MATEO 9

1Nagsakay si Jesus sa sakayan pabalik sa tabok sang linaw, kag nag-abot sia sa iya kaugalingon nga banwa. 2May mga tawo nga nagdala sa iya sing isa ka paralitiko nga nagahamyang sa higdaan. Nakita ni Jesus kon daw ano ang ila pagtuo kag nagsiling sia sa paralitiko, “Anak, magpakabakod ka! Ang imo mga sala ginapatawad.” 3Dayon may mga manunodlo sang Kasugoan didto nga nagsiling sa ila kaugalingon, “Ini nga tawo nagahambal batok sa Dios!” 4Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginapanghunahona nagsiling, “Ngaa bala nagapanghunahona kamo sing malain? 5Diin bala sini ang mahapos, ang pagsiling sa paralitiko, ‘Ang imo mga sala ginapatawad,’ ukon ang pagsiling, ‘Bangon ka kag maglakat’? 6Karon pamatud-an ko sa inyo nga ang Anak sang Tawo may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala.” Gani nagsiling sia sa paralitiko, “Bangon ka, dalha ang imo higdaan kag magpauli ka!” 7Ang paralitiko nagbangon kag nagpauli. 8Sang pagkakita sini sang mga tawo, hinadlukan sila kag gindayaw nila ang Dios tungod sang gahom nga iya ginhatag sa mga tawo. 9Naghalin si Jesus sa sadto nga duog, kag sang nagalakat sia nakita niya ang isa ka manugsokot sang buhis nga ginahingalanan kay Mateo nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya, “Sunod ka sa akon.” Nagtindog si Mateo kag nagsunod sa iya. 10Sang nagakaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, madamo nga mga manugsokot sang buhis kag mga makasasala ang nag-upod sa iya kag sa iya mga gintuton-an sa pagkaon. 11May mga Fariseo nga nakakita sini kag nagpamangkot sila sa iya mga gintuton-an, “Ngaa bala ang inyo manunodlo nagakaon upod sa mga manugsokot sang buhis kag sa mga makasasala?” 12Si Jesus nakabati kag nagsabat sa ila, “Ang mga tawo nga wala sing balatian wala nagakinahanglan sing manugbolong, kundi ang mga masakiton lang. 13Lakat kamo kag usisaa ninyo kon ano ang kahulogan sini nga kasulatan: ‘Indi halad nga mga sapat ang akon ginapangita, kundi ang pagkamaluloy-on.’ Kay wala ako magkari sa pagtawag sang mga nagapakamatarong sang ila kaugalingon kundi sang mga makasasala.” 14Karon ang mga sumolunod ni Juan Bautista nagkadto kay Jesus nga nagapamangkot, “Ngaa nga kami kag ang mga Fariseo nagapuasa sing masunson, pero ang imo mga gintuton-an wala gid nagapuasa?” 15Si Jesus nagsabat, “Magakasubo bala ang mga inagda sa kasal samtang ang nobyo kaupod pa nila? Pero magaabot ang adlaw nga ang nobyo pagakuhaon sa ila kag amo na ina ang ila pagpuasa. 16“Wala sing bisan sin-o nga nagatukap sing bag-o nga panapton sa daan nga bayu kay ina nga tukap magabingkas sang bayu, kag ang iya gisi magadaku pa gid. 17Wala man sing bisan sin-o nga nagasulod sang bag-o nga bino sa daan nga sulodlan nga panit, kay kon himuon niya ini ang panit nga sulodlan sang bino mabusdik, kag ang bino mauyang kag ang sulodlan nga panit indi na mapuslan. Sa baylo sini, ginasulod ang bag-o nga bino sa bag-o nga sulodlan nga panit, kag ini sila magadugay.” 18Sang si Jesus nagahambal sini sa ila, may isa ka pangulo nga Judio nga nagpalapit sa iya, nagluhod sa iya atubangan kag nagsiling, “Ang akon anak nga babayi bag-o gid lang mapatay, pero kadtoi kag tanduga kag mabuhi sia.” 19Gani si Jesus nagtindog kag nagsunod sa iya, kag nag-upod man ang iya mga gintuton-an. 20May isa ka babayi nga nagaantos tungod sang pagpanggwa sang dugo sa sulod sang dose ka tuig nga nagpalapit sa likod nayon ni Jesus kag gintandog ang sidsid sang iya kunop. 21Ang babayi nagsiling sa iya kaugalingon, “Kon matandog ko lang ang iya kunop magaayo ako.” 22Nagliso si Jesus kag nakita niya ang babayi kag nagsiling, “Anak magpakabakod ka! Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” Sa gilayon nag-ayo sia. 23Dayon nagsulod si Jesus sa balay sang pangulo nga Judio. Sang makita niya ang mga musikero para sa lubong kag ang mga tawo nga nagaginahod, 24nagsiling sia, “Gwa kamo anay! Ang dalagita indi patay, kundi nagakatulog lang!” Kag nagkadlaw sila sa pagyaguta sa iya. 25Sang nakagwa ang mga tawo, si Jesus nagsulod sa kuwarto sang dalagita kag gin-uyatan niya sia sa kamot, kag nagbangon sia. 26Ang balita nahanungod sini naglapnag sa sadto nga lugar. 27Naghalin si Jesus sa sadto nga duog, kag sang nagalakat sia, may duha ka bulag nga nagsunod sa iya nga nagasinggit, “Kaluoyi kami, kaliwat ni David!” 28Sang makasulod na si Jesus sa isa ka balay nagpalapit sa iya ang duha ka bulag kag iya sila ginpamangkot, “Nagatuo bala kamo nga sarang ko mahimo ini?” Nagsabat sila, “Huo, Sir!” 29Dayon gintandog ni Jesus ang ila mata kag nagsiling, “Matuman ini suno sa inyo pagtuo!” 30Kag makakita na sila. Si Jesus nagpaandam gid sa ila, “Indi kamo magpanugid bisan kay sin-o!” 31Pero naglakat sila kag nagpanugid sang balita nahanungod kay Jesus sa sadto nga lugar. 32Sang nagapalauli ang mga tawo, may iban nga mga tawo nga nagdala kay Jesus sang isa ka tawo nga indi makahambal tungod kay ginagamhan sia sing yawa. 33Sang matabog na ang yawa naghambal ang apa kag natingala ang tanan nga nagasiling, “Wala pa gid kami sing nakita nga subong sini sa Israel!” 34Pero ang mga Fariseo nagsiling, “Ang prinsipe sang mga yawa amo ang naghatag sa iya sang gahom sa pagpagwa sang mga yawa.” 35Dayon si Jesus naglibot sa tanan nga kabanwahanan kag mga kabaryuhanan. Nagpanudlo sia sa mga sinagoga, nagbantala sang Maayong Balita sang Ginharian, kag nagpang-ayo sang mga tawo sa ila nagkalainlain nga mga masakit kag balatian. 36Sang makita niya ang madamo nga mga tawo, naluoy gid sia sa ila kay madamo gid ang ila palaligban kag kaangay sila sang mga karnero nga nagaalaplaag nga wala sing manugbantay. 37Gani nagsiling sia sa iya mga gintuton-an, “Malapad ang alanyon, ugaling diutay lang ang mangangani. 38Magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyon, agod magpadala sia sang dugang nga mga mangangani sa pagtipon sang iya patubas.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\