FILIPOS 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo kag kay Timoteo, mga alagad ni Cristo Jesus— Sa tanan nga mga tumoluo nga yara sa Filipos, nga nagahiusa kay Cristo Jesus, kag sa mga pangulo kag mga manugbulig sang iglesia. 2Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 3Nagapasalamat ako sa akon Dios tungod sa inyo sa tagsa ka tion nga madumdoman ko kamo. 4Sa tagsa ka tion nga nagapangamuyo ako para sa inyo, nagapangamuyo ako nga may kalipay, 5tungod sang inyo pagbulig sa akon sa pagpalapnag sang Maayong Balita, halin sang nahauna gid nga adlaw tubtob karon. 6Pat-od gid ako nga ang Dios nga nagsugod sining maayong buhat sa inyo, magapadayon tubtob mahimpit ini sa Adlaw ni Cristo Jesus. 7Yara kamo sa gihapon sa akon tagipusoon! Gani may kinamatarong ako sa pagbatyag sini tungod sa inyo. Kay tanan kamo nakapakig-ambit upod sa akon sa sining kahigayunan nga ginhatag sang Dios sa akon, bisan karon nga yari ako sa bilangguan, kag subong man sang hilway ako sa pag-apin kag pagpamatuod sang Maayong Balita. 8Ang Dios nakahibalo nga nagasugid ako sing matuod, sa akon pagsiling nga ang akon tudok nga balatyagon para sa inyo nagagikan gid sa tagipusoon ni Cristo Jesus. 9Amo ini ang akon pangamuyo para sa inyo nga ang inyo gugma magtubo nga magtubo nga naupdan sang matuod nga kaalam kag himpit nga paghangop, 10agod nga sarang kamo makapili sang labing maayo. Gani manginputli kamo nga wala sing kasawayan sa Adlaw ni Cristo. 11Ang inyo kabuhi magapatubas sing maayo nga mga buhat nga mahimo lamang ni Jesu-Cristo, para sa kahimayaan kag kadayawan sang Dios. 12Mga utod, luyag ko mahibal-an ninyo nga ang mga butang nga nahanabo sa akon nakabulig gid sa pagpalapnag sang Maayong Balita. 13Tungod sini, ang tanan nga mga gwardya sa palasyo kag ang tanan nga yari diri nakahibalo nga ginbilanggo ako tungod kay alagad ako ni Cristo. 14Kag ang pagbilanggo sa akon naghatag sa kalabanan sang mga kautoran sing dugang nga pagsalig sa Ginoo, sa bagay nga nagmaisog pa gid sila sa pagwali sang pulong sang Dios nga wala sing kahadlok. 15Matuod nga ang iban sa ila nagawali nahanungod kay Cristo kay nahisa sila kag nagapaindis-indis, pero ang iban nagawali nahanungod sa iya sa maayo nga kabubot-on. 16Ginahimo nila ini tungod sa gugma, kay nakahibalo sila nga ginhatag sang Dios sa akon ang katungdanan sa pag-apin sang Maayong Balita. 17Ang iban indi sinsero sa ila pagbantala kay Cristo, kundi tungod sang ila maiyaiyahon nga tinutoyo. Naghunahona sila nga madugangan nila ang akon pag-antos samtang yara ako sa bilangguan. 18Wala ini kaso para sa akon! Nagakalipay ako tungod sini—basta mawali lang si Cristo, bisan sa sayop ukon husto nga mga tinutoyo. Kag magapadayon pa gid ako sa pagkalipay, 19kay nahibaluan ko nga tungod sa inyo mga pangamuyo kag sa pagbulig sang Espiritu ni Jesu-Cristo pagahilwayon ako. 20Kay daku gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid ako mahuy-an, kundi sa tanan nga tion labi na gid karon, magmaisog ako, agod nga sa akon bug-os nga kaugalingon mapadunggan ko si Cristo, bisan mabuhi ako ukon mapatay. 21Kay ano bala ang kabuhi? Para sa akon ang pagkabuhi amo si Cristo, kag ang kamatayon nagadala sing daku pa nga kaayuhan. 22Pero kon sa akon pagkabuhi makahimo pa ako sing mga kaayuhan sa akon pag-alagad, ti indi ako makahibalo kon ano ang akon pilion. 23Nabutang ako sa tungatonga. Luyag ko na kuntani nga magtaliwan sa sini nga kabuhi kag magpakig-upod kay Cristo, kay amo ini ang labing maayo. 24Ugaling tungod sa inyo, labi pa ka kinahanglanon nga magkabuhi ako. 25Napat-od ko gid ini kag nahibal-an ko nga magapabilin pa ako diri. Magapabilin ako upod sa inyo tanan sa pagbulig sa inyo kauswagan kag kalipay sa pagtuo. 26Gani kon manginkaupod ninyo ako liwat, may rason pa gid kamo sa pagpabugal sa akon, sa inyo pagkabuhi kay Cristo Jesus. 27Karon ang importante nga butang amo nga magginawi kamo suno sa Maayong Balita ni Cristo, agod nga bisan makaduaw ako sa inyo ukon indi, mabatian ko nga malig-on kamo nga may isa lamang ka tinutoyo kag nagabuyloganay sa pagpanikasog sa isa lamang ka handom tungod sang pagtuo sang Maayong Balita. 28Indi kamo magkahadlok sa inyo mga kaaway; magpakaisog kamo, kay amo ini ang magapamatuod sa ila nga sila malutos kag kamo magadaog, kay ang Dios amo ang magapadaog sa inyo! 29Kay ginhatagan kamo sing kahigayunan sa pag-alagad kay Cristo, indi lamang sa pagtuo sa iya, kundi man sa pag-antos tungod sa iya. 30Karon makapakig-away na kamo upod sa akon. Amo man ini nga pagpakig-away ang inyo nakita sa akon sang una, kag amo man ini ang akon pagpakig-away karon, subong sang inyo nabatian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\