FILIPOS 2

1Nagapalig-on bala sa inyo ang inyo kabuhi kay Cristo? Nagalipay bala sa inyo ang iya gugma? Nagahiusa bala kamo sa Espiritu? May kalulo bala kamo kag kaluoy sa isa kag isa? 2Ti karon, ginapangabay ko sa inyo, lipaya gid ninyo ako sing bug-os paagi sa inyo pag-isa sing hunahona, paghigugmaanay, kag paghiusa sa espiritu kag tinutoyo. 3Indi kamo magmaiyaiyahon ukon magpadayawdayaw sa inyo mga ginahimo, kundi magpaubos kamo sa isa kag isa kag indi kamo maghunahona nga labaw kamo sa iban. 4Pangitaa ninyo ang kaayuhan sang iban kag indi lang ang inyo kaugalingon nga kaayuhan. 5Hupti ninyo ini nga panghunahona nga iya man ni Cristo Jesus: 6Ang kinaugali sang Dios Yara sa iya gihapon, Pero wala sia maghunahona Nga sa pakusog Dapat sia magtinguha Nga manginkaangay sa Dios. 7Sa baylo Sa iya kaugalingon nga kabubot-on Ginpaiway niya ini tanan, Kag nagsuklob sia Sang kinaugali sang isa ka ulipon. Nagpakatawo sia, Kag nagpakita sa dagway sang tawo. 8Nagpaubos siya sang iya kaugalingon Kag nagmasinulondon Tubtob sa kamatayon, Bisan pa ang kamatayon sa krus. 9Tungod sini Ginbayaw sia sang Dios sa kahitaasan, Kag ginhatagan sia sing ngalan Nga labaw sa tanan nga ngalan. 10Gani sa ngalan ni Jesus, Ang tanan nga mga tinuga, Sa langit kag sa duta, Kag sa idalom sang duta Magaluhod, 11Kag ang tanan magkilala sing dayag Nga si Jesu-Cristo amo ang Ginoo, Sa himaya sang Dios nga Amay. 12Gani, mga hinigugma ko, subong nga nagmasinulondon kamo sa gihapon sa akon sang ako kaupod pa ninyo, magmasinulondon kamo sing labi pa gid, karon nga wala na ako sa inyo. Magpadayon kamo sa pagpangabudlay nga may kahadlok kag pagkurog, sa paghimpit sang inyo kaluwasan, 13kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo, agod nga maluyagan kag masarangan ninyo ang pagtuman sang iya tinutoyo. 14Himoa ninyo ang tanan nga mga butang nga wala sing pagkumod ukon pagsuay, 15agod nga manginputli kamo kag wala sing sayop, subong nga himpit nga mga anak sang Dios, nga nagakabuhi sa kalibutan nga puno sing malaut kag makasasala nga mga tawo. Magsiga kamo sa tunga nila subong sang mga bituon sa kalangitan, 16samtang ginatanyag ninyo sa ila ang pulong sang kabuhi. Kon himuon ninyo ini, may katarungan ako sa pagkalipay tungod sa inyo sa Adlaw ni Cristo, kay ini magapakita nga ang tanan ko nga pagpanikasog kag pagpangabudlay may pulos gid man. 17Ayhan ang akon dugo iula subong sang isa ka dulot nga ginahalad sang inyo pagtuo sa Dios. Kon amo gid man ini, nagakalipay ako, kag ginapaambit ko ang akon kalipay sa inyo tanan. 18Sa amo man nga bagay dapat kamo magkalipay kag ipaambit ninyo sa akon ang inyo kalipay. 19Nagasalig ako kay Ginoong Jesus nga sa indi madugay mapadala ko dayon sa inyo si Timoteo, agod nga malipay man ako sang balita nahanungod sa inyo. 20Sia gid lang ang nagapakigbahin sa akon balatyagon, kag nagakabalaka gid sia sa inyo. 21Ang iban iya nagakabalaka sa ila lamang kaugalingon nga kaayuhan kag indi sa bulohaton nga iya ni Jesu-Cristo. 22Kag kamo gid nakahibalo sang pagkamapuslanon ni Timoteo, kon paano nga sia kag ako subong sang amay kag anak, nagpangabudlay tungod sang Maayong Balita. 23Gani nagalaom ako nga mapadala ko sia sa inyo sa gilayon sa tapos nga mahibaluan ko kon ano ang akon kahimtangan diri. 24Kag nagasalig ako sa Ginoo nga ako gid makakadto dira sa inyo sa labing madali. 25Naghunahona ako nga kinahanglan ipadala ko sa inyo ang aton utod nga si Epafrodito nga nagpangabudlay kag nagpakig-away upod sa akon, nga inyo ginpadala sa pagbulig sa akon. 26Nagahandom gid sia sa pagpakigkita sa inyo tanan, kag indi sia mapahamtang tungod nga inyo nabatian nga nagmasakit sia. 27Matuod nga nagmasakit sia kag diutayan lang mapatay, pero ang Dios nagkaluoy sa iya, kag indi lamang sa iya kundi sa akon man, kag ginpaiway sa akon ang daku nga kalisod. 28Gani daku pa gid ang akon handom sa pagpadala sa iya dira sa inyo, agod nga magkalipay kamo liwat kon inyo sia makita, kag makuha ang akon kalisod. 29Gani batuna ninyo sia sing malipayon subong isa ka utod sa Ginoo. Tahura ninyo ang mga tawo nga kasubong niya. 30Kay tungod lamang sa bulohaton ni Cristo gintaya niya ang iya kabuhi sa katalagman kag diutayan lang sia mapatay, agod mahatag niya sa akon ang bulig nga indi ninyo mahatag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\