo sia sa iya aro. 4Dayon si Jesus nagsiling, “Pamati ka! Indi mo ini pag-isugid bisan kay sin-o, kundi magkadto ka gilayon sa pari kag magpatan-aw ka sang imo kaugalingon. Dayon maghalad ka suno sa ginsugo ni Moises sa pagpamatuod sa mga tawo nga maayo ka na.” 5Sang pagsulod ni Jesus sa Capernaum, may opisyal nga Romanhon nga nagsugata sa iya kag nagpangayo sing bulig nga nagasiling, 6“Sir, ang akon suloguon didto sa balay nagamasakit; indi sia makahulag kag tama gid ang iya pag-antos.” 7Si Jesus nagsiling, “Kadtuan ko sia kag ayuhon.” 8Nagsabat ang opisyal, “Indi na lang, Sir, kay indi ako takos nga magkadto ka sa akon balay, kundi isiling lang kag magaayo ang akon suloguon. 9Kay ako man yara sa idalom sang mataas nga mga opisyales, kag may mga soldado man sa idalom ko; nagamando ako sa isa, ‘Lakat!’ kag nagalakat sia; nagamando man ako sa isa, ‘Kari!’ kag nagakari sia; kag nagasugo ako sa akon suloguon, ‘Himoa ini!’ kag ginahimo niya.” 10Natingala gid si Jesus sang pagkabati niya sini, kag nagsiling sia sa mga tawo nga nagasunod sa iya, “Nagasiling ako sa inyo nga wala pa ako makakita sa Israel sing pagtuo nga subong sini. 11Dumdoma ninyo ini! Madamo ang magakari halin sa sidlangan kag sa nakatundan nga magalingkod kaupod ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob sa punsyon sa Ginharian sang langit. 12Pero yadtong manunobli kuntani sang Ginharian pagaihaboy sa kadudolman didto sa gwa, sa diin magahibi sila kag magabagrot sang ila mga ngipon.” 13Kag ginsilingan ni Jesus ang opisyal, “Pauli ka, pagahimuon sa imo suno sa imo pagtuo.” Kag nag-ayo ang suloguon sang opisyal sa sadto gid nga tion. 14Si Jesus nagkadto sa balay ni Pedro, kag nakita niya ang ugangan nga babayi ni Pedro nga nagahigda nga may hilanat. 15Gintandog ni Jesus ang iya kamot kag nag-ayo sia sa iya hilanat. Nagbangon sia kag nag-amuma sa iya. 16Sang sirom na, ang mga tawo nagdala sa kay Jesus sang mga ginagamhan sang mga yawa. Sa isa lang ka paghambal gintabog niya ang mga yawa kag gin-ayo ang tanan nga mga masakiton. 17Ginhimo niya ini agod matuman ang ginsiling ni Isaias nga propeta, “Sia gid mismo ang nagkuha sang aton mga masakit kag nagdala sa iya kaugalingon sang aton mga balatian.” 18Sang matalupangdan ni Jesus ang madamo nga mga tawo sa iya palibot, nagsugo sia sa iya mga gintuton-an sa pagtabok sa pihak sang linaw. 19May isa ka manunodlo sang Kasugoan nga nagpalapit sa iya didto nga nagasiling, “Manunodlo, handa ako sa pagsunod sa imo bisan diin ka makadto.” 20Si Jesus nagsabat sa iya, “Ang mga singgalong may mga buho, kag ang mga pispis may mga pugad, pero ang Anak sang Tawo wala gid sing hiligdaan kag palahuwayan.” 21Ang isa pa gid nga iya gintuton-an nagsiling, “Ginoo, mapauli anay ako sa paglubong sang akon amay.” 22Pero si Jesus nagsabat, “Sunod ka sa akon kag pabay-i ang mga patay sa paglubong sang ila mga patay.” 23Nagsakay si Jesus sa sakayan kag ang iya mga gintuton-an nag-upod sa iya. 24Sa hinali nag-abot ang mabaskog nga bagyo sa linaw, sa bagay nga nagdalagku ang mga balod kag ang sakayan ginasudlan sang tubig. Pero si Jesus nagakatulog. 25Ginpalapitan sia sang iya mga gintuton-an kag ginpukaw nga nagasiling, “Ginoo, luwasa kami! Daw malumos kita!” 26Si Jesus nagsabat, “Ngaa bala nagakahadlok gid kamo? Kadiutay sang inyo pagtuo!” Dayon nagbangon sia, ginmanduan niya ang hangin kag ang balod nga mag-untat, kag naglinaw. 27Ang tanan natingala gid kag nagsiling, “Ano bala nga tawo ini? Bisan pa ang hangin kag ang balod nagatuman sa iya!” 28Sang makaabot si Jesus sa duta sang mga taga-Gadara, sa tabok sang linaw, ginsugata sia sang duha ka tawo nga naggwa gikan sa mga lulobngan. Ini sila ginagamhan sang yawa kag mabangis kaayo, sa bagay nga wala sing tawo nga nagaagi sadto nga dalan. 29Gilayon nagsinggit sila, “Ano bala ang himuon mo sa amon, ikaw nga Anak sang Dios? Nagkari ka bala sa pagsilot sa amon sa wala pa mag-abot ang tion?” 30Didto sa unhan may panong sang mga baboy nga nagapang-ungad. 31Ang mga yawa nagpakiluoy kay Jesus nga nagasiling, “Kon tabugon mo gid man kami, pasudla na lang kami sa sadtong mga baboy.” 32Si Jesus nagsiling sa ila, “Sigi, lakat kamo!” Gani naggwa sila kag nagsulod sa mga baboy. Ang bug-os nga panong nagdinaguso sa pil-as pakadto sa linaw kag nagkalalumos. 33Ang mga manugsagod sang baboy nagpalagyo kag nagkadto sa banwa, sa diin ginpanugid nila ang tanan nga nahanabo sa mga baboy kag sa duha ka tawo nga ginagamhan sang yawa. 34Gani ang tanan nga mga tawo sa sadto nga banwa naggulowa sa pagsugata kay Jesus, kag sang pagkakita nila sa iya, nagpakiluoy sila sa iya nga maghalin sia sa ila banwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\